dr. sc. Petra Šprem
dr. sc.
Petra Šprem

Petra Šprem diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Po završetku fakulteta zapošljava se u odvjetničkom uredu kao odvjetnička vježbenica, gdje ostaje 4 godine. 2017. godine postaje član Max Planck Partnerske Grupe za „Balkan Criminology”. 2018. godine polaže pravosudni ispit te se iste godine zapošljava na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom: „Hrvatski monitor nasilja - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava“ kao asistentica. Od studenog 2018. godine polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje piše doktorat na temu obiteljskog nasilja. U dosadašnjem radu aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama te je pohađala Doktorsku školu za kriminologiju i forenziku na Sveučilištu u Lausanni (Švicarska), a usavršavala se i na doktorskoj radionici na Međunarodnom Institutu za kazneno pravosuđe i ljudska prava u Siracusi. Koautorica je nekoliko znanstvenih radova iz područja kaznenog prava i kriminologije. 

Više

Edukacija

Godina magistriranja: 2013

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
6449 470
Adresa:
Trg Nikole Šubića Zrinskog 17
Katedra/služba:
Kazneno pravo
URL službenih stranica na Webu:

Radovi

Šprem, P. (2019). Prikaz skupa: EUROCRIM 2018, 18. godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju “Crimes against Humans and Crimes against Humanity, Implications for Modern Criminology”, Sarajevo, 29. kolovoza – 1. rujna 2018.. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69 (2), 315-321. 

Vuletić, I. i Šprem, P. (2019). Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi. Policija i sigurnost, 28 (2/2019), 130-155. 

Bezić, R. i Šprem, P. (2019). EUROCRIM 2019, 19. godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju “ConverGENT – Convergent Roads, Bridges and New Pathways in Criminology”, Ghent, 18. – 21. rujna 2019.. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69 (5-6), 915-921.

Getoš Kalac, A.-M. i Šprem, P. (2020). Kaznenopravno i kriminološko poimanje „delinkventnog“ nasilja u Hrvatskoj. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, XI. (1), 119-132.

Bojčić, K. i Šprem, P. (2020). EUROCRIM 2020 - 20. GODIŠNJA KONFERENCIJA EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA KRIMINOLOGIJU 10. – 11. RUJNA 2020.,ONLINE IZDANJE. Pravni vjesnik, 36 (3-4), 345-350. 

Getoš Kalac, A. - M., Bezić, R. i Šprem, P. (2021). „RUŽNO PAČE“ HRVATSKOGA KAZNENOG PRAVOSUĐA – ZATVORSKI SUSTAV U SVJETLU DOMAĆIH I EUROPSKIH TRENDOVA. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, XII (1.), 83-112.

Bezić, R. i Šprem, P. (2020). Zaštita žrtava u kaznenom postupku - praktična implementacija Direktive 2012/29/EU. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2), 603-635.

Getoš Kalac, A. - M., Šprem, P. i Šimunić, N. (2020). Anatomija i geografija nasilja u Hrvatskoj i u europskom kontekstu. ISTRAŽIVAČKI DANI VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE U ZAGREBU: RAZUMIJEVANJE NOVIH SIGURNOSNIH IZAZOVA / Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2020. 501-529.