Radni odnosi državnih i javnih službenika
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166991
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Osnovni podaci
Radni odnosi državnih i javnih službenika Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166991
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
OBVEZNA: Demmke, Christoph; Moilanen, Timo; Civil Services in the EU of 27. Reform Outcomes and the Future of the Civil Service; , str. 285
OBVEZNA: Christoph Demmke; Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants; European Institute of Public Administration (2005), str. 160
OBVEZNA: Danielle Bossaert and Christoph Demmke; Civil Services in the Accession States: New Trends and the Impact of the Integration Process; European Institute of Public Administration (2003), str. 107
OBVEZNA: Omejec, J.; Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava, u: Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse; Inženjerski biro (2007), str. 7-35
OBVEZNA: Potočnjak, Željko; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2013), str. 126
OBVEZNA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; Zagreb: Pravni fakultet (2014), str. 1-48
OBVEZNA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava.; Zagreb: Pravni fakultet (2014), str. 153-197
OBVEZNA: Ravnić, Anton; Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog -; Pravni fakultet u Zagrebu (2004), str. 181.-207
OBVEZNA: Mataga, Zvonimir; Pravo na slobodu udruživanja prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.; Strasbourg (2006), str. 30
PREPORUČENA: Fredman, Sandra i Gillian S. Morris; The state as employer: labour law in the public services; London i New York: Mansell (1989), str. 1-81
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana i Krešimir Rožman; Kolektivni ugovori, u Crnić, Ivica et al. Radni odnosi u _Republici Hrvatskoj; Pravni fakultet i Organizator (2007), str. 557-595
PREPORUČENA: Horvatić, Lidija; Pravo poslodavaca na organiziranje i udruge poslodavaca u Hrvatskoj, u Crnić, Ivica et al. Radni odnosi u republici Hrvatskoj.; Pravni fakultet i Organizator (2007), str. 527-556
PREPORUČENA: Marinković Drača, Dušanka; Pravo na sindikalno organiziranje i sindikati u Hrvatskoj, u Crnić, Ivica et al. Radni odnosi u republici Hrvatskoj; Pravni fakultet i Organizator (2007), str. 495-526
PREPORUČENA: Pipunić, Sanda; Prestanak službe državnih i lokalnih službenika. Savjetovanje "Otkaz ugovora o radu i prestanak državne službe"; Narodne novine (2007), str. 55-72
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko i Ivana Grgurev; Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu, u: Savjetovanje "Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radnom"; Narodne novine (2007), str. 21-47
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Državna i javna uprava bitan je čimbenik demokratskog političkog razvoja i konkurentne tržišne ekonomije. Pri tome u njoj zaposlen osobe bitno određuju kvalitetu njezinog rada i ostvarenje postavljenih ciljeva. U Hrvatskoj postoji dugogodišnje nezadovoljstvo radom državne i javne uprave, a reforme se stalno odgađaju. Temeljni koncepcijski sukob vezan je uz pitanje statusa državnih službenika kao posebne skupine osoba ili potreba približavanja njihovog pravnog položaja onom koji imaju osobe zaposlene u gospodarstvu. Temeljni cilj kolegija je razmotriti temeljne koncepcijske sukobe u svezi s pravnim položajem državnih i javnih službenika te osposobiti studente za istraživanje pojedinih specifičnih pitanja u svezi s radom osoba zaposlenih u tim službama. Pri tome bi korištenje komparativnih iskustava i istraživanja trebalo omogućiti prevladavanje povijesnog uvjetovanog zastoja u razvoju državne i javne službe kao servisa građana. Studenti bi trebali biti osposobljeni za utvrđivanje temeljnih pitanja u svezi s pravnim položajem državnih i javnih službenika, provođenje istraživanja u tim područjima te predlaganje politika i izradu nacrta propisa kojima se uređuju glavna pravna pitanja u svezi s pravnim položajem državnih i javnih službenika.

Sadržaj kolegija
1. Pojam državne i javne službe te kategorije državnih i javnih službenika.
2. Povijesni razvoj uređenja pravnog položaja državnih i javnih službenika
3. Suvremene tendencije u uređenju pravnog položaja državnih i javnih službenika (dvojba između statusa i ugovornog odnosa)
4. Pravno uređenje položaja državnih i javnih službenika:
a) pravni izvori;
b) načela profesionalne državne i javne službe;
c) odnos općeg radnog prava i posebnog službeničkog prava.
5. Zasnivanje, kretanje i prestanak radnog odnosa javnih službenika:
a) uvjeti za prijam u državnu i javnu službu;
b) postavljanje ili imenovanje;
c) zvanja;
d) premještaj;
e) napredovanje;
f) sloboda kretanja;
g) prestanak državne i javne službe.
6. Pravni položaj državnog i javnog službenika:
a) sustav karijere i uposlenja;
b) posebne obveze državnih i javnih službenika (prisega, čuvanje službenih tajni, radno vrijeme, odgovornosti i dr.);
c) pojedinačna prava državnih i javnih službenika (plaća i druga primanja, socijalno osiguranje, troškovi putovanja i preseljenja, odmor i dopust):
d) sloboda udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje, pravo na štrajk, zaštita prava i interesa;
e) posebnosti pravnog položaja državnog i javnog (u pojedinačnom radnom odnosu, u kolektivnom radnom odnosu, razlozi približavanja pravnog položaja državnih i javnih službenika pravnom položaju radnika)
f) zabrana diskriminacije u državnoj i javnoj službi te osiguranje jednakosti i ravnopravnosti pri postupanju državnih službenika prema građanima .
7. Usklađivanje pravnog položaja hrvatskih državnih i javnih službenika s uređenjem položaja tih osoba u zemljama Europske unije kao pretpostavka učinkovitosti državnih i javnih službi
8. Razvoj znanosti i istraživanja u području radnih odnosa državnih i javnih službenika
Ispitni rokovi
Obavijesti