prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
prof. dr. sc.
Anna-Maria Getoš Kalac

Anna-Maria Getoš Kalac (PhD Freiburg, 2010.; LL.M. Freiburg, 2004.) je redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine, dr. sc. Getoš Kalac na Pravnom fakultetu provodi kriminološka istraživanja te predaje kriminologiju, viktimologiju, penologiju i kriminologiju s osnovama kaznenog prava. Gostujući je profesor na Fakultetu za kaznene znanosti Sveučilišta u Lausannei (od 2018. godine) gdje predaje viktimologiju i na Sciences Po u Parizu (od 2020. godine) gdje predaje pravo i (ne)sigurnost u pre-crime doba. Kao gostujući profesor, dvije godine je boravila na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (09/2017.-10/2019. godine).

Dr. sc. Getoš Kalac je 2012. godine pokrenula Balkan Criminology istraživačku grupu koju je financiralo renomirano Max Planck Društvo, a kroz čije je djelovanje uspješno oživljena kriminologija na području Hrvatske i regije te vraćen fokus europske kriminologije na regiju jugoistočne Europe. Glavne tri publikacije proizašle kroz djelovanje Balkan Criminology grupe “mapiraju” kriminološki, viktimološki i penološki krajolik Balkana (Balkan Criminology Book Series). U suradnji s Max Planck Institutom za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu, dr. sc. Getoš Kalac i suradnici nedavno su proveli istraživanje naziva „Balkan Homicide Study“ koje se fokusira na (smrtonosno) nasilje u 8 zemalja regije. Relevantne rezultate istraživanja objavio je 2021. godine renomirani međunarodni izdavač Springer pod naslovom "Violence in the Balkans" u otvorenom pristupu. Publikacija je povezana s plenarnim izlaganjem će dr. sc. Getoš Kalac održati na predstojećoj konferenciji Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) u Bukureštu. 2019. godine, dr. sc. Getoš Kalac bila je pozvana u svojstvu plenarnog govornika na konferenciju Udruženja njemačkih, austrijskih i švicarskih kriminologa koja je održana u Beču. Od 2018. do 2022. godine, dr. sc. Getoš Kalac uspješno vodi transdisciplinarni Laboratorij za istraživanje nasilja te zatim preuzima dužnost zamjenice predsjednika Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanosti. Od 2018. godine predsjedava ESC radnom skupinom “European Violence Monitor”. Svoj rad, dr. sc. Getoš Kalac posvetila je različitim kriminološkim temama iz područja terorizma, političkog nasilja, radikalizacije, straha od kriminala, punitivnosti, restorativne pravde, reforme kaznenopravne politike u tranzicijskim društvima, organiziranog kriminala, korupcije, kaznenopravne statistike u Republici Hrvatskoj i regiji, uključujući i područje međunarodnih kaznenopravnih statistika (European Sourcebook of crime and criminal justice statistics) i maloljetničke delinkvencije (ISRD3 i ISRD4). Dr. sc. Getoš Kalac se tečno služi hrvatskim, njemačkim i engleskim, a objavljivala je radove i na talijanskom i španjolskom.

12/2020. - danas: gostujući profesor na Institutu političkih znanosti u Parizu (professeur invité at Sciences Po in Paris) tema: "Law and (In)Security in the Pre-Crime Era"

12/2018. - danas: osnivač i suvoditelj radne skupine Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) European Violence Monitor

10/2018. - 09/2019.: gostujući profesor na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu

09/2018. - 06/2019.: Predavač na Fakultetu poslovanja, ekonomije i društvenih znanosti Sveučilišta u Hamburgu ("Kriminologische Gewaltforschung - Mainstream-Ansätze und innovative Alternativen")

05/2018. - danas: gostujući profesor na Fakultetu za kaznene znanosti Sveučilišta u Lausannei (professeur invité; University of Lausanne’s School of Criminal Sciences); tema: "Victimology & Victim Assistance"

03/2018. - danas: voditelj Laboratorija za istraživanje nasilja, (u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta “Hrvatski monitor nasilja: Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava”), sufinanciran od strane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zaklade za znanost

08/2017. - 10/2018.: gostujući profesor na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu

04/2017. - danas: član grupe eksperata European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (ESB), koordinator za zemlje Balkana i nacionalni korespondent za područje Hrvatske (6. izdanje ESB projekta)

02/2017. - danas: izvanredni profesor u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2014. - danas: osnivač i suurednik serije publikacija “Research Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Series BC: Publications of the Max Planck Partner Group for Balkan Criminology” (izdavač: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. s Duncker & Humblot u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu)

2014. – 2017.: izabrani član Odbora Europskog udruženja za kriminologiju

2014. - danas: osnivač i suvoditelj radne skupine Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) Balkan Criminology

11/2012. - 04/2019.: voditelj Max Planck partnerske grupe za ‘Balkan Criminology’, osnovane kroz suradnju Max Planck Instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; financirano od strane Max Planck Društva

12/2011. - 02/2017.: docent u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

11/2011.: venia legend et examinandi: dozvola za držanje nastave dodijeljena u okviru izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (nastupno predavanje: Strah od kriminala i punitivnost)

01/2011. - 12/2011.: viši asistent na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

12/2010.: doktor prava (dr.iur.) – doktorirala na Sveučilištu Albert Ludwig – Pravni fakultet u Freiburgu, (rigorosum u područjima ‘Criminal Law with Dependant Areas’ i ‘Modern Era Constitutional History and General Theory of State’); provedba doktorskog istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu; doktorska disertacija: Political Violence in the Balkans. Focus: Terrorism and Hate Crimes - Concepts, .Developments, and Analysis , doktorirala summa cum laude

01/2009. - 05/2009.: istraživač na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Odjel za kriminologiju, HUMSEC projekt, Freiburg

2006. - 2010:. istraživač (za područje Hrvatske) za 3. i 4. izdanje European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

2006.: venia legend et examinandi: posebna dozvola za držanje nastave na sveučilišnim predmetima Katedre za kazneno pravo dodijeljena od strane Fakultetskog Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

02/2006. - 01/2011.: asistent na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

06/2005. - 02/2006.: voditelj Jedinice za implementaciju projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i članica radne skupine za pristupne pregovore Republike Hrvatske s Europskom unijom, poglavlje 25: 'Znanost i tehnologija'

04/2005. - 12/2010.: doktorand na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu; provedba doktorskog istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (političko nasilje na Balkanu)

07/2004.: Legum Magister (LL.M.) - diplomirala na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu (istraživanje provedeno u području kaznenog i kazneno procesnog prava usporedno s provođenjem istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo ('Prevencija terorizma u tranzicijskim društvima: studija uzroka, povoljnih/poticajnih faktora te razvojnih modela međunarodnog terorizma'), magistrirala sa summa cum laude

09/2002. - 07/2004.: magistarski studij na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu; provedba magistarskog istraživanja na Max Planck Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo (prevencija terorizma u tranzicijskim društvima)

07/2002.: diploma iz područja kriminalistike (dipl. krim.) – diplomirala na Policijskoj akademiji – Visoka policijska škola u Zagrebu, diplomirala summa cum laude

10/1997. - 08/2002.: studij kriminalistike u trajanju od osam semestara pri Policijskoj akademiji – Visoka policijska škola u Zagrebu

06/1997.: obrana maturalnog rada u II. (jezičnoj) gimnaziji u Osijeku

09/1993. - 07/1997.: srednja škola u trajanju od četiri godine u II. (jezičnoj) gimnaziji u Osijeku

09/1992. - 07/1993.: osnovna škola u trajanju od jedne godine (8. razred) u osnovnoj školi “Franje Krežme” u Osijeku

1989. – 1992.: Srednja škola Hans-Multscher-Gymnasium u trajanju od tri godine (5.,6. i 7. razred) u Leutkirchu, Njemačka

1985. – 1989.: osnovna škola u trajanju od četiri godine (1.,2.,3. i 4. razred) u školi “Oberer Graben” u Leutkirchu, Njemačka

11/1979. - 07/1992.: Rođena i odrasla u Leutkirch im Allgäu, Njemačka

Više

Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Obiteljsko nasilje u doba pandemije - preliminarni rezultati analize hrvatskih policijskih statistika

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Šprem, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

FIRST FINDINGS FROM THE BALKAN HOMICIDE STUDY: INTRODUCING A GENUINE VIOLENCE CLASSIFICATION SYSTEM

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Šprem, Petra ; Pribisalić, Dalia
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

„Ružno pače“ hrvatskoga kaznenog pravosuđa – zatvorski sustav u svjetlu domaćih i europskih trendova

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Bezić, Reana ; Šprem, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Violence in the Balkans: First findings from the Balkan Homicide Study

Getoš Kalac, Anna-Maria
Autorske knjige, 2021.

Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies


Uredničke knjige, 2020.

Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

(Cyber) Bullying by Faceless Bureaucracy in Research Funding: A Case Study from the Balkans (extended version)

Getoš Kalac, Anna-Maria
, 2020.

Kaznenopravno i kriminološko poimanje 'delinkventnog' nasilja u Hrvatskoj

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Šprem, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Anatomija i geografija nasilja u Hrvatskoj i u europskom kontekstu

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Šprem, Petra ; Šimunić, Nikola
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
7. međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Istraživački dani Visoke policijske škole - Razumijevanje novih sigurnosnih izazova"

Guilt, Dangerousness and Liability in the Era of Pre-Crime – the Role of Criminology? To Adapt, or to Die, that is the Question!

Getoš Kalac, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: O izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Pribisalić, Dalia
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Croatian Drug Policy: Penal Liberalisation, its Impact, and Current Trends

Derenčinović, Davor ; Getoš Kalac, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2020.

(Cyber) Bullying by Faceless Bureaucracy in Research Funding: A Case Study from the Balkans

Getoš Kalac, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2020.

Victimology and Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology

Criminology, crime and criminal justice in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Bezić, Reana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Izborna prijevara – kriminološka i kaznenopravna analiza u hrvatskom i komparativnom kontekstu

Sokanović, Lucija ; Getoš Kalac, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

White collar crime in Croatia and its impact on economic competitiveness

Getoš Kalac, Anna Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS

Family Control and juvenile Delinquency in the Balkans: A Regional Comparative Analysis based on the ISRD3 Study Findings

Bezić, Reana ; Getoš Kalac, Anna-Maria
, 2016.

Conducting Empirical Research Without Funding – Impossibility, Challenge or Opportunity?

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Belačić, Matea
, 2016.

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans : A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans


Uredničke knjige, 2014.

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans

Getoš Kalac, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2014.

Criminology and Crime in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Karlović Ruža
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kriminologija i pogibeljni kriminal u Hrvatskoj i u globalnom kontekstu – stanje jučer, danas i sutra

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Karlović, Ruža
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans

Getoš Kalac, Anna-Maria
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
1st Annual Conference of the Max Planck Partner Group for Balkan Criminology "Mapping the Criminological Landscape of the Balkans"

State of Art in Criminology and Crime in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
1st Annual Conference of the Max Planck Partner Group for Balkan Criminology "Mapping the Criminological Landscape of the Balkans"

Trafficking Statistics and their Alternatives

Getoš Kalac, Anna-Maria
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatian-German Workshop on Current Issues in Human Trafficking

Criminological Research and Education in Croatia

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kriminelle Wege und Straßen Südosteuropas: Die Balkan-Route

Getoš Kalac, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Novote u imenovanju sudaca

Galiot, Mijo ; Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Perceptions of fear of crime and punitivity among university students in Croatia

Getoš, Anna-Maria ; Giebel, Stefan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Max-Planck-Partnergruppe für »Balkan Criminology« Ein kriminologisches Forschungskonzept für Südosteuropa

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Lineamenti dello sviluppo del diritto penale in Croazia dopo la caduta del comunismo

Getoš, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2013.

Balkan Criminology

Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Criminology and Crime in Croatia

Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Sexual Offender Treatment in Croatia - Legal and Criminological Issues

Getoš, Anna-Maria ; Karlović, Ruža
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Politische Gewalt auf dem Balkan. Schwerpunkt: Terrorismus und Hasskriminalität – Konzepte, Entwicklungen und Analysen.

Getoš, Anna-Maria
Autorske knjige, 2012.

Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu

Getoš, Anna-Maria ; Giebel, Stefan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Terrorismo: concepto, definiciones y tendencias

Getoš, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2012.

Lack of Purpose and Principle in International Sentencing - The Criminological Perspective

Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th Annual Conference of the European Society of Criminology

"Criminologia Balcanica ~ Balkan Criminology" - Introduction to a Research Concept

Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th Annual Conference of the European Society of Criminology

Kriminologie in Kroatien - Institutionalisierung und Entwicklungen von 1906 bis zur Gegenwart

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Terrorismus entmystifizieren: Innovative Gewaltforschung als Schlüssel zum Verstehen politischer Gewalt

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja

Getoš, Anna-Maria ; Gulišija, Miranda
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Analiza koncepta ʻedukacijom protiv korupcijeʼ na primjeru praktičnih iskustava s ʻantikorupcijskog sataʼ

Getoš, Anna-Maria ; Čupić, Zrinka ; Mihaljević, Pero
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Researching Terrorism and Organized Crime in Southeast Europe

Albrecht, Hans-Jörg ; Getoš, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2010.

Fear of Crime and Punitivity among University Students: An International Snapshot

Winterdyk, John ; Rowe, Michael ; Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
10th Annual Conference of the European Society of Criminology.

Politische Gewalt auf dem Balkan. Schwerpunkt: Terrorismus und Hasskriminalität – Konzepte, Entwicklungen und Analysen.

Getoš, Anna-Maria
Doktorske disertacije, 2010.

Razvoj instrumenata nadzora za pravosudne i policijske institucije Zapadnog Balkana 2009.–2011. Izvješće o tehničkoj procjeni: Hrvatska

Getoš, Anna-Maria ; Vettori, Barbara ; Savona, Ernesto ; Sbardelaro, Luca ; Jandl, Michael ; Malby, Steven ; Alvazzi del Frate, Anna ; Ciavarella, Carla ; Me, Angela
, 2010.

Development of Monitoring Instruments for Judicial and Law Enforcement institutions in the Western Balkans 2009-2011. Technical Assessment Report: Croatia

Getoš, Anna-Maria ; Vettori, Barbara ; Savona, Ernesto ; Sbardelaro, Luca ; Jandl, Michael ; Malby, Steven ; Alvazzi del Frate, Anna ; Ciavarella, Carla ; Me, Angela
, 2010.

Development of Monitoring Instruments for Judicial and Law Enforcement Institutions in the Western Balkans 2009-2011. Background Research on Systems and Context - Justice and Home Affairs Statistics in the Western Balkans

Ilir, Bicja ; Maljević, Almir ; Getoš, Anna-Maria ; Fushtica, Lulzim ; Komar, Olivera ; Matic, Marina ; Netkova, Bistra ; Aromaa, Kauko ; Jokinen, Anniina ; Ollus, Natalia ; Ruuskanen, Elina ; Pääkkönen, Aili ; Benford, Sari ; Bernecker, Arabelle ; Bacher, Susanna ; Grupkovic, Brankica ; Huss, Daria ; Swierczek, Alicja ; Jandl, Michael ; Malby, Steven ; Alvazzi del Frate, Anna ; Prljevic, Miroslav ; Ciavarella, Carla ; Me, Angela
, 2010.

KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava

Ivičević Karas, Elizabeta ; Getoš, Anna-Maria
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Kriminološki ljetni tečaj : "Tehnika, nadziranje, kazneni postupak" Pečuh (Mađarska) 9.-13. lipnja 2008.

Getoš, Anna-Maria ; Pajčić, Matko
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i u međunarodnom kontekstu

Getoš, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2009.

Students' attitude towards risk, crime and punishment in Croatia

Kovčo Vukadin, Irma ; Kury, Helmut ; Gluščić, Stjepan ; Vukosav, Joško ; Derenčinović, Davor ; Getoš Anna Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
9th Annual conference of the European Society of criminology

XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija

Bojanić, Igor ; Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Munivrana Vajda, Maja ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

The Missing Dots in Terrorism Research: Violent Radicalisation

Getoš, Anna-Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
9th Annual Conference of the European Society of Criminology

Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria
Ostalo, 2008.

Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.

XX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu-gospodarski kriminalitet: izazovi i kaznenopravni odgovor u Republici Hrvatskoj, Opatija 5.-8. prosinca 2007.

Getoš, Anna-Maria ; Vuletić, Igor
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Terorizam i zločini iz mržnje u postkonfliktnim društvima - prikupljanje i analiza relevantnih podataka u Republici Hrvatskoj

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište

6. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste - Postkonfliktna pravda: političke opcije i modaliteti

Getoš, Anna-Maria ; Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2007.

XIX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu : Pravna i praktična pitanja strožeg kaznenog prava u Republici Hrvatskoj. Opatija, 6.-9. prosinca 2006.

Getoš, Anna-Maria ; Krstulović-Relija, Antonija ; Munivrana, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism – European perspective

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Hate Crimes and their Practical Use in Risk Assessment and Terrorism Prevention

Getoš, Anna-Maria
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
NATO PROGRAM SECURITY THROUGH SCIENCE: The Role of Humanitarian Victimology in Preventing Terrorism

Tolerance in the 21st Century Society

Getoš, Anna-Maria
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
2nd OSCE Tolerance Implementation Meeting

Präventive Terrorismusbekämpfung in Übergangsgesellschaftenn : Eine Studie zu Entstehungsgründen, begünstigenden Faktoren und Entwicklungsmodalitäten des internationalen Terrorismus

Getoš, Anna-Maria
Autorske knjige, 2005.

Präventive Terrorismusbekämpfung in Übergangsgesellschaften – Entstehungsgründe, begünstigende Faktoren und Entwicklungsmodalitäten

Getoš, Anna-Maria
Magistarski radovi, 2004.

Raščlamba mogućnosti posezanja za terorizmom u krugovima "antiglobalista"

Getoš, Anna-Maria
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2002.

Izabrani projekti