INFORMACIJE O PREDMETU:
Informacije o Pravu okoliša

PRAVO OKOLIŠA
Izborni predmet V. godine, Ustavno-upravni modul

Izvedbeni plan

 

Nastavu izvode:

Katedra za upravno pravo (18 sati),

Katedra za međunarodno pravo (3 sata),

Katedra za građansko pravo (3 sata),

Katedra za kazneno pravo (3 sata) te

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanosti (3 sata).

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: usmeni ispit

Ispiti se održavaju na način da na svakom ispitnom roku ispituje nastavnik s druge Katedre.

 

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost – jesenski izvanredni ispitni rok (studeni)

Katedra za upravno pravo - prvi zimski redoviti ispitni rok (rok krajem siječnja ili početkom veljače)

Katedra za međunarodno pravo - drugi zimski redoviti ispitni rok (rok sredinom veljače)

Katedra za građansko pravo – proljetni izvanredni ispitni rok (travanj)

Katedra za kazneno pravo - prvi ljetni redoviti ispitni rok (krajem svibnja ili početkom lipnja)

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost - drugi ljetni redoviti ispitni rok (sredinom ili krajem lipnja) 

Katedra za upravno pravo – treći ljetni redoviti ispitni rok (srpanj)

Katedra za međunarodno pravo - prvi jesenski redoviti ispitni rok (krajem kolovoza ili početkom rujna)

Katedra za građansko pravo - drugi jesenski redoviti ispitni rok (sredinom rujna)

 

Popis literature:

O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović. J. Omejec, M. Seršić, Pravo okoliša, Zagreb, 2003.

(poglavlje: Kaznenopravni aspekti zaštite okoliša - v. novi Kazneni zakon - kaznena djela protiv okoliša, NN 125/2011, 144/2012)

Propisi:

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o vodama

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o šumama

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

 

OKVIRNI PROGRAM PREDAVANJA

Za sva pitanja u vezi gradiva studenti se mogu obratiti nastavnicima u vrijeme njihovih konzultacija.

 

 

Datum

Sadržaj

1

 

 Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša, izvori prava okoliša (2 sata)

2

 

Instrumenti zaštite okoliša (okolišna dozvola, procjena utjecaja na okoliš) (3 sata)

3

 

Informiranje javnosti, sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti te pristup pravosuđu u pitanjima okoliša (3 sata)

4

 

Inspekcijski nadzor i upravni nadzor (3 sata)

5

 

Upravnopravna zaštita pojedinih sastavnica okoliša (3 sata)

6

 

Upravnopravna zaštita okoliša od utjecaja opterećenja (3 sata)

7

 

Građanskopravna zaštita okoliša (3 sata)

8

 

Međunarodnopravni aspekti zaštite okoliša (3 sata)

9

 

Kaznenopravna zaštita okoliša (3 sata)

10

 

Okoliš s poreznopravnog stajališta (3 sata)

11

 

Podjela potpisa od 10 sati do 11,30 na konzultacijama doc. Ofak

 

 

ISHODI UČENJA ZA PREDMET PRAVO OKOLIŠA, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij

 

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti temeljna načela zaštite okoliša;
 • opisati sastavnice okoliša i pojedina opterećenja;
 • identificirati subjekte zaštite okoliša;
 • imenovati dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša;
 • objasniti instrumente zaštite okoliša;
 • opisati upravni i inspekcijski nadzor;
 • objasniti osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati pravnim izvorima prava okoliša;
 • izabrati mehanizam osiguranja provedbe propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i zaštiti okoliša od utjecaja opterećenja;
 • primijeniti znanje o pravnoj zaštiti okoliša;
 • demonstrirati razloge za pristup informacijama, opsežnije sudjelovanje javnosti u odlučivanju i širi pristup pravosuđu u pitanjima okoliša;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati različite oblike pravne zaštite okoliše;
 • usporediti pravne izvore prava okoliša;
 • provjeriti zakonitost i pravilnost postupanja javnopravnih tijela u području zaštite okoliša;
 • analizirati razvoj prava okoliša;
 • analizirati probleme vezane za pojedina opterećenja na okoliš;
 • razlikovati dužnosti i ovlasti tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima u području zaštite okoliša;
 • raščlaniti pojedine obveze tijela javne vlasti u osiguranju pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša te osiguranju prava na pristup pravosuđu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati primjenu pravnih izvora prava okoliša na određeni predmet;
 • predvidjeti što bi se dogodilo ako bi se kršila neka zakonska norma u području prava okoliša;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda međunarodnog pravnog okvira;
 • predlagati promjenu domaćih normi u slučaju uočenih slabosti pojedinih zakonskih rješenja;
 • sastaviti predstavku kojom se zahtijeva pokretanje inspekcijskog nadzora zbog povrede propisa koji se odnose na zaštitu okoliša;
 • formulirati obveze različitih subjekata zaštite okoliša;
 • predložiti donošenje i/ili izmjenu dokumenta zaštite okoliša i održivog razvitka te drugih općih akata u svrhu zaštite ljudskog zdravlja;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite pristupe pravnoj zaštiti okoliša;
 • valorizirati način postupanja nadležnih javnopravnih tijela u zaštiti okoliša;
 • preispitati način primjene pravnih normi koji se odnose na zaštitu okoliša na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj domaćeg prava okoliša pod utjecajem europskog prava okoliša;
 • vrednovati kvalitetu pojedinih zakonskih odredbi;
 • zastupati mišljenje o važnosti okoliša te potrebi njegove pravne zaštite;
 • procijeniti ulogu i utjecaj različitih subjekata zaštite okoliša;
 • vrednovati odnos Zakona o zaštiti okoliša i drugih zakona te podzakonskih propisa i općih akata kojima se uređuje zaštita pojedine sastavnice okoliša, odnosno kojima se uređuje zaštita okoliša od pojedinog opterećenja;

 

PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja;

 

POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

 

Za sve ishode učenja primjenjuje se usmeni ispit.