Znanstveni potencijal Fakulteta i položaj u znanstvenom okruženju

Na Fakultetu djeluje 167 istraživača, zaposlenih u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima. U proteklih pet godina na Fakultetu bilo je aktivno ukupno 80 projekata, od kojih su 39 domaći projekti a 41 inozemni. U navedenih 80 projekata Fakultet je u 34 projekta bio nositelj, a u 5 projekata sunositelj projekta. U ostalim projektima nastavnici Fakulteta djelovali su kao nacionalni koordinatori za Hrvatsku, voditelji hrvatskog tima unutar projekta, voditelji ili suvoditelji projekata, istraživači, suradnici, savjetnici ili eksperti. Ovi podaci legitimiraju Fakultet kao najveću i po znanstvenoj produktivnosti vodeću znanstveno-istraživačka ustanovu u Republici Hrvatskoj na području prava, socijalnog rada i javne uprave. Isto tako, na temelju ovih pokazatelja, može se smatrati da Fakultet  predstavlja znanstveno-istraživačku ustanovu koja je po znanstvenoj produktivnosti usporediva s istovrsnim znanstveno-istraživačkim ustanovama u inozemstvu.


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana