Program Erasmus

Program Erasmus+ je dio EU Programa za cjeloživotno učenje (en. LLP - Lifelong Learning Programme) koji je namijenjen mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u svrhu studijskog boravka na stranom sveučilištu ili stručne prakse.
 
Vrste Erasmus mobilnosti za studente:
· Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka - SMS (3 - 12 mjeseci)
· Stručna praksa za studente - SMP (3-12 mjeseci)
 
Trajanje mobilnosti studenata može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci.
Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na svoje matično sveučilište i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.


Izvanredni studenti Sveučilišta u Zagrebu mogu se prijaviti na Natječaj, ali će u slučaju ostvarivanja razmjene na stranom sveučilištu trebati biti upisani kao redovni studenti na stranom sveučilištu te će biti dužni izvršavati sve svoje obveze kao redovni studenti. 


Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje (6.mj. unaprijed) za sljedeću ak. godinu. Natječaj uvijek sadrži detaljne podatke o načinu prijavljivanja, dokumentaciji koju je potrebno predati te partnerskim sveučilištima na kojima je moguće ostvariti mobilnost.
Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma mogu odabrati kolegije koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati te se pri izboru stranog sveučilišta i kolegija mogu konzultirati s ECTS-koordinatorima.
 
Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriterij za odabir studenata je:

  1. broj prethodno ostvarenih ECTS bodova i prosjek ocjena u trenutku predavanja natječajne dokumentacije
  2. znanje stranog jezika
  3. ispunjen upitnik

Nakon isteka roka za prijave, fakultetsko povjerenstvo pregledava zaprimljene prijave te se odbacuju nepotpune prijave ili one koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja. Sastavlja se bodovna lista kandidata na temelju broja stečenih ECTS bodova i prosjeka ocjena. Kombiniranjem dvaju kriterija nastoje se izbjeći nepravedne situacije koje bi nastale davanjem prednosti samo jednom kriteriju. Po ovom sustavu prednost u mobilnosti stječu studenti viših godina i studenti s posebno visokim prosjekom. Motivacijsko pismo će se uzeti u obzir u slučaju određivanja prednosti između više studenata s istim brojem bodova.

Ako su do mjesta određenog studenta na bodovnoj listi popunjena sva mjesta na sveučilištu koje mu je bilo prvi izbor, tom studentu odobrava se njegov drugi izbor. Ako su popunjena mjesta na sveučilištima koja su prvi i drugi izbor, onda se student odobrava njegov sljedeći izbor.  U slučaju da su sva mjesta popunjena, studentu se odobrava status 'rezerve' za sveučilišta koja je odabrao. 

Fakultet objavljuje bodovnu listu na svojoj internetskoj stranici. Objavljeni rezultati nisu konačni jer konačne rezultate objavljuje Sveučilište u Zagrebu u pravilu nekoliko tjedana nakon objave bodovne liste fakulteta.

U razdoblju između objave konačnih rezultata te odlaska na mobilnost, sklapa se ugovor o učenju (en Learning Agreement). O sadržaju ugovora student se treba savjetovati s prodekanom za međunarodnu suradnju (ovjera na imo@pravo.hr) i ECTS koordinatorom (provjera funkcionalne podudarnosti predmeta - upiti se šalju putem sustava podrska.pravo.hr).

Za studij prava, ugovoreni predmeti koji ukupno predstavljaju 30 ECTS bodova se u pravilu priznaju umjesto nastavnih sadržaja 9. semestra. Pritom je unutar 9. semestra moguće priznati i nepravne predmete ( npr. strani jezik) do maksimalno 8 ECTS bodova. Veći broj ECTS bodova se također može priznati, ali samo kao višak ECTS bodova (preko 308 ECTS bodova potrebnih za diplomu) koji se upisuju na dodatak diplomi (diploma supplement).

Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao predmeti modula samo ako u funkcionalnom smislu odgovaraju usmjerenju i temeljnim obilježjima konkretnog modula. Pritom se ne traži sadržajna podudarnost i/ili istovjetnost sa nekim od postojećih predmeta modula, već samo da je riječ o predmetu koji se po svojim obilježjima može smatrati dijelom cjeline koja se u okviru konkretnog modula obrađuje.

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao jedan od predmeta modula. Molba se, posredstvom studentske referade, u elektroničkom obliku upućuje prodekanu za nastavu (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom). Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao izborni predmeti. Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti ne moraju odgovarati ponudi izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu niti se u sadržajnom smislu moraju preklapati sa nekim od postojećih izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao izborni predmet. Molba se, posredstvom studentske referade, u elektroničkomobliku upućuje prodekanu za nastavu (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom). Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

Nastavni sadržaj koji je student pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti može se priznati kao praktične vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra samo ako u funkcionalnom smislu odgovara usmjerenju i temeljnim obilježjima praktičnih vježbi, pravne klinike ili moot courta koje se izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Student može uputiti molbu da mu se određeni sadržaj koji je pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra. Molba se, posredstvom studentske referade, upućuje prodekanu za nastavu. Molba se upućuje u elektroničkom obliku (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom). Molbi se prilaže prijepis ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti te kurikulum (program po kojemu je predmet izvođen na instituciji na kojoj je student boravio, a iz kojega su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadržava).
 
Ugovorom o učenju moguće je predvidjeti i da student tijekom mobilnosti provodi istraživanje za pisanje završnog rada. U tom slučaju se u ugovor o učenju upisuje samo tema završnog rada koji se po povratku prijavljuje i brani u Zagrebu. Student prije odlaska na studijski boravak mora imati pisani pristanak dvaju mentora - na matičnom fakultetu i na stranom fakultetu.
 
Po povratku s mobilnosti student šalje svoj ugovor o učenju (en. Learning Agreement) i prijepis ocjena (en. Transcript of Records) u studentsku referadu gdje ostavlja preslike, a originale daje na uvid te traži potvrdu o priznavanju predmeta, koju potom dostavlja Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu s ostatkom dokumentacije. Studenti prava mogu to učiniti putem sustava podrska.pravo.hr, a studenti javne uprave i javnih financija i studenti socijalnog rada putem svojih studentskih referada e-mailom.

Ako prijepis ocjena pokazuje da su položeni upravo oni predmeti predviđeni ugovorom o učenju, tada se oni smatraju ex ante priznatim pa referada automatski vrši upis ugovorenih predmeta i stečenih ECTS bodova u ISVU sustav. Konverzija ocjena vrši se po službenim tablicama stranog sveučilišta. Ostvarene ocjene ulaze u prosjek ocjena studenta na matičnom fakultetu. Iznimno, ocjene koje nije moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena (npr.  prolaz – pad) upisuju se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj instituciji.

Upis predmeta, bodova i ocjena u ISVU vrši se u primjerenom roku po povratku s mobilnosti, a ne kasnije od deset dana prije početka semestra u kojem student nastavlja program na matičnom fakultetu. Npr. studentu treće godine koji je prije odlaska na mobilnost ostvario 150 ECTS bodova (položeni sadržaji prve, druge godine i zimskog semestra na trećoj godini), a tijekom mobilnosti u ljetnom semestru ostvari još 30 ECTS bodova, ti se bodovi upisuju odmah po povratku u ISVU (usprkos činjenici što se možda priznaju umjesto sadržaja 9. semestra). Tako će student krajem akademske godine u kojoj je ostvario mobilnost imati 180 ECTS bodova potrebnih za upis četvrte godine studija te će zadržati sva studentska prava koja je dotad imao.
 
Tijekom mobilnosti studenti su oslobođeni studentskih obveza na studiju u Zagrebu te im se omogućuje da ih odrade u nekom drugom semestru po priznavanju razdoblja mobilnosti. Zamjena semestara moguća je i na petoj godini studija na način da je moguće u zimskom semestru upisati napredni seminar te napisati (ali ne i obraniti) diplomski rad, a tek kasnije na Erasmus razmjeni polagati predmete koji se priznaju umjesto nastavnih sadržaja devetog semestra. Također se studentima pete godine, a koji zbog Erasmusa nisu u mogućnosti ostvariti uvjete za upis desetog semestra, može omogućiti da istovremeno upišu deveti i deseti semestar posebnom odlukom dekana.
 

Dodatne informacije:
 
Studentska mobilnost
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ 

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu 
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.pdf