25. 10. 2018. u 11:10
Uređeno: 19. 11. 2018. u 13:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. listopada 2018.


ad.1.
Studijski programi
1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                       do 300 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik  (viša razina)                                    do 200 bodova
 Matematika                                                            do 150 bodova
 Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                      do 200 bodova
 Izborni predmet                                                      do 100 bodova
(za integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij Pravo: Povijest, Filozofija, Logika,
Sociologija ili Politika i gospodarstvo;
za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:
Psihologija, Filozofija, Logika ili Sociologija)     
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    
 Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:
a. Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
b. Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
c. Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
 Za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta   
                                                                                   do 50 bodova
Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                         do 450 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik  (viša razina)                                     do 250 bodova
 Matematika                                                             do 100 bodova
 Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                       do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Za akademsku godinu 2019./2020. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.
Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od 8. do 12. srpnja 2019. od 9 do 12 sati u pisarnici fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, prizemno desno. Uz prijavu treba priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatskih manjina, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

Upisi
Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji će najkasnije do 8. srpnja 2019. biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr. Rujanski razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.
U slučaju da se svi pristupnici koji su stekli pravo na upis u statusu redovitog studenta ne upišu u utvrđenom roku, pravo upisa stječu sljedeći pristupnici u skladu s listom redoslijeda za upis u statusu redovitog studenta. U slučaju da se ni tada ne popuni upisna kvota, pravo na upis u statusu redovitog studenta stječu pristupnici za upis u statusu izvanrednog studenta, u skladu s listom redoslijeda.
U slučaju većeg broja pristupnika za upis u statusu redovitog studenta, od broja odobrene upisne kvote, ti se pristupnici imaju pravo, u skladu s listom redoslijeda upisati u statusu izvanrednog studenta.
Plaćanja participacije pri upisu u prvu godinu studija ovoga Fakulteta u statusu redovitog studenta oslobođeni su samo oni pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na istoj razini studija.

ad 3.
Imenuju se članovi Odbora za vanjsku suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
4. Prof. dr. sc. Nino Žganec
5. Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
6. Prof. dr. sc. Nina Tepeš, prodekanica za međunarodnu suradnju i znanost
7. Doc. dr. sc. Marko Jurić, prodekan za nastavu
Članovi Odbora za vanjsku suradnju od (1) do (5) imenuju se na rok od četiri godine.
Prodekani za međunarodnu suradnju i znanost te nastavu, imenuju se u Odbor za vanjsku suradnju po funkciji i za vrijeme dok obavljaju dužnost prodekana.

ad.5.
Dr. sc. Danijel Baturina, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
Dr. sc. Tena Hoško, poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.7.
Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić, viša predavačica, ponovno se izabire na radno mjesto više predavačice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za nastavni predmet Engleski jezik, na Katedri za strane jezike.

ad.8.
Sonja Stević, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika za nastavni predmet Francuski jezik.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Hana Gačal izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „HRVATSKI MONITOR NASILJA“ - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

ad.10.
Pokreće se postupak za produženje ugovora o radu prof. dr. sc. Aleksandru Bravaru.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti u sastavu: prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, prof. dr. sc. Dragan Bolanča, prof. dr. sc. Jasenko Marin.

ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Jospović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Marko Baretić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Zdenka Babića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marka Bratković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Mihajlo Dika, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.14.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2018/2019.: Koraljka Bumči, dr. sc. Ivan Glavić, Gordana Mihela Grahovac, Lidija Horvat, mr. sc. Danka Hržina, Krešimir Krsnik, Sanja Nola, Dragan Novosel, Ljubo Pavasović Visković, Renata Pražetina Kaleb, Silvano Radobuljac, Marta Šamota Galjer, Andrea Šurina Marton, Rahela Valentić,Tanja Vranjican Đerek.

ad.15.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave predmeta koje izvodi Katedra za kazneno procesno pravo u  akad. god. 2018/2019. :
Kriminalistika (sudjelovanje u nastavi i ispitivanju). doc. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Josip Pavliček.
Ljudska prava i kazneno pravosuđe i Human Rights and Criminal Justice (sudjelovanje u nastavi): Štefica Stažnik.

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravo informacijskih tehnologija u akademskoj godini 2018/2019.: mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir, Nikola Protrka, Sanja Silaj Zeman.

ad.17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2018./2019.

ad.18.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2018/2019. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:

A. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
dr. sc. Mladen Andrlić, dr. sc. Silvija Babić, Slavica Banić, Josip Bienefeld, Vinkica Duvnjak, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, dr. sc. Sanja Maleković, Andrea Metelko-Zgombić, Neven Pelicarić, prof. dr. sc. Zdravko Petak, dr. sc. Nikola Popović,  mr. sc. Davor Rajčić, dr. sc. Alen Rajko, doc. dr. sc. Miroslav Rajter, dr. sc. Koraljka Sansović, prof. dr. sc. Diana Šimić, dr. sc. Sanja Tišma, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, izv. prof. dr. sc. Igor Vidačak, prof. dr. sc. Neven Vrček, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, dr. sc. Tihomir Žiljak,

b) Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:
doc. dr. sc. Domagoj Bebić, mr. sc. Dubravka Bevandić, Jagoda Botički, dr. sc. Mihaela Bronić, Bojan Dadasović, Domagoj Dodig, Daniela Franić, doc. dr. sc. Marijana Grbeša, Tatjana Holjevac, mr. sc. Dragica Kemeter, Izv. prof. dr. sc. Polona Kovač, Andrijana Krasnec, Igor Lekić, Željka Leljak Gracin,
Anita Markić, Petra Matković, Boris Milošević, Andreja Pavlović, Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal,
Irena Podgajski, Branimir Posavec, Dubravka Prelec, dr. sc. Jakša Puljiz, Kristina Ratković, Desanka Sarvan, Štefica Stažnik, Mr. sc. Tena Šimonović Einwalter, Marina Škrabalo, Mirjana Vergaš, mr. sc. Franka Vojnović, Tomislav Vračić, Boris Zelenika,

B. STRUČNI POREZNI STUDIJ
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac, doc. dr. sc. Jakša Krišto, prof. dr. sc. Alen Stojanović, prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

b) Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja
Ilija Braovac, Braovac Ksenija Cipek, Domagoj Dodig, Marijan Filković, Ljerka Golubić Bregant, Renata Kalčić, Dražen Nimčević, Marija Peranić, Natalija Podgajski, Marija Radušin Lipošinović, mr.sc. Tajana Rašić, Tatjana Ricijaš, doc .dr. sc. Vlasta Roška, Hrvoje Škrtić, Tajana Vrban,

ad.19.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Sanje Ljubetić s naslovom „Imovinskopravna problematika (ne)upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Sanje Ljubetić s naslovom „Imovinskopravna problematika (ne)upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nike Bačić Selanec s naslovom "Građanstvo Europske unije iz perspektive pravnog realizma / A Realist Account of European Union Citizenship" u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. Daniel Halberstam, prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. JUDr. Zdenĕk Kühn.

ad.21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marina Kundića s naslovom „Pravni aspekti implementacije ESOP-a i drugih modela radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr.sc. Dionis Jurić.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tereze Oreb s naslovom „Uloga djece u obiteljima suočenima s alkoholizmom“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, prof. emeritus Dean Ajduković, doc. dr.sc. Ante Bagarić.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana