Pravilnik o radu i izboru Studentskog pravobranitelja PFZG


Članak 1.

 1. Studentski pravobranitelj Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: studentski pravobranitelj) je student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu sukladno Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu.
 2. Studentski pravobranitelj samostalno obavlja dužnosti i zadaće predviđene Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ovim Pravilnikom.  

  (2)  Studentski pravobranitelj je u svome radu odgovoran Studentskom zboru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i podnosi mu izvješće o svom radu najmanje jednom tromjesečno.  

  Članak 2.

  (1)  Studentski pravobranitelj:

 • prima pojedinačne pritužbe studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta,
 • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
 • može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi zaštite njihovih prava, 
 • obavlja druge poslove vezane za prava studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  (2) Sintagma student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovom se Pravilniku odnosi i na gosta studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

  Članak 3.

 1. Za studentskog pravobranitelja može se kandidirati student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama o kandidatima na studentskim izborima.
 2. Studentskog pravobranitelja bira tajnim glasovanjem Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Studentski pravobranitelj bira se na temelju javnog poziva studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Studentski pravobranitelj bira se na sljedeći način:

  – u slučaju tri ili više kandidata, za izbor je potrebna većina glasova svih članova Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ako ni jedan kandidat nije dobio navedenu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih.

  – u slučaju jednog ili dva kandidata, za izbor je dovoljna većina glasova nazočnih članova Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 1. Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana.
 2. Ista osoba može biti izabrana najviše dva puta na dužnost studentskog pravobranitelja.
 

  Članak 4.

 1. Studentski pravobranitelj s dužnosti može odstupiti iz opravdanih razloga pismenom ostavkom koju podnosi Studentskom zboru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 1. Ako iz određenih razloga studentski pravobranitelj nije u mogućnosti podnijeti pismenu ostavku Studentskom zboru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pismenu će ostavku podnijeti predsjedniku Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
 1. Studentskog pravobranitelja dužnosti može razriješiti i Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, većinom glasova svih članova, u slučaju kada:
 
  • učestalo ne postupa u skladu s propisima i općim aktima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i/ili Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • nesavjesnim ili nemarnim radom prouzroči znatnu materijalnu štetu,
  • svojim ponašanjem naruši ugled Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i/ili Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta Pravnog fakulteta u Zagrebu,
  • u obnašanju dužnosti učestalo prekoračuje svoje ovlasti,
  • iz drugih opravdanih razloga.
 1. Ako potreba zaštite studentskih prava studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu to nalaže, Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može odlučiti da studentski pravobranitelj svoju funkciju vrši do 15 dana nakon predane ostavke ili primljenog razrješenja.