Znanstveno-istraživačka djelatnost na Fakultetu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1776. godine. Obavlja obrazovnu i znanstveno- istraživačku djelatnost u području prava, socijalnih djelatnosti i području javne uprave.

Tijekom dva i pol stoljeća dugog bavljenja znanstveno-istraživačkom djelatnošću, temeljno stajalište Fakulteta činile su dvije odrednice: i) nedjeljivost nastave i znanstvenih istraživanja, te ii) sustavna znanstvena istraživanja utemeljena na načelima intelektualne slobode, slobodne inicijative, kritičnosti, kreativnosti i otvorenosti.

Temeljem tih odrednica Fakultet je kroz svoju povijest njegovao dva osnovna znanstveno-istraživačka pristupa: i) provođenje temeljnih teorijskih znanstvenih istraživanja kojima je cilj produbiti znanstvenu spoznaju na području prava i povezanih disciplina poput socijalnog rada, ekonomije i javne uprave te ii) provođenje primijenjenih znanstvenih istraživanja kojima je cilj odgovoriti na otvorene aktualne pravne i društvene probleme te ponuditi odgovarajuće, znanstveno utemeljene odgovore na te probleme.

Uz takav znanstveni pristup Fakultet je uvijek djelovao kao društveno angažirana institucija, duboko svjesna svoje ukorijenjenosti u društvo kojemu pripada te odlučna uložiti svoje znanstveno-istraživačke kapacitete u ostvarivanje dobrobiti toga društva. Rezultati znanstveno-istraživačkog rada nastavnika i suradnika Fakulteta stoga su pretočeni ne samo u velik broj znanstvenih članaka, studija, monografija i udžbenika, već i u brojne propise, počevši od najvišeg, Ustava Republike Hrvatske, zakone i podzakonske akte te ostale pravne, strateške, programske i provedbene dokumente u čijem su stvaranju značajan doprinos dali upravo znanstvenici Fakulteta i u koje je ugrađen velik broj znanstveno-istraživačkih spoznaja dobivenih kroz znanstveno-istraživački rad koji se kontinuirano i sustavno provodi na Fakultetu.   

Prilikom odabira temeljnih znanstvenih tema koje su bile predmet znanstvenog interesa znanstvenika Fakulteta temeljni kriteriji oduvijek su bili znanstvena relevantnost i aktualnost, dok je u pogledu rezultata istraživanja temeljni kriterij bila izvrsnost. Pritom, znanstveno-istraživačka baza Fakulteta svojom je brojnošću i kvalitetom omogućavala Fakultetu da djeluje kao sveobuhvatno znanstveno središte izvrsnosti koje ima kapaciteta na najvišoj kvalitativnoj razini pokrivati sva područja pravne znanosti i prakse te srodna područja.

Provođenje znanstvenih istraživanja kontinuirana je djelatnost Fakulteta, koja se i do sada provodila na najvišoj razini, bez posebnog strateškog dokumenta. Dapače, važnost koju Fakultet pridaje znanstveno-istraživačkom radu najbolje se može prikazati kroz fakultetski znanstveno-istraživački program tzv. Fakultetski projekt u okviru kojeg kontinuirano, kroz period od dvadesetak godina, istraživači Fakulteta znanstveno obrađuju recentne teme iz područja svojeg interesa. U tom smislu, Fakultet će i nadalje poticati nastavnike i suradnike da, slijedeći svoju znanstvenu znatiželju, ostvarujući svoju akademsku slobodu te ispunjavajući svoju društvenu odgovornost, znanstveno istražuju ona područja i one teme iz svoje specijalnosti za koje smatraju da svojim značajem i aktualnošću zavrjeđuju detaljniju znanstvenu obradu.

Izradi ovog programa prethodila je temeljita samoanaliza znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta u proteklom periodu. Temeljem rezultata tako provedene analize, a u skladu sa Strategijom Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donesene su Polazne osnove za izradu znanstvene strategije Pravnog fakulteta, od kojih polazi i razrada ovog programa znanstvenih istraživanja.

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana