Andrej Božinovski
Andrej Božinovski

Andrej Božinovski rođen je 9. listopada 1988. u Bitolju, Sjevernoj Makedoniji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“ Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju 2012 (sa prosjekom 9,33) na temu „Europski uhidbeni nalog“ i stekao je znanstveni naziv „Master of Laws - LL.M“. Od studenog 2012. do ožujka 2017. godine bio je vježbenik na Kaznenom sudu u Skoplju i radio kao pravni asistent u Udruženju kaznenog prava i kriminologije Sjeverne Makedonije. Od prosinca 2014. - 2020. godine kao predavač na Katedri za kazneno procesno pravo, sudjeluje kao predavač na teme: Europski uhidbeni nalog, izručenje i uzajmna pomoć u kaznenim predmetima pod vodstvom prof. dr. sc. Gordana Kalajdžieva.  Položio je u 2014. godini i državni pravosudni ispit. Od 2016. godine radi kao pravni savjetnik u Udruženju sudaca Sjeverne Makedonije gdje je koordinirao velike multilateralne projekte usmjerene na promicanje reforme kaznenopravnog sustava i jačanja neovisnosti, etike i transparentnosti pravosuđa.

Od 2017. do 2021. godine kao pravni stručnjak surađuje s Misijom OSCE u Skoplju, OSCE-ODIHR-om iz Varšave, DCAF-om - Ženevskim centrom za upravljanje sigurnosnim sektorom i CEELI Institutom za vladavinu prava u Pragu te pruža pravnu ekspertizu u projektima usmjerenim na zaštitu ljudskih prava, pristup pravosuđu, neovisno sudstvo i suđenje na daljinu. U okviru projekta „Strengthening the Functionality of the Advisory Committee on Judicial Ethics in North Macedonia” pružio je logističku i stručnu potporu pri uspostavljenju Savjetodavnog vijeća za sudbenu etiku Sjeverne Makedonije. U istom projektu je bio i koautor novog Kodeksa o sudskoj etici za suce i suce porotnike, koji je kasnije usvojio Vrhovni sud Sjeverne Makedonije. U okviru projekta „Fostering Open Judiciary: Strengthening the Transparency of the Macedonian Judiciary through Functionality of the Judicial-Media Council” pružio je metodologiju za uspostavljanje prvog Sudsko-medijskog vijeća u zemlji - platformu za dijalog između sudaca i novinara. U suradnji s odjelom OPDAT-a američkog veleposlanstva koordinirao je programom pravosudnog mentorstva za makedonske i američke suce. State Departmenta SAD, izabralo ga je za sudjelovanje u IVLP (International Visitor Leadership Program) programu za mlade lidere i pozvan je na trotjedni trening na temu "Foreign Policy and Human Rights" u Washington DC, SAD-a. Od 2021. godine u suradnji s Hrvatskom akademijom za pravne znanosti i Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj pomaže u provedbi projekta „Protection, Assistance and Social Inclusion Measures to Vulnerable Groups in the Context of Human Trafficking“.

Od 2015. do 2019. godine bio je član Radnog povjerenstva, pod pokroviteljstvom Misije OSCE u Skoplju i Makedonske akademije znanosti i umjetnosti, za reviziju Kaznenog zakona o procesuiranju zločina iz mržnje; član Radnog povjerenstva za izradu  Vodiča za provedbu Etičkog kodeksa sudaca i sudaca porotnika Sjeverne Makedonije pri Misija OSCE u Skoplju. Također bio je član Radne skupine pri Ministarstvu pravosuđa Sjeverne Makedonije za provedbu GRECO-ovih preporuka za prevenciju korupcije u pravosuđu Sjeverne Makedonije.

Od nedavno je aktivan u procjeni mogućnosti uvođenja projekata nedužnosti u zemlje zapadnog Balkana. U siječnju 2021. godine sudjelovao je u istraživačkoj radionici  „Korištenje molekularno-genetske analize u kaznenom postupku: nacionalni pravni okvir i europski standardi“ u organizaciji Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.  U 2018. godini na poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Barceloni sudjelovao je na konferenciji Europske mreže nevinosti, gdje je imao prezentaciju mogućnosti provođenja dodatne DNK ekspertize kroz uvođenje projekta nevinosti u Sjevernoj Makedoniji, u okviru reformiranog kaznenog postupka.

Koautor je sedam monografija, autor ili koautor većeg broja radova, od čega najmanje četiri rada predstavljaju znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom.  Često održava javne govore odnosno daje izjave u audiovizualnim i tiskanim medijima u Republici Sjevernoj Makedoniji te  inozemstvu o temama kaznenog prava, kriminologije i zaštite ljudskih prava. Teme javnih nastupa: pravna država, pravosudna neovisnost i transparentnost, suzbijanje korupcije u pravosuđu, međunarodno kazneno pravo i ekstradicija, pomilovanje i zakon o amnestiji.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2010

Godina magistriranja: 2012

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+385 (0)1 4564 317
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 12/1
Katedra/služba:
Kazneno pravo

Radovi

Monografije/pravne analize

 • (2021) “Practical Guidelines for Remote Judging in Central and Eastern Europe” (Praktične smjernice za suđenje na daljinu u srednjoj i istočnoj Europi) – knjiga (koautor), CEELI Institut za vladavinu prava u Pragu, Češka Republika. Objavljeno na engleskom jeziku. Datum objavljivanja: rujan 2021.

 

 • (2020) “Транспарентно правосудство: Водич за судии и новинари“ (Transparentno pravosuđe: Vodič za suce i novinare), Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije i Veleposlanstvo Sjedinjenih Država u Sjevernoj Makedoniji. Monografija (koautor), objavljeno na makedonskom i engleskom jeziku.

https://sudskomediumski.mk/assets/pub/ENG%20Guidebook%20on%20Judicial%20Transparency%20-%20ENG.pdf

 

 

 

 • (2018) Незаконитите докази во јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права-правна анализа“ (Nedopušteni dokazi u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava- pravna analiza), Misija OSCE u Skoplju, Udruženje za kazneno pravo i kriminologiju Sjeverne Makedonije. Monografija (ko-autor), objavljena na makedonskom, engleskom i albanskom jeziku. https://www.bib.irb.hr/1050549/download/1050549.Provat_e_paligjshme_ne_proceduren_ndeshkimore.pdf

 

 • (2018) Kaзнената политика на судовите во Република Македонија и практична примена на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната” (Sudska politika kažnjavanja u Republici Makedoniji i praktična primjena Zakona o određivanju vrste i težine kazne) – Кnjiga/pravna analiza (koautor), Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije i Veleposlanstvo Sjedinjenih Država u Sjevernoj Makedoniji http://www.mja.org.mk/Upload/Content/Documents/%D0%97%D0%A1%D0%A0%D0%9C%20-%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.pdf . ENG/MK

 

 • (2014)Ефективна одбрана во кривичните постaпки во Македонија“ (Učinkovita obrana u kaznenom postupku u Makedoniji), Fondacija Otvoreno Društvo Makedonije. Monografija (koautor), objavljena na makedonskom i  engleskom jeziku.

http://www.brrln.org/uploads/documents/36/Effective%20defence%20in%20criminal%20proceedings%20in%20the%20Republic%20of%20Macedonia.PDF

 

 •  (2012) “Eвропски налог за апсење (Europski uhidbeni nalog). Znanstveni magistarski rad (autor), Pravni fakultet „Iustinianus Primus“, Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ Skoplje.

 

 Znanstveni članci – objavljeni radovi

 • (2021) “European Investigation Order and Mutual Assistance in Criminal Matters Principles in the Legislation of North Macedonia( Europski istražni nalog i uzajamna pomoć u kaznenoj materiji u zakonima Sjeverne Makedonije), Stajnko, J., Šepec, M. & Szijártó, S. (eds.) (2021). Conference European Investigation Order: Practical Dilemmas and Theoretical Considerations, Book of Extended Abstracts Maribor: University Press. doi: 10.18690/978-961-286-476-7, str. 3-9 https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/574
 • (2018) Концептот на кривични дела од омраза во земјите на Западен Балкан: Компаративна анализа и актуелни предизвици„ (Koncept zločina iz mržnje na zapadnom Balkanu: komparativna analiza i trenutni izazovi), Makedonski ljetopis za kazneno pravo i kriminologiju god. 25, br.1/2018. Pregledni znanstveni članak (autor), http://maclc.mk/Upload/Documents/Andrej%20Bozinovski.pdf

 

 • (2017) Анализа за зајакнување на можностите за задолжителна одбрана во кривичната постапка„( Analiza za jačanje mogućnosti obvezne obrane u kaznenom postupku), Makedonski ljetopis za kazneno pravo i kriminologiju god. 24, br.1/2017. Izvorni znanstveni članak (koautor), http://maclc.mk/Upload/Documents/Kalajdziev%20i%20dr..pdf

 

 • (2015) “The Influence of Magna Carta Libertatum in the Development

of the Principle of Rule of Law„ (Utjecaj Magna Carta Libertatum na razvoj

Načela vladavine prava), SEEU Law Review, Special Edition, Magna Carta 800th volume 11, issue 1, 2015  Izvorni znanstveni članak (autor), str. 175-182 https://sciendo.com/article/10.1515/seeur-2015-0021

 

 • (2015) “Унапредување на можностите за ефикасна одбрана во кривичните судења„ (Poboljšanje mogućnosti učinkovite obrane u kaznenim postupcima), Makedonski ljetopis za kazneno pravo i kriminologiju god.22 br.1/2015. Pregledni znanstveni članak (koautor), http://maclc.mk/publicationyear/2

 

 • (2015) “Criminal Law Analysis of Hate Crimes(Kaznenopravna analiza zločina mržnje), Makedonski politološki forum, eProceedings of Papers br.1- 2015. Izvorni znanstveni članak (autor), str. 116-128, http://maclc.mk/publicationyear/2

 

 • (2014) “Казнена одговорност на правните лица во Република Македонија – актуелни состојби и политика на казнување„ (Kaznena odgovornost pravnih osoba u Republici Makedoniji - trenutno stanje i politika kažnjavanja), Makedonski ljetopis za kazneno pravo i kriminologiju, god. 21, br.1/2014. Pregledni znanstveni članak (koautor), http://maclc.mk/Upload/Documents/07.pdf

 

 • (2013) “Казненоправни одредби од Истанбулската конвенција“„ (Kaznenopravne odredbe Istanbulske konvencije), Makedonski ljetopis za kazneno pravo i kriminologiju, god. 20, br.1/2013. Pregledni znanstveni članak (autor), http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/Revija-komplet.compressed.pdf

 

Stručni radovi i predavanja na stručnim skupovima

 • (2021) Izrada pravne stručne analize o prihvatljivosti obavještajnih podataka u sudskom postupku, DCAF- Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom, projekt “Reforma obavještajnog sektora u Ukrajini”.
 • (2021) Izrada specijaliziranih obrazovnih modula za suce i tužitelje o važnosti načela privatnosti u provedbi specijalnih istražnih stručnjaka, DCAF – Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom.
 • (2021) “Open Justice and Judicial Transparency” (Otvoreno pravosuđe i pravosudna transparentnost), Macedonian American Alumni Association ‘ 4th International Conference on Open Justice in the Digital Era. (moderator, neobjavljeni rad i stručno predavanje). Online https://m.facebook.com/events/1177725139348068 .
 •  (2019) Izrada pravnog mišljenja o zaštiti prava na privatnost u svjetlu novog Zakona o presretanju komunikacija, DCAF- Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom i Ministarstvo pravde Sjeverne Makedonije.
 • (2018) “Establishing of the Judicial Media Council of Macedonia as a Tool for Enhancing Judicial Transparency and a Review of the Formaliyation of the Cooperation Between Judges and Journalists” (Osnivanje Sudbeno-medijskog vijeća kao alata za jačanje pravosudne transparentnosti i pregled formalizacije suradnje između sudaca i novinara), Zagrebačka pravna revija 7(2)2018;239-248. Prikaz (autor), https://hrcak.srce.hr/file/318662
 • (2018) “Трендови на судска транспарентност во контекст на реформата на судовите во Република Македонија”, (Trendovi u pravosudnoj transparentnosti u kontekstu pravosudne reforme u Republici Makedoniji). Konferencija na temu „Pristup pravdi kroz pravne i pravosudne reforme za unapređenje pravosuđa“, Mavrovo, Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije, Veleposlanstvo SAD-a u Skoplju  (konferencija, prezentacija, neobjavljen stručni rad,)
 • (2017) “Revision of the Sentencing Policy of the Courts in Macedonia in Context of the Strategy for Reform of the Judiciary”, (Revizija sudske politike kažnjavanja u Makedoniji u kontekstu Strategije za reformu pravosuđa) Balkan Criminology- One week intensive course, “Crime and Criminology in the Balkans”, Dubrovnik, Croatia  (međunarodna konferencija predavanje, stručni rad,), https://www.iuc.hr/file/677
 • (2016) Izrada pravne analize o pozitivnim implikacijama provedbe novog makedonskog ZKP, OSCE-ODIHR Varšava, Poljska.
 • (2013) “Guidelines for Tackling Online Hate Speech”( Smjernice za suzbijanje govora mržnje online), Vijeće Europe. Pravna analiza (koautor), objavljena na engleskom jeziku https://files.elsa.org/AA/OHS_Guideline.pdf

 


Profesionalni interesi i članstva

Andrej je član:

(1) Stručnog povjerenstva za obuku sudaca i tužitelja o pravu na privatnost u posebnim istražnim mjerama, DCAF- Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom, Akademija za izobrazbu sudaca i tužitelja “Pavel Šatev” Skoplje.

(2) Sudačke mreže „Judicial Core Group Network“ za razvoj najboljih praksi suđenja na daljinu i zaštite podataka u Europi, CEELI Institut za vladavinu prava - Prag, Češka Republika. 

(3) State Departmenta SAD, International Visitor Leadership Program (IVLP) Programa, Alumni.

(4) Macedonian – American Alumni Association.

(5) Koordinator tečaja „Crime Prevention through Criminal Law and Security Sciences“, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

(6) Član uredništva e-Zbornik radova, Makedonski politološki forum.

(7) Stručnog povjerenstva za izradu Vodiča za provedbu Etičkog kodeksa sudaca i sudaca porotnika Sjeverne Makedonije. Misija OSCE u Skoplju.

(8) skupine za izradu Etičkog kodeksa sudaca i sudaca porotnika Sjeverne Makedonije. Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije.

(9)  Radne skupine za provedbu preporuka GRECO-a za prevenciju korupcije u pravosuđe, Ministarstvo pravosuđa Sjeverne Makedonije.

(10) Stručnog povjerenstva za izradu „Vodič za provedbu mjera za presretanje komunikacija”, DCAF- Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom.

(11)  Radne skupine za regionalno umrežavanje regionalnih sudačkih udruženja, pod pokroviteljstvom Misije OSCE u Skoplju.

(12) Radnog povjerenstva za reviziju Kaznenog zakona o procesuiranju zločina iz mržnje, Makedonska akademija znanosti i umjetnosti, Misija OSCE u Skoplju.


Izabrani projekti

Organizirao  treninga za domaće i regionalne suce, novinare, tužitelje i odvjetnike o neovisnosti pravosuđa, reformi kaznenog pravosuđa, transparentnosti kao i reformi sigurnosnog sektora, surađujući sa State Departmentom SAD-a, Ministarstvom pravosuđa SAD-a, OSCE-om / ODIHR-om, CEELI-jem i DCAF-om (Ženevski Centar za upravljanje sigurnosnim sektorom). Od 2013. do 2021.   Najznačajniji projekti su:

(1) “Mjere zaštite, pomoći i socijalne uključenosti ranjivih skupina u kontekstu trgovine ljudima u Hrvatskoj”, provedeno od Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Public Affairs Office, Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu.

(2) "Povećanje transparentnosti u pravosuđu jačanjem uloge Sudbeno-medijskog vijeća", provedeno od Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije u suradnji s odjelima INL I OPDAT, Veleposlanstvo SAD-a Skoplje.

(3) "Jačanje uloge i neovisnosti sudaca u Sjevernoj Makedoniji", provedeno s INL odjel ,Veleposlanstvo SAD-a Skoplje i Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije.

(4): "Razmjena vještina i dobrih praksi između makedonskih i američkih sudaca", provedeno u suradnji s INL odjel, Veleposlanstvo SAD-a Skoplje I Udruženje sadaca Sjeverne Makedonije.

(5) "Uspostavljanje funkcionalnosti makedonskog Odbora za sudsku etiku", provedeno od Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Nizozemske u Skoplju - MATRA program za vladavinu prava.

(6) Priručnik o presretanju komunikacija provedene preko specijalne istražne radnje“ provedeno od Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije u suradnji sa Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF).

(7) "Uspostavljanje regionalne mreže sudačkih udruga", provedeno od Udruženje sudaca Sjeverne Makedonije u suradnji s Misija OSCE u Skoplju.

(8) "Poštivanje načela presumpcije nedužnosti u kaznenom postupku - in dubio pro reo", provedeno od Udruženje kaznenog prava i kriminologije Sjeverne Makedonije, u suradnji s Misijom OSCE Skoplju.

(9) Analiza kaznene politike sudova u Republici Makedoniji“, provedeno od Udruženje kaznenog prava i kriminologije Sjeverne Makedonije u suradnji s Misija OSCE u Skoplje.

(10) "Nelegalno presretanje komunikacija u Makedoniji  doktrina plodova otrovnog drveta", provedeno od Udruženje kaznenog prava i kriminologije Sjeverne Makedonije u suradnji s Veleposlanstvo SAD-a u Skoplju i Makedonska akademija za znanost i umjetnost.

(11) Jačanje prava obrane u kaznenom postupku“, provedeno od Udruženje kaznenog prava i kriminologije Sjeverne Makedonije u suradnji s INL odjel, Veleposlanstvo SAD-a u Skoplju.