SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA:
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166795
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Osnovni podaci
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166795
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Literatura
OBVEZNA: Derenčinović D.; Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije; , str
OBVEZNA: Derenčinović D.; Ogledi o terorizmu i antiterorizmu; Zagreb (2005), str
OBVEZNA: Becker; Derenčinović (ed.); International Terrorism - The Future Unchained; Zagreb (2008), str
OBVEZNA: Kurtović, A.; Organizirani kriminalitet - kaznenopravna pitanja odgovornosti (krivnje) i sankcija; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1999), str. 163-174
OBVEZNA: Kurtović; Tomašević; Organizirani kriminalitet: oduzimanje koristi stečene kaznenim djelom; Policija i sigurnost, 8(1999), 3-4 (1999), str. 171-185
OBVEZNA: Novoselec (ur.) i dr.; Posebni dio kaznenog prava; Zagreb (2011), str. odabrana poglavlja
PREPORUČENA: Bačić F.; Neki kaznenopravni aspekti problematike organiziranog kriminaliteta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo praksu, 6(1999).1 (1999), str. 37-54
PREPORUČENA: Derenčinović D.; Mit(o) korupciji; Zagreb (2001), str
PREPORUČENA: Derenčinović D.; Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 1(2010), 1 (2010), str. 53.-72
PREPORUČENA: Derenčinović D.; Novi obzori terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište; Zagreb (2007), str
PREPORUČENA: Horvatić Ž.; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; Zagreb (2002), str
PREPORUČENA: Horvatić Ž,; Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51(2001), 2 (2001), str. 249-305
PREPORUČENA: Horvatić; Đurđević; rogram Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe; Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb (1996), str. 215-236
PREPORUČENA: Ivičević Karas E.; Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem; Zagreb (2011), str
PREPORUČENA: Krapac D.; Pogled na neke važnije odredbe novoga hrvatskoga kaznenog zakonodavstva o organiziranom kriminalitetu i pitanja njihove praktične primjene; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 511-543
PREPORUČENA: Krapac D.; Posebne mjere i radnje za otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela organiziranoga kriminaliteta u novom Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 4(1997), 2 (1997), str. 403-418
PREPORUČENA: Mrčela M.; Posjedovanje droge - oblik organiziranog kriminaliteta?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 803-810
PREPORUČENA: Novosel D.; Kaznenopravni aspekti i dometi Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; Hrvatska pravna revija, 1(2001), 5 (2001), str. 122-133
PREPORUČENA: Novoselec P.; Organizirani kriminal - pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 763-778
PREPORUČENA: Sačić Ž.; Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj - kriminalistička stajališta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 833-874
PREPORUČENA: Sieber U.; Internationale Organisierte Kriminalitaet; Cologne: Carl Heymanns Verlag (1997), str
PREPORUČENA: Singer M.; Organizirani kriminal; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 547-576
PREPORUČENA: Svedrović M.; Položaj branitelja u kaznenim postupcima za kaznena djela u svezi s organiziranim kriminalitetom; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 875- 900
PREPORUČENA: Van Duyne et al.; Criminal Finances and Organising Crime in Europe; Nijmegen (2003), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Opća i posebna znanja koja se stječu predmetom odnose se, između ostalog, na upoznavanje s normativnim okvirom za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i mogućnostima njegove optimalne primjene u praksi djelovanja tijela kaznenog pravosuđa. Ta znanja nisu ograničena na hrvatski kaznenopravni sustav. Standardi nacionalnog zakonodavstva u suzbijanju organiziranog kriminaliteta analiziraju se iz motrišta poredbenog prava i relevantnih izvora međunarodnog prava. Uz organizirani kriminalitet, obrađuju se i uzroci, pojavni oblici te kaznenopravni aspekti korupcije i pranja novca, kao oblika kriminalnog djelovanja koji su vrlo često povezani s organiziranim kriminalitetom, kao i terorizma čiji su pojavni oblici vrlo često bliski organiziranom kriminalitetu od kojeg se razlikuje po cilju (motivima). Kolegij je povezan s osnovnim predmetima poslijediplomskog studija - kaznenim materijalnim i procesnim pravom, kao i s ostalim predmetima, osobito kriminologijom i kriminalistikom. Sadržaji kolegija u tom su smislu komplementarni sadržajima ostalih predmeta poslijediplomskog studija. Organizirani kriminalitet više nije ekskluzivitet kojim se bave tek određene skupine specijalista u okviru tijela kaznenog pravosuđa. Prijetnja koju organizirani kriminalitet predstavlja za društvo u cjelini razlog je za mobilizaciju cjelokupnog sustava kaznenog pravosuđa radi njegove prevencije i suzbijanja. Stoga je produbljivanje znanja o različitim aspektima suzbijanja organiziranog kriminaliteta kao važne odrednice suvremenih strategija politike suzbijanja kažnjivih ponašanja u cjelini, potrebno ne samo specijalistima koji se svakodnevno bave suzbijanjem te vrste kriminaliteta, već i svim polaznicima poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti. U tom smislu kolegij predstavlja značajan doprinos pravnom obrazovanju na području kaznenopravnih znanosti.

Sadržaj kolegija
1.Definicija organiziranog kriminaliteta;
2. Tipovi organiziranih kriminalnih skupina;
3. Transnacionalnost organiziranog kriminaliteta;
4. Fenomenološki i etiološki aspekti organiziranog kriminaliteta;
5. Analiza modela interakcije između organiziranih kriminalnih skupina i političkih elita;
6. Osnovni materijalnopravni aspekti suzbijanja organiziranog kriminaliteta;
7. Pojmovi grupe i zločinačke organizacije u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu;
8. Kaznena djela organiziranog kriminaliteta;
9. Kaznenopravne sankcije za kaznena djela organiziranog kriminaliteta;
10. Značenje mjere oduzimanja imovinske koristi u suzbijanju organiziranog kriminaliteta;
11. Osnovni procesnopravni aspekti suzbijanja organiziranog kriminaliteta (između ostalog:
uporaba mjera kojima se privremeno ograničavaju određena ustavom zajamčena prava
građana, institut pokajnika, zaštita svjedoka i suradnika kaznenog pravosuđa u suzbijanju
organiziranog kriminaliteta);
12. Osnovni međunarodnopravni aspekti suzbijanja organiziranog kriminaliteta kroz analizu relevantnih višestranih (Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog
organiziranog kriminaliteta s protokolima) i dvostranih međunarodnih ugovora (između
ostalog: međunarodna pravna pomoć, izručenje, policijska suradnja itd.);
13. Analiza Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i funkcioniranja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta;
14. Povezanost organiziranog kriminaliteta, korupcije i pranja novca;
15. Fenomenološki i etiološki aspekti korupcije, korupcijska kaznena djela, analiza Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije i Kaznenopravne konvencije o korupciji
Vijeća Europe;
16. Fenomenološki i etiološki aspekti pranja novca, kazneno djelo pranja novca, analiza Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju predmeta stečenih kaznenim djelom;
17. Pojam terorizma i kaznenopravna reakcija
18. Oblici terorističkog djelovanja, međunarodne konvencije, unutarnje zakonodavstvo
19. Analiza relevantne sudske prakse
Ispitni rokovi
Obavijesti