:
Europsko upravno pravo

 

Termin kolokvija za redovite i izvanredne studente: ...

Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2022. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).

 

Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:
 

• Europsko upravno pravo - uvod u predmet
• Izvori europskog upravnog prava
• Dioba vlasti između Europske unije i država članica
• Sudska zaštita u Europskoj uniji
• Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava
• Načela europskog upravnog prava
• Sudski nadzor zakonitosti akata EU - izravne tužbe 
• Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost
• Neizravno pobijanje
• Sudski nadzor nad nedonošenjem akta

Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij bit će objavljene na sustavu za e-učenje Merlin.

 

Popis obavijesti