Učestalo postavljana pitanja i odgovori

PITANJA STUDENATA – prva godina

 

 1. Zašto izvanredni studenti moraju upisati seminar?

 

Prema Statutu i Pravilniku o preddiplomskom i diplomskom studiju nastava za izvanredne studente se izvodi prema posebnom izvedbenom programu. Posebni izvedbeni program odnosi se na način organiziranja nastave, ali ne i na broj ECTS bodova koji izvanredni studenti trebaju ostvariti. Dakle izvanredni studenti trebaju ostvariti jednak broj ECTS bodova kao i redoviti i zadovoljiti sve obveze kao i redoviti studenti pa u okviru toga i ostvariti ECTS bodove putem seminara.

 

 1. Zašto izvanredni studeni moraju redovito pohađati nastavu (mnogi od njih su u radnom odnosu ili ne stanuju u Zagrebu )

 

Prema Pravilniku svi su studenti dužni pohađati nastavu, samo što se za izvanredne studente nastava organizira prema posebnom izvedbenom planu uzimajući u obzir da je to kategorija studenata za koju se pretpostavlja da studira uz rad. Izvanredni studenti nisu dopisni studenti pa su i oni dužni ispuniti svoje nastavne obveze.

 

 1. Studenti ponavljači ili oni koji su upisali parcijalu pitaju moraju li dobiti potpise iz predmeta koje su već prije odslušali i već dobili potpise, ali ih nisu položili i morali su ih ponovo upisati.

 

Ne. Studenti su dužni pohađati nastavu i dobiti potpis samo za predmet koji su prvi puta upisali.

 

 1. Zašto se na nekim predmetima mora polagati i pismeni i usmeni dio ispita?

 

Svaka katedra koncipira način izvođenja ispita tako da se na najbolji mogući način provjere znanje i sposobnosti koje se u okviru predmeta trebaju steći. Ispiti mogu biti koncipirani na različite načine, pismeni, odnosno pismeni i usmeni, ili samo usmeni. Način održavanja ispita na pojedinom predmetu na prijedlog nadležne Katedre odobrava Vijeće Pravnog fakulteta.

 

 1. Čemu služe konzultacije?

 

Svrha konzultacija je da se studentima omogući razjašnjavanje pojedinih dijelova studijskog gradiva te da im se pruže informacije vezane uz izvođenje nastave i provođenje ispita.

 

 1. Zašto se studentima ne opravda izostanak sa seminara, ako u isto vrijeme imaju ispit?

 

Pravilnikom je propisano da student može sa seminara izostati tri do četiri puta, stoga nije potrebno opravdavati izostanak ako je on omogućen Pravilnikom.

 

 1. Zašto nije ujednačen broj kolokvija i način ocjenjivanja istih na svim Katedrama?

 

Nastavno gradivo koje su u okviru pojedinih predmeta izvodi vrlo je različito, kao što su različiti i studenti. Ni na najboljim svjetskim fakultetima izvođenje ispita nije ujednačeno. Raznolikost obogaćuje studij i doprinosi razvijanju različitih sposobnosti kod studenata.

 

 1. Zašto se usmeni ispit ne održe isti dan kad su rezultati pismenih? ( mnogi studenti stanuju izvan Zagreba pa im iziskuje dodatne troškove putovanja)

 

Prema Pravilniku (čl. 18. st. 3.) usmeni dio ispita mora se održati u roku od 5 radnih dana od pismenog ispita. S obzirom na opsežnost ispita, broj studenata i opterećenost nastavnika vrlo često je nemoguće pismene ispite ispraviti isti dan kad se pismeni ispiti i održavaju. Studiranje pretpostavlja da studenti studiraju u punom radnom vremenu, da borave na Fakultetu i da ne dolaze na Fakultet samo radi polaganja ispita pa dolaženje na usmeni dio ispita u vrijeme različito od pismenog djela ispita zapravo za njih ne bi trebao biti dodatni trošak. To je vrijeme u kojem bi oni ionako trebali biti na Fakultetu (ispiti se nikad ne održavaju u vrijeme praznika).

 

 1. Da li izvanredni studenti mogu polagati ispite bez potpisa?

 

Ne, student s potpisom na kraju semestra dokazuje daje predmet odslušao i stekao preduvjete za polaganje predmeta.

 

 1. Može li se strani jezik II polagati prije kraja ljetnog semestra?

 

Da, ako nastavnica na Katedri stranih jezika odobri predrok.

 

 1. Može li mi profesorica ovjeriti položeni strani jezik I i II ako sam ga položila u siječnju na predroku?

 

Odgovor na predmetno pitanje u njezinoj je nadležnosti

 

 1. Da li po bolonji ostaje parcijalni upis i parcijala na parcijalu? Ako ostaju,da li se uvjeti za takve upise mijenjaju?

 

Bolonja ne poznaje više termin parcijale. Bolonja nastoji studentima osigurati maksimalnu prolaznost. Stoga student uvijek može upisati po semestru (zimskom i ljetnom) onoliko ECTS bodova koliko je položio u prethodnom zimskom odnosno ljetnom semestru. Drugim riječima npr. student koji je u zimskom semestru prve godine položio dva ispita i ispunio obveze na jednom seminaru može iz zimskog semestra druge godine upisati dva predmeta i jedan seminar iz ta dva predmeta plus onaj predmet koji mu je ostao iz zimskog semestra prve godine. Isto vrijedi i za ljetni semestar. Redovni student uvijek mora studirati pod punim opterećenjem – imati upisanih 50-70 ECTS bodova. Ukoliko je student u prethodnoj godini ostvario manje od 50 ECTS bodova računa se da je tu godinu pao. Ukoliko student padne dvije godine uzastopce gubi pravo redovitog studenta, a ako  u dvije uzastopne godine ne ostvari minimalno 35 ECTS bodova gubi status studenta.

 

 1. Moraju li izvanredni studenti na sistematski pregled?

 Ne. Za redovite studente sistematski je pregled obvezan, ali – još više- korsitan.

 

 1. Mogu li izvanredni studenti početi polagati ispite od 1. 10. ili prvo moraju odslušati pa polagati ispite?

 Bolognskoj generaciji izvanrednih studenata predavanja su obvezatna i stoga ne mogu pristupiti polaganju ispita prije nego li su odslušali predmet koji žele polagati. Izvanredni studenti koji nisu bolognci mogu odmah polagati ispite, pošto im predavanja nisu obvezna.

 

 1. Mogu li izvanredni studenti polagati što žele ili samo što su odslušali?

 Vidi odgovor ad 16.

 

 1. Smijem li kao izvanredni student polagati u studenom ako mi je upis vrijedio do 30. 9?

  Da, ako su prethodno regulirali svoj studentski status.. Samo se položeni ispit neće uračunavati za upis u slijedeću godinu jer se gleda stanje na dan 30.9. Odgođeni upis za izvanredne studente je samo olakšanje za administraciju zbog velikog broja studenata.

Bolognska generacija izvanrednih studenata će imati upis u isto vrijeme kad i redovni studenti, dakle 30. 9. – inače se za njih ne bi mogla organizirati na adekvatan način nastava – budući izvanredni studenti moraju upisati seminare.

 

 1. Smiju li profesori redovnim studentima ovjeriti žigom u indeks položeni ispit ako je položen prije ispitnog roka?

 

Ne. Ispiti se ne mogu polagati izvan ispitnih rokova.  

 

 

 1. Upisuju li studenti posebno ljetni semestar?

 

Da. Bolognci upisuju posebno zimski i posebno ljetni seminar putem studomata. 

 

 1. Treba li testirati zimski semestar prije početka ljetnog?

 

Da. Bolognci su dužni imati uvjete za testiranje semestra prije upisa ljetnog.

 

 1. Postoje li uvjeti za upis ljetnog semestra i testiranje zimskog?

 

Uvjet su sakupljani potpisi s predavanja i jednog seminara.

 

  

 1. Smije li se upisati više od jednog seminara po semestru?

 

Samo jedan seminar je dozvoljeno upisati u semestru. Drugi se može upisati fakultativno i ne ulazi u zbir dozovljenih upisanih bodova u semstru, ako profesor odobri primiti takvog studenta. Zbog velikog broja studenta, manjka prostora i nastavnika ne preporuča se da nastavnici uzimaju studente koji su već upisali neki drugi seminar.

 

 1. Je li izvanrednim studentima ograničen rok studiranja?

 

Za sada je izvanrednim studentima rok studiranja otvoren.

 

 

OPĆENITA PITANJA STUDENATA

 

 

 1. Radno vrijeme studentske referade i referadi na katedrama?

 

Od 10-12 te za izvanredne studente utorkom 15.30-16.30.

To piše na vratima referade i većini oglasnih ploča na fakultetu te na Internet stranici Fakulteta.

 

 1. Broj telefona studentske referade?

 

-014564332, 014564327, 014564328-

Obavijest o takvim informacijama može se dobiti na Internet stranici fakulteta, te na oglasnoj ploči referade.

 

 1. Radno vrijeme  i broj telefona pojednih katedri za prijavljivanje ispita i informacije o  rasporedu polaganja kolegija?

 

Redovito rade u uredovno radno vrijeme od 10 do 12 sati. Katedre, njihovo sjedište te raspored ispita i sve informacije mogu se pronaci na www.pravo.unizg.hr pod Fakultet – Katedre Pravnog fakulteta te na oglasnoj ploči svake od tih referada.

 

 1. Gdje se nalaze oglasne ploče za pojedine godine studija?

 

Oglasna ploča 1. godine se nalazi izmedu 1.i 2. dvorane, oglasna ploča 2. godine isto pokraj dvorane 2,  ali s druge strane, oglasna ploča 3. godine na drugom katu pokraj referade za 3. i 4. godinu, a oglasna ploča za 4. godinu na prvom katu, lijevo od oglasne ploče za 2. godinu, sve na TRH 14. Sve informacije koje se nalaze na oglasnim pločama mogu se naći i na www.pravo.hr.

 

 1. Gdje se mogu vidjeti termini konzultacija za pojedine nastavnike?

 

Na www.pravo.unizg.hr  ili na vratima njihovih kabineta ili njihovih tajnica katedri.

 

 1. Gdje se može naći literatura za pojedine predmete studija?

 

Potrebna literatura se može naći na www.pravo.unizg.hr , a posuditi u knjižnici na fakultetu ili u NSB-u.

 

 1. Koja je razlika između redovitih i izvanrednih studenata?

 

Razlika između izvanrednih i redovnih studenata je u sljedećem.

Redoviti studenti imaju određena studentska prava i povlastice koje izvanredni nemaju kao npr. zdravstveno osiguranje, oslobođenje od participacije po uvjetima koje propisuje HZZO, mogućnost rada preko student servisa, pravo na dječji doplatak itd.

Izvanredni studenti su oni za koje se pretpostavlja da studiraju uz rad, iako to ne mora biti slučaj. Oni moraju ako ne rade biti prijavljeni na burzu gdje se regulira njihovo zdravstveno, socijalno itd.

Redoviti i izvanredni studenti dužni su pohađati predavanja i upisivati seminare kako je propisano u Pravilniku.Bolognski izvanredni studenti moraju ići na predavanja i seminare koji se za njih  organiziraju prema posebnom nastavnom programu.

 

 

 1. Gdje se mogu vidjeti rasporedi predavanja za studente?

 

Na oglasnoj ploči pokraj dvorane 2, na Internetu www.pravo.unizg.hr. pod Studij – Dodiplomski studij – Raspored predavanja.

 

 1. Od kada do kada traju predavanja i ispitni rokovi u akademskoj godini?

 

 

 Od 01.10. do 30.09. Sve piše na web stranici fakulteta.

 

 

 1. Na koji način i kad se može upisati na Pravni Fakultetu u Zagrebu?

 

Polaganjem prijemnog  ispita  početkom srpnja. Sve informacije su dostupne na web stranici fakulteta. Potrebni obrasci za upis mogu se nabaviti i kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta u zgradi na Trgu R. Hrvatske 3 – ulaz je sa dvorišne strane u podrum.

 

 1. Kada i kako se regulira polaganje latinskog jezika?

 

Ako nije položen u srednjoj školi, mora se položiti na prvoj godini studija do početka ljetnog semestra

Na oglasnoj ploči prve godine te na www. pravo.unizg.hr pod „Studenti“ objavljuje se popis studenata koji su obvezni položiti latinski jezik te gdje i kada se održavaju predavanja iz latinskog jezika. Bez položenoj latinskog jezika ne može se polagati ispit iz Rimskog prava.

 

 1.  Na koji način i gdje studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta na Fakultetu?

 

U Informatičkoj dvorani (TRH 14, Biblioteka I kat).

 

 1. Kada, kako i gdje se upisuje viša godina studija?

 

Upisi traju tijekom upisnog roka u mjesecu rujnu te u produženom roku u skladu s odlukom koja će pravodobno biti objavljena. Za upis su relevantni samo oni ispiti koji su položeni do 30. rujna .Raspored upisa se objavljuje na početku upisnog roka.

 

 1. Na koji način i gdje se vrši uplata školarine i upisnine za upis godine studija?

 

U banci  ili pošti kao i za svaku drugu uplatu, na žiro račun Fakulteta. Podaci bankovnog računa mogu se naći na web stranici.

 

 1. Može li se školarina platiti u više rata?

 

Školarina se participira u skladu s odlukama objavljenim u pravilima upisa. Upisnina se plaća samo pri upisima u mjesecu rujnu.

 

 1. Što je potrebno ako se u upisnom roku nije izvršio upis više godine studija?

 

Može se u referadi podnijeti molba dekanu fakulteta za naknadni upis u kojoj treba navesti razloge zbog kojih se nije na vrijeme upisalo i priložiti dokumentaciju koja podupire te razloge. Inače prema čl. 44. Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju status studenta prestaje kad student u propisanom roku ne upiše slijedeću ili istu akademsku godinu.

 

 

 1. Koji su uvjeti potrebni za upis više godine studija?

 

Za bolognsku generaciju ostvarenih 50 ECTS bodova.

 

 1. Koliko puta se može ponavljati jedna godina studija i koje su posljedice?

 

Status redovitog studenta prestaje kad studentu istekne dvostruko vrijeme od vremena propisanog trajanja studija te ako u dvije akademske godine ne stekne uvjet za upis više godine studija. Za izvanredne studente ne postoje ograničenja za upise godina.

 

 

 1. Kako, gdje i na koji način se upisuju seminari?

 

Bolognske generacije će seminare upisivati putem web aplikacije i studomata, u skladu s odredbama Pravilnika o studiju.

 

 1. Koji su uvjeti za stjecanje pozitivne ocjene iz seminara?

 

Pozitivna ocjena iz kolokvija i seminarske radnje te dovoljan broj dolazaka (mora se biti prisutan na tri četvrtine nastave) – vidi čl. 11. Pravilnika. Pravilnik se može naći na www.pravo.unizg.hr. pod Fakultet – Propisi pravnog fakulteta.

 

 

 1. Kako, gdje i na koji način se upisuju vježbe?

 

Za bolognce vježbe se upisuju putem web aplikacije i studomata.

 

 
 1. Koji su uvjeti za stjecanje pozitivne ocjene iz vježbi?

 

Uredno pohađanje vježbe i pozitivna ocjena u provjeri znanja. Vidi čl. 14. Pravilnika.

 

 1. Što je potrebno i kada se testira pojedina godina studija?

 

Godina studija testira se prilikom reguliranja studentskog statusa u upisnom roku.

Potrebni su svi potpisi iz svih predmeta i seminara, potvrda knjižnice Pravnog fakulteta da su vraćene sve knjige koje je student posudio, a za studente koji upisuju drugu godinu studija potvrda o obavljenom sistematskom pregledu.

 

 

 1. Što učiniti ako se nisu stekli uvjeti za testiranje semestra ( bez potpisa nastavnika, pozitivno položenih seminara i vježbi )?

 

Ako postoje odgovarajući uvjeti, podnosi se molba za testiranje, uz obvezu naknadnog ispunjavanja propuštenih obveza.

 

 

 1. Gdje i što je potrebno za prijavljivanje polaganja ispita?

 

Bolognci prijavljuju ispite putem studomata.

 

 

 1. Gdje se mogu naći rokovi za prijavu i polaganje ispita?

 

Na stranici www.pravo.unizg.hr pod ispiti i na studomatu.

 

 1. Gdje i kako se odjavljuje prijavljeni ispit?

 

Ispit se odjavljuje putem studomata prema propisanim rokovima odjava ispita (u pravilu dva dana prije ispita) ako se ne odjavi i student se ne pojavi na ispitu također se smatra da je odustao od ispita a rok ulazi u sveukupni broj izlazaka na ispit.

 

 1. Gdje se može vidjeti raspored za polaganje pojedinih ispita?

 

Na studomatu, na stranici faksa  www.pravo.unizg.hr pod Studij – Dodiplomski studiji – Ispitni rokovi.

 

 1. Kako i kome se može žaliti na dobivenu ocjenu iz ispita?

 

Može se u roku od 24 sata od dobivene ocijene uputiti zahtjev dekanu za ponavljanje ispita pred povjerenstvom. Ako utvrdi da je zahtjev pravodoban dekan imenuje predsjednika i dva člana povjerenstva pred kojima se ispit ponavlja (jedan član povjerenstva mora biti iz drugog nastavnog predmeta, a ispitivač s čijom ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti predsjednik povjerenstva). Pismeni dio ispita se ne ponavlja, već povjerenstvo ponovno ocjenjuje pisani rad studenta. Ispit se mora ponoviti u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva studenta. Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova i ta odluka je konačna. Vidi odredbe Pravilnika o studiju.

 

 1. Koliko puta se može pristupiti pojedinom ispitu?

 

Tri puta, potom se ispit polaže pred komisijom. Nakon 3 mjeseca ispit se ponovno može polagati tri puta, potom ponovno pred komisijom. Ako se padne i na drugom komisijskom ispitu, gubi se pravo studiranja na fakultetu.

 

 1. Kakve su posljedice pada na komisijskom ispitu?

 

Tri mjeseca se ne može polagati taj ispit, odnosno mora se ponovno upisat taj predmet u sljedećoj akademskoj godini. Ako se padne i na drugom komisijskom ispitu (8 put se padne ispit) gubi se pravo studiranja na fakultetu.

 

 

 1. U kojem slučaju student može prijevremeno polagati ispite?

 

U slučaju da redovito upisuje viša godina studija te ostvari prosjek 3,5 po ECTS bodu. 

 

 1. Na koji način se u indeksu evidentira da su položeni ispiti pojedine godine studija?

 

 

 Žigom o položenim ispitima pojedine godine studija na zadnjoj strani indeksa.

 

 

 1. U kojem slučaju redoviti student ili izvanredni student  može podnijeti zahtjev za mirovanje svog statusa na fakultetu i koja su mu prava u mirovanju status?

 

Na zahtjev studenta (zahtjev se podnosi dekanu) studentove obveze miruju u slučaju vojne obveze, trudnoće i do prve godine djetetova života te zbog teže bolesti koja je trajala duže od tri mjeseca, ako je bolest takve prirode da je studenta onemogućavala u izvršavanju studentskih obveza. Dekan može odobriti mirovanje i u drugim osobito opravdanim slučajevima. Vidi odredbe Pravilnika.

Studenti u tom razdoblju imaju pravo polagati ispite iz prethodno upisanih nastavnih predmeta.

 

 1. Što je potrebno za reguliranje mirovanja studentskih prava i kada se može regulirati taj status?

 

Potrebno je podnijeti molbu za mirovanje studentskih prava dekanu fakulteta. Molba se predaje u studentskoj referadi.  Uz molbu treba priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode u zahtjevu.

  

 

 1. Kolika je najveća dozvoljena dužina studiranja za redovite studente?

 

Redoviti student ima pravo u tom statusu studirati dvostruko vrijeme od vremena propisanog trajanja studija, s time da pojedinu godinu studija ima pravo ponavljati samo jedanput. .

 

 1. Kolika je najveća dozvoljena  dužina studiranja za izvanredne studente?

 

Nije propisana, ali studentske obveze izvanrednih studenata usklađuju se u odgovarajućim slučajevima s izmjenama u studijskom programu i izvedbenom planu.

 

 

 1. Na koji način se prijavljuje diplomski rad i što je potrebno za prijavu diplomskog rada?

Postupak za prijavu i pbranu rada objavljen je na poveznici https://www.pravo.unizg.hr/referada.

 

 1. U kojem obliku i formi treba izgledati diplomski rad?

 

Diplomski rad treba biti pisan na računalu, korištena literatura treba biti citirana (vidi pravila o citiranju na www.pravo.unizg.hr) i navedena na kraju radnje te rad mora biti na primjeren način uvezan.

 

 1. Na koji način se brani diplomski rad?

 

Diplomski rad brani se pred tročlanim povjerenstvom kojem je na čelu mentor i to u roku od 30 dana od predaje diplomskog rada. Vidi odrdbe Pravilnika.

 

 1. Na koji način se izdaje diploma i što je potrebno za taj postupak?

 

Diploma se izdaje po ispunjenju svih studijskih obveza, a uručuje na promociji.

 

 1. Koji su uvjeti za nastavak prekinutog studija?

 

Student može nastaviti prekinuti studij po upisanom nastavnom programu i planu samo ako od zadnjeg položenog ispita nije proteklo više od dvije godine. Student ne može nastaviti prekinuti studij ako prije prekida nije položio niti jedan ispit. Vidi odredbe Pravilnika.

 

 1. Kada se upisuje nastavak prekinutog studija i što je potrebno?

 

Upisuje se u redovitom upisnom roku, u mjesecu rujnu. Potrebno je sve što i za svaki drugi upis.

 

 1. Koji su uvjeti i rok prijelaza sa drugih pravnih fakulteta na Pravni fakultet u Zagrebu?

 

Student koji je na nekom drugom fakultetu u Hrvatskoj u redovitom roku stekao uvjete za upis u drugu odnosno treću godinu studija, propisane na ovom Fakultetu, može nastaviti studij na ovom Fakultetu.

Dakle u vrijeme upisa (u rujnu) može se tražiti odobrenje prijelaza na ovaj fakultet. Ako se prijelaz odobri priznat će se odgovarajuće godine studija provedene na drugom pravnom fakultetu. Od položenih ispita priznat će se ispiti iz nastavnih predmeta čiji program odgovara studijskom programu na fakultetu.

O molbi studenta odlučuje dekan Fakulteta. Vidi odredbe Pravilnika.

 

 1. Koji su uvjeti i rok prijelaza sa inozemnih pravnih fakulteta na Pravni fakultet u Zagrebu?

 

Pod istim uvjetima kao što je objašnjeno u prethodnom odgovoru.

 

 1. Jesu li mogući prijelazi sa drugih visokih učilišta na Pravni fakultet u Zagrebu?

 

Ne. Studenti drugih visokih učilišta i osobe koje su završile studij na nekom drugom visokom  učilištu, mogu na Fakultetu upisati pojedine nastavne predmete i polagati ispite iz tih nastavnih predmeta. Prijava za upis nastavnih predmeta podnosi se dekanu koji odlučuje o upisu

   

 

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana