EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA - KAZNENOPRAVNI ASPEKTI:
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166922
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Osnovni podaci
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti Europsko pravo - 2. semestar
6.0 166922
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
Literatura
OBVEZNA: Batistić Kos, Vesna; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; NN (2012), str
OBVEZNA: Bojanić, Igor / Đurđević, Zlata; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; (2008), str. 973-980
OBVEZNA: Đurđević, Zlata / Elizabeta Ivičević Karas (ur.); Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; (2013), str
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Europsko konvencijsko pravo o oduzimanju slobode prisilnim smještajem osoba s duševnim smetnjama, u: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; (2002), str. 207-233
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje; (2005), str. 739-762, 742-746
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Tripalo, Dražen; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; (2006), str. 551-596, 552-566
OBVEZNA: Đurđević, Zlata,; Sloboda izražavanja: čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 152 - 189
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava; (2014), str
OBVEZNA: Ivičević Karas, Elizabeta; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; (2007), str
OBVEZNA: Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH,; (2009), str. 1-19
OBVEZNA: M. Munivrana Vajda, A. Šurina Marton; Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Analiza hrvatskog zakonodavstva i prakse u svjetlu europskih pravnih standarda; (2016), str. 435-467
OBVEZNA: Pleić, Marija; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; (2016), str.. 247-279
OBVEZNA: Valković, Laura; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; (2016), str. 339-369
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP br. 2/2009; , str. 783-808, 785-788
PREPORUČENA: Đurđević, Zlata; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; (2015), str. 9-47
PREPORUČENA: Grđan, Kristijan; Pravo na život: čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 45 - 66
PREPORUČENA: Ivičević Karas, Elizabeta; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); , str. 999 - 1018
PREPORUČENA: Krapac, Davor; Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatski kazneni postupak; (1995), str. 3 - 40
PREPORUČENA: Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I, 136-170, te druga pravna mišljenja Europskog suda za ljudska prava opisana u knjizi; (2010), str
PREPORUČENA: Krapac, Davor; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; (2010), str. 1207 - 1240
PREPORUČENA: Krapac, D; Osnovna prava čovjeka i građanina i načela krivičnog postupka; (1989), str. 827 - 854
PREPORUČENA: Kušan Lovorka / Radačić Ivana; Zabrana mučenja: čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 67 - 87
PREPORUČENA: Martinović, Igor / Kos, Damir; Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava,; (2016), str. 311-338
PREPORUČENA: Mrčela, Marin / Bilušić, Ivana; Konfrontacijska mjerila; (2016), str. 371-401
PREPORUČENA: Priručnici za pravnike o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima; Interrights, str
PREPORUČENA: Radačić, Ivana; Regulacija pobačaja - Praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda; (2017), str. 251-270
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Steći znanja o konvencijskom sustavu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda te osnovnim odrednicama pojedinih konvencijskih prava vezanih uz kazneno pravosuđe;
2. Analizirati negativne i pozitivne materijalne i procesne obveze država u odnosu na pojedina konvencijska prava;
3. Prepoznati u okviru kojih konvencijskih prava razmatrati pojedine povrede pravila postupanja različitih tijela kaznenog postupka u konkretnim predmetima;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog sagledavanja rezultata primjene domaćeg prava u svjetlu konvencijskog prava;
5. Razviti sposobnost kritičkog analiziranja domaćeg kaznenog zakonodavstva i prakse iz perspektive konvencijskog prava;
6. Razviti sposobnost pravne argumentacije kroz rasprave o analiziranim presudama Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima.

Predmet upoznaje studente sa europskim standardima zaštite ljudskih prava u kaznenopravnom području. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda razvijena u okviru Vijeća Europe predstavlja najvažniji pravni instrument zaštite individualnih prava u Europi koji značajno utječe na nacionalne kaznenopravne sustave. Njezin utjecaj i snaga proizlazi iz nadzornog mehanizma Konvencije ustanovljenog kao Europski sud za ljudska prava koji odlučuje o tužbama pojedinaca protiv države te čija judikatura ima supranacionalni učinak. Predmet kod studenata produbljuje poznavanje i razumijevanje pojedinih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom koja su relevantna za kazneno pravo kao što su pravo na život, zabrana mučenja, pravo na slobodu, pravo na pravični kazneni postupak, pravo na privatnost, pravo na slobodu izražavanja, zabrana diskriminacije i dr. Potiče se interes za problematiku recepcije pravnih standarda usvojenih u judikaturi Europskog suda za ljudska prava u nacionalne kaznenopravne poretke a osobito u hrvatski kaznenopravni sustav.

I. Uvodni dio - zaštita ljudskih prava u Europi
U Europi postoji višestruka paralelna zaštita ljudskih prava kroz međunarodne i nacionalne instrumente koji uključuju Ujedinjene narode, Vijeće Europe, Europsku uniju i nacionalne ustave. Daje se kratak osvrt na povijesni razvoj i analizu suvremenih mehanizama zaštite ljudskih prava kao što su Odbor za prava čovjeka UN, Odbor protiv torture UN, Europski sud za zaštitu ljudskih prava, Europski sud pravde, značaj Europske konvencije o ljudskim pravima u pravnom poretku Europske unije, Europska povelja o ljudskim pravima. Uvodno o sadržaju i strukturi Konvencije: koncept negativnih i pozitivnih obveza prema Konvenciji, struktura članaka, ograničenja konvencijskih prava.

II. Materijalno pravo Konvencije - kaznenopravni aspekti

Kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kazneno izvršno pravo kao i kaznenopravni sustav u cijelosti zbog svoje represivne prirode mora poštivati određena temeljna ljudska prava koje štiti Konvencija. Glavni dio predmeta selektivno se bavi pravima iz Konvencije koja su relevantna za kaznenopravno područje kroz analizu judikature Europskog suda za ljudska prava. Uključena su sljedeća ljudska prava: pravo na život; pravo na tjelesni i duševni integritet; pravo na osobnu slobodu; pravo na pravični postupak u kaznenim predmetima; zabrana retroaktivnosti kaznenih zakona; pravo na poštivanje osobnog i obiteljskog života; pravo na slobodu izražavanja; pravo na učinkoviti pravni lijek; zabrana diskriminacije. Posebna pažnja se posvećuje analizi presuda o tužbama protiv Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
Obavijesti