1. 2. 2019. u 12:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. siječnja 2019.

ad.1.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 2018. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti prof. dr. sc. Marini Ajduković za vođenje projekata i suautorstvo radova „Lifetime and past-year prevalence of children's exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study“, „The internalising and externalising problems of adolescent in Croatia: Socio-demographic and family victimisation factors“ i „Individual and contextual factors for the child abuse potential of Croatian mothers: The role of social support in times of economic hardship“.

Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 2018. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, prof. dr. sc. Tatjani Josipović za knjigu „Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi, Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije“ (u nakladi Narodnih novina, Zagreb, 2018.).

Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće za 2018. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, doc. dr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička za knjigu „Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes: A New Mandate for the ICC?“ (u nakladi Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law, Duncker & Humblot, Berlin).

ad.2.
Predlaže se Odboru za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da nagradi, u području društvenih znanosti, prof. dr. sc. Slavena Ravlića, redovitog profesora na Katedri za sociologiju Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za knjigu Liberalna demokracija: izazovi i iskušenja, u izdanju Plejade iz Zagreba, krajem 2017. godine.

ad.3.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2019./2020. godini:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Redoviti                   650
Izvanredni                  50
Strani studenti             2

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti                   120
Izvanredni                  40
Strani studenti             1

Preddiplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti                   120
Izvanredni               110

Preddiplomski stručni porezni studij
Redoviti                     60
Izvanredni                 20

ad.5.
Dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
Dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.7.
Dr. sc. Anamarija Musa, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.8.
Dr. sc. Ivana Dobrotić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Dr. sc. Vanja Branica, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić, predavačica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.11.
Dr. sc. Marko Bratković, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.12.
Doc. dr. sc. Ante Bagarić, naslovni docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.13.
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Dražen Dragičević izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

ad.14.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Iris Goldner Lang izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  u trajnom zvanju.
 
ad.15.
Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Branku Sladović Franz izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju.

ad.16.
Izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Irenu Majstorović izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Silviu Rusac izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Anu Štambuk izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

ad.18.
Juraj Brozović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

ad.19.
Dr. sc. Dijana Gracin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Dijanu Gracin izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
ad.21.
Ovlašćuje se dr. sc. Lea Skokandić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta:
- Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada na diplomskim studiju socijalnog rada,
- Primjena računalnog programa za statističku obradu podatka na preddiplomskom studiju socijalnog rada.

ad.22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima doc. dr. sc. Goranu Mariću i mr.sc. Zvonimiru Saviću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Ekonomska politika u akad. god. 2018/2019.

ad.23.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Daliboru Čepulu za izvođenje nastave u trajanju od 24 sata na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču na kolegiju Political and Constitutional History of Yugoslavia: Formation and Dissolution (1918-1992) u akad .god. 2018./2019., u svojstvu gosta profesora.

b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alanu Uzelcu za izvođenje nastave iz predmeta „Sodno in alternativno reševanje sporov“ u trajnju od 10 sati, „Prakse, tehnike in veščine reševanja sporov“ na magistarskom studijskom programu Alternativno reševanje sporov u trajanju od 10 sati, „Sodno in alternativno reševanje sporov“ na doktorskom studiju Alternativno reševanje sporov u trajanju od 20 sati, u svojstvu predavača i nositelja predmeta, u akad. god. 2018./2019. na Evropska pravna fakulteta v Novoj Gorici, Slovenija.

c) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Snježani Vasiljević za izvođenje nastave u trajanju od 45 sata na Poslijediplomskom specijalističkom studiju “Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad .god. 2018./2019.

d) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Viktoru Gotovcu da kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja bude predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.

e) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Viktoru Gotovcu za izvođenje nastave iz kolegija Radno pravo na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju „Upravljanje ljudskim potencijalima“, Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

f) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović, prof. dr. sc. Jasnici Garašić i prof. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću za  sudjelovanje u radionici u organizaciji Narodnih novina pod nazivom „Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajne upravitelje“.

g) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću za održavanje ispita iz predmeta Rimsko pravo i Europsko privatnopravna tradicija na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Storossmayer u Osijeku u zimskom semestru akad .god. 2018./2019.

h) Prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću i prof. dr. sc. Alanu Uzelcu ne daje se suglasnost da budu nositelji istraživačkih područja u postupku osnivanja doktorskog studija pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

ad.24.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Sukačića s naslovom „Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Sukačića s naslovom „Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, doc. dr. sc. Nikol Žiha.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nike Bačić Selanec s naslovom "Građanstvo Europske unije iz perspektive pravnog realizma / A Realist Account of European Union Citizenship".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Nike Bačić Selanec s naslovom "Građanstvo Europske unije iz perspektive pravnog realizma / A Realist Account of European Union Citizenship" u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. Daniel Halberstam, prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. JUDr. Zdenĕk Kühn.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Josipa Pandžića s naslovom „Komparativna analiza učinka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Josipa Pandžića s naslovom „Komparativna analiza učinka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Lidije Šimunović s naslovom „Prijeboj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Lidije Šimunović s naslovom „Prijeboj“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović.

ad.25.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Vedrana Kruljca s naslovom „Pravne pretpostavke za privatizaciju javnih zdravstvenih ustanova“ u sastavu: prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Anamarija Musa.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Jurića s naslovom „Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jose Vuksana s naslovom „Kaznenopravni aspekti u suzbijanju nezakonitih migracija“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Vladimir Ljubanović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tajane Petrović s naslovom „Procjena rizika nefinancijskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, prof.dr.sc. Snezhana Mojsoska.
 
e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Petri Pocrnić Perica s naslovom „Rješavanje sporova u profesionalnom sport“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

ad.26.
a) Marinu Kundiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni aspekti radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Romani Galić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kvaliteta života i psihosocijalna dobrobit majki u jednoroditeljskim obiteljima“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

c) Mr. sc. Ivani Markovinović Žunko polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Elementi djelotvornog sustava alternativnog rješavanja potrošačkih sporova“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

d) Emi Menđušić Škugor polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pružanje pravne pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

e) Ines Jambrek Petrak polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička i prof. dr. sc. Ivo Josipović.

ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mirele Šentija Knežević s naslovom „Prediktori konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkog nasilja adolescenta“, u sastavu: doc. dr. sc. Marina Kletečki Radović, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, prof. dr. sc. Danijela Štimac, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat.

ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivi Josipoviću za korištenje slobodne studijske godine u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. i zimskom semestru akad.god. 2019./2020.

ad.29.
Prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku odobrava se studijski dopust od 4. ožujka 2019. do 17. svibnja 2019. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Padovi, Republika Italija.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana