OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Autorsko pravo
Studij: Građanskopravni - 10. semestar
Šifra: 61270
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Autorsko pravo Građanskopravni - 10. semestar
4.0 61270
Literatura
OBVEZNA: Ivan Henneberg; Autorsko pravo; Informator d.d. (2001)
OBVEZNA: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima;
OBVEZNA: Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela;
OBVEZNA: Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija);
OBVEZNA: Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT);
OBVEZNA: Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT);
OBVEZNA: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS);
PREPORUČENA: Igor Gliha; Copyright in Croatia; Thomson Reuters/West (2010), str. 1-93
PREPORUČENA: Michel M. Walter (ur.); Europaeisches Urheberrecht - Kommentar; Springer (2001)
PREPORUČENA: Copinger and Skone James on Copyright; Sweet and Maxwell (2004)
Opis predmeta
Pojam autorskog pravo, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav. Izvori autorskog prava. Utjecaj prava EU na hrvatsko autorsko pravo. Objekt autorskog prava. Autor i drugi nositelji autorskog prava. Sadržaj autorskog prava. Raspolaganje autorskim pravom inter vivos i mortis causa. Srodna prava: pravo umjetnika izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo filmskog producenta (proizvođača videograma), pravo organizacija za radiodifuziju, pravo proizvođača baza podataka, pravo nakladnika. Pravna zaštita autorskog prava i srodnih prava. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; individualno i kolektivno ostvarivanje. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava. Autorsko pravo u EU (acquis communautaire). Konvencijsko autorsko pravo. Unifikacija autorskog prava. Utjecaj globalizacije na autorskopravni poredak.
Ispitni rokovi