Znanstveni program i plan znanstvenih istraživanja Fakulteta

Pozivom na svoje znatne znanstveno-istraživačke kapacitete, Fakultet je svjestan činjenice  stalnog širenja područja istraživanja u znanstvenim poljima pravo i socijalne djelatnosti te i u području javne uprave i svjestan potrebe učinkovitog korištenja svojih znanstveno-istraživačkih kapaciteta.  

Stoga je cilj je ovog programa definirati 1) temeljna područja znanstvenih istraživanja Fakulteta odnosno temeljne znanstvene teme kojima će se znanstvenici Fakulteta u sljedećem petogodišnjem razdoblju posebice baviti i 2) odrediti plan istraživanja odnosno odrediti vremenski okvir provođenja istraživanja, istraživače i istraživačke skupine koje će se baviti istraživanjima pojedinih tema kao i očekivane rezultate tih istraživanja, odnosno pokazatelje uspješnosti provedenih istraživanja.

 


Temeljne znanstvene teme
Istraživanja kojima se znanstvenici Fakulteta bave u okviru ranije spomenutog fakultetskog projekta provode se kroz četiri temeljna programska usmjerenja: 1. Novi hrvatski pravni sustav,  2. Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravnopovijesne pretpostavke, 3. Strategija ekonomskog razvoja i razvojna politika Republike Hrvatske te 4. Socijalna politika i socijalni rad u Republici Hrvatskoj. Znanstveno-istraživački rad kojem će se znanstvenici Fakulteta naročito posvetiti u razdoblju 2015.-2019. provodit će se u okviru tih temeljnih područja znanstvenih istraživanja.
 
Osnovni kriteriji za odabir temeljnih znanstvenih tema obuhvaćenih ovim programom su njihova znanstvena relevantnost i aktualnost. Pri  njihovom odabiru posebna je pažnja posvećena multidisciplinarnosti istraživanja te potrebi okrupnjavanja istraživačkih kapaciteta kroz stvaranje širih, multidisciplinarno koncipiranih istraživačkih timova. Konačno, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, nastojalo se da istraživanja koja se provode u okviru ovog strateškog programa budu dio širih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.
 
Temeljem navedenog, u razdoblju 2015.-2019. program znanstveno-istraživačke djelatnosti na Fakultetu bit će fokusiran na sljedeće temeljne znanstvene teme:
 
 
NOVI HRVATSKI PRAVNI SUSTAV
 
 1. Aktualna pitanja kodifikacije međunarodnog prava.
 2. Analiza područja javnih financija, općenito i s gledišta usklađenosti sa zajedničkom pravnom stečevinom i drugim relevantnim standardima Europske unije i međunarodnog poreznog prava.
 3. Artefaktna teorija prava.
 4. Europska federacija kao višerazinski vladavinski sustav – „Primat“ prava EU i mogućnosti zaštite nepovredive srži nacionalne ustavnosti.
 5. Europsko i poredbeno međunarodno privatno pravo.
 6. Građanskopravna zaštita građana u razdoblju financijske krize.
 7. Istraživanja na području pravne lingvistike.
 8. Izazovi u razvoju temeljnih ljudskih prava i sloboda – Materijalna jednakost kao korektiv paradigme formalne jednakosti Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije.
 9. Izvanbračna zajednica
 10. Jačanje uloge građana u izbornom i procesima neposrednog odlučivanja u Hrvatskoj: analiza postojećeg i razrada novog ustavnopravnog uređenja.
 11. Moderno kazneno zakonodavstvo i sustav sankcija: filozofijski, kriminalnopolitički i pravni aspekti.
 12. Mulitidisciplinarno istraživanje tranzicijskih kaznenih djela – trgovanje ljudima, korupcija i gospodarska kaznena djela, HRZZ projekt odobren za financiranje u razdoblju od 1.1.2015.-31.12.2018.
 13. Novo hrvatsko upravno pravo
 14. Odgovornost u međunarodnom pravu.
 15. Opći sustav trgovačkog prava.
 16. Pravna i ekonomska analiza sustava prevencije pranja novca i financiranja terorizma.
 17. Pravni, ekonomski i socijalni aspekti konkurentnosti.
 18. Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost.
 19. Prilagodba i odnos hrvatskog prava društava i europskog prava i njihov razvoj.
 20. Razvitak ustavnih institucija: Hrvatska u EU.
 21. Razvoj hrvatskoga obiteljskopravnog uređenja
 22. Razvoj hrvatskog upravnog postupovnog prava
 23. Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine - unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite I zaštite morskog okoliša
 24. Reforma hrvatskog kaznenog procesnog prava i njegovo usklađivanje s europskim kaznenim pravom, pravom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom.Analiza hrvatske pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u Europskoj uniji i regiji.Integracija europskog kaznenog procesnog prava nauštrb ljudskih prava.
 25. Suvremene tendencije u međunarodnom pravu mora s naglaskom na pitanja zaštite morskog okoliša, zaštite podvodne kulturne baštine i plovidbene režime.
 26. Suvremeni izazovi transportnog prava
 27. Unapređenje reguliranja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj
 28. Unapređenje upravnopravne zaštite okoliša
 29. Ustavnopravne institucije Republike Hrvatske u okviru Europske Unije: politička teorija, ustavna jamstva i provedba.
 30. Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na razvoj pravnog okvira informacijskog društva.
 31. Vjerska i sekularna država.
 
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I NJEGOVE EUROPSKE PRAVNOPOVIJESNE PRETPOSTAVKE
 
 1. Izvorišta europske pravne stečevine i njen odraz na suvremene pozitivnopravne sustave.
 2. Prava građana i moderne institucije u hrvatskoj i europskoj pravnoj tradiciji.
 3. Razvoj europskih integracija i institucija – Zbirka dokumenata.
 4. Rimsko pravo i europska pravna tradicija.
 
STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA I RAZVOJNA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 
 1. Europska unija, Hrvatska i izazovi cjelovite integracije u regiji.
 2. Hrvatska konvergencija EU ekonomskoj regulativi.
 3. Politička ekonomija tranzicije– pravno-povijesni, ekonomski i politološki aspekti.
 4. Transformacija javnog upravljanja u Hrvatskoj: prema standardima dobre europske uprave.
 
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 1. Konceptualni i metodološki izazovi suvremenog socijalnog rada u vrijeme ekonomske krize i siromaštva: Od procjenjivanje populacijskih učinka i potreba specifičnih skupina korisnika, kompetencija stručnjaka do razvijanja djelotvornih pristupa utemeljenih na empirijskim pokazateljima.
 2. Socijalne determinante pravne promjene u Hrvatskoj
 3. Socijalna politika i treći sektor kao čimbenici socio-ekonomskog razvoja Hrvatske.
 4. Suvremeni socijalni rizici i socijalni rad u Republici Hrvatskoj.
 5. Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: Istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu u Zagrebu
 6. Učinkovitost i odrednice korištenja programa podrške roditeljstvu.

Plan znanstvenih istraživanja Pravnog fakulteta
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana