Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju
(IVR Serbia) organiziraju devetu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu
„Budućnost međunarodne vladavine prava“. Konferencija će se održati 2. prosinca 2022. godine
u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.


Pozivamo sve zainteresirane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1.
rujna 2022
. godine pošalju sažetke na e-adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv na sudjelovanje
upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inozemstva.


Sažetci trebaju sadržavati najmanje 600, a najviše 900 riječi. Studenti su slobodni sami
odabrati temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opće teme.
Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti i teorijskim i praktičnim pitanjima,
poput vladavine prava i upotrebe sile u međunarodnom pravu, budućnosti UN-ovog sustava
međunarodne sigurnosti, zaštite ljudskih prava tijekom oružanog sukoba, pravno-političkih
vidova rata u Ukrajini, reforme Vijeća sigurnosti, odnosa sile i legalizma u međunarodnom pravu,
Novog svjetskog poretka itd. Sažetci trebaju sadržavati: (1) glavnu tezu koja će se u radu
dokazivati kao i (2) kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.
Uz sažetak, neophodno je dostaviti kontakt podatke mentora/nadzornika (ime, prezime,
e-adresa).


Popis izlagača na Studentskoj konferenciji bit će objavljen 15. rujna 2022. godine na
stranicama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, koji će ujedno biti obaviješteni e-poštom.
Izlagači će morati na istu adresu do 20. studenog 2022. godine dostaviti radne verzije radova, ne
kraće od 8 strana, a konačne verzije do kraja veljače 2023. godine. Radovi podobni za
objavljivanje će biti objavljeni u časopisu Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijalnu
teoriju i filozofiju.

LINK

FLYER


O detaljima i dodatnim informacijama, prijedlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima
u vezi s Konferencijom i pisanjem sažetka, studenti se mogu informirati na internet stranici
Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (http://www.ivrserbia.org), Facebook stranici
Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na e-adresu Konferencije
(eudaimonia@ius.bg.ac.rs).

Popis obavijesti