Ispis sa studija

 Za ispis sa Preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada; Diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada i Diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike potrebno je na                                       e-podrška – Pravni fakultet (unizg.hr) podnijeti:

a)    zahtjev/molbu za ispis i istoj priložiti 
b)    presliku osobne iskaznice, 
c)    presliku studentske iskaznice i 
d)    uplatnicu na iznos 150,00 na račun Fakulteta.


Podaci za uplatu

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729

Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija – JMBAG studenta (primjerice: 1011-XXX)

Opis plaćanja: Ispis s fakulteta – Ime i prezime 

 

Oznake studija:
1011 Integrirani preddiplomski i diplomski studij Pravo
1012 Preddiplomski stručni studij Javne uprave
1013 Preddiplomski stručni Porezni studij
1014 Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
10121 Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava
10141 Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad
10142 Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika