Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Na temelju članka. 7., stavka 1. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade (u daljnjem tekstu: Pravilnik) raspisujem 


NATJEČAJ ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE
za akademsku godinu 2019./2020.


1. Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu imaju svi studenti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), studenti koji na Fakultetu studiraju u okviru programa međunarodne mobilnosti te studenti druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ako su suautori rada čiji je najmanje jedan autor student Fakulteta ili student koji na Fakultetu studira u okviru programa međunarodne mobilnosti.

2. Prijava na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade, uz tekst rada u PDF i DOC(X) formatu i izjavu o izvornosti (u PDF formatu) kojom se potvrđuje da je rad izvorni rezultat autorovog istraživanja te da u njegovoj izradi nisu korišteni drugi izvori osim onih navedenih u radu, podnosi se Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Fakulteta putem elektronske pošte na adresu izvrsnost@pravo.hr, do ponedjeljka, 31. kolovoza 2020. u 16:00 sati.

3. Prijavu za dodjelu Dekanove nagrade podnosi autor rada. Ako je riječ o suautorskom radu, prijavu podnose svi autori zajedno.

4. Za Dekanovu nagradu može se predložiti studentski pisani rad znanstvenog karaktera (jedan do tri autora) koji pripada znanstvenom području koje se izučava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

5. Autor prijavljenog rada mora imati mentora. Mentor mora biti osoba s akademskom titulom doktora znanosti u polju kojem pripada tema rada. 

6. Prijavljene radove ocjenjuje Odbor prema kriterijima izvrsnosti iz članka 14. Pravilnika. Rad mora biti sastavljen u skladu s Uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Dekanovu ili Rektorovu nagradu koje čine sastavni dio Pravilnika.

7. Mentor je obvezan izraditi pisano mišljenje o radu u kojem će ocijeniti ispunjenost svakog od kriterija iz članka 14. Pravilnika i obrazložiti svoju ocjenu. Mentor je obvezan pisano mišljenje izraditi ispunjavanjem obrasca objavljenog uz obavijest o natječaju na mrežnim stranicama Fakulteta i u natječajnom ga roku predati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata u elektronskoj inačici u PDF formatu putem elektronske pošte na adresu izvrsnost@pravo.hr.

8. Odbor će dekanu dostaviti popis radova koji su ispunili sve kriterije izvrsnosti iz članka 14. Pravilnika, s utvrđenim redoslijedom i obrazloženim prijedlogom za dodjelu Dekanove nagrade do petka, 14. rujna 2020. Odluku o dodjeli Dekanove nagrade donijet će dekan najkasnije u roku od 15 dana od primitka prijedloga za dodjelu Dekanove nagrade.

9. Dekanova nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 1.000,00 HRK.

10. Odluka o dodjeli Dekanove nagrade s popisom svih nagrađenih studenata, uz navođenje predmeta nagrađivanja, objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije osam dana od dana njezina donošenja. Dekanova nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici o Danu Fakulteta. 

11. Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

DEKAN

Prof. dr. sc. Igor Gliha

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Obrazac - Mišljenje mentora 

Popis obavijesti