28. 9. 2018. u 13:56

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. rujna 2018.


ad.1.
Prihvaća se izmjena studijskog programa i izvedbenog plana poslijediplomskog specijalističkog studija „Obiteljska medijacija“.

ad 3.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plana poslijediplomskog specijalističkog studija „Supervizija psihosocijalnog rada“.

ad.5.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode od akad. god. 2018/2019. te imenuju nositelji predmeta:
a) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij:
1. Financijska tržišta i regulacija u EU – izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
2. Death Penalty - prof. dr. sc. Ivan Šimonović
3.    Human rights and atrocity crimes prevention - prof. dr. sc. Ivan Šimonović
4. Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija – izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
5. Ljudska prava u teoriji prava - doc. dr. sc. Mario Krešić, doc. dr. sc. Barbara Preložnjak

ad.6.
a) Prihvaća se program edukacije „Jezični aspekti komparativne analize trgovačkih društava u Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici Hrvatskoj“  kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

b) Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko pravo društava – jezične implikacije sličnosti i razlika“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

c) Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko nazivlje parničnog prava“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

d) Prihvaća se program edukacije „Engleski pravni sustav u usporedbi s hrvatskim: problemi pravog prevođenja“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

e) Prihvaća se program edukacije „Kaznena odgovornost menadžera, članova uprave i nadzornog odbora“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

ad.9.
Za članove Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se:
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc umjesto prof. dr. sc. Slavice Blažeka Kokorić
Doc. dr. sc. Ana Opačić umjesto doc. dr. sc. Olje Družić Ljubotina

ad.10.
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić imenuje se predsjednicom Odbora za alumnije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, umjesto prof. dr. sc. Aleksandre Korać Graovac.

ad.11.
a) Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Luka Burazin, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana teorija prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

c) Dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana teorija prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.12.
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Hrvoja Markovinovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.13.
Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Goranku Lalić Novak izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.14.
Dr. sc. Ivana Kanceljak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Kanceljak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.15.
Dr. sc. Marko Bratković izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

ad.16.
Dr. sc. Koraljka Modić Stanke izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju, (na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta).

ad.17.
Valentina Kozjak izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta).

ad.18.
Reana Bezić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

ad.19.
Petra Šprem izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za vrijeme trajanja projekta 'doktorandi' Hrvatske zaklade za znanost (DOK-2018-01-6494) vezano uz projekt »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava« (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

ad.20.
Doc. dr. sc. Željko Karas ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Željka Karasa izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.21.
Doc. dr. sc. Vanja Branica ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Vanju Branicu izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.22.
Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Marijanu Kletečki Radović izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.23.
Dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Tijanu Vukojičić Tomić  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.24.
Nives Curić, Spomenka Husar i Sonja Stević ispunjavaju uvjete, propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, za izbor u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika, za nastavni predmet Francuski jezik.
Izbor u nastavno zvanje predavača provest će se odlukom Vijeća, nakon provedbe nastupnih predavanja Nives Curić, Spomenke Husar i Sonje Stević.

ad.25.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.26.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost (na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.27.
Raspisuje se natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu dr. sc. Marijane Javornik Čurbrić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Lelija Sočanac, redovita profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  Miljen Matijašević, viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Alexander Hoyt, viši lektor– Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ružice Šimić Banović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redovit profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija. 

ad.30.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u akad. god. 2018/2019.: dr. sc. Jadranko Jug, mr.sc. Dražen Jakovina, Jožica Matko-Ruždjak, Jadranka Liović-Merkaš, Željko Pajalić, Mladen Sučević .

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmetima Katedre za građansko procesno pravo u akad. god. 2018/2019.: Vitomir Boić, Tihana Cišper, Branka Ćiraković, Domagoj Franjo Frtić, Vinka Ilak, Dražen Jakovina, Dragan Katić, Ana Lovrinov, Tomislav Nagy, Nada Nekić Plevko, Ivana Požar, Radovan Raduka, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević, Stjepan Šaškor, Nives Šimunović.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za obiteljsko pravo u akad. god. 2018/2019.:
a) Obiteljsko pravo - seminar: Ines Bojić, prof. dr. sc. Milovan Kubat, Helenca Pirnat Dragičević, Mladen Sučević, Pavao Škare
b) Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje:Tatjana Holjevac, Branko Orišković

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2018/2019. iz nastavnih predmeta:
Pravo industrijskog vlasništva: doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka  Adamović
Pravo konkurencije: mr.sc. Marijana Liszt, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, izv. prof. dr. sc. Jasmina Pecotić Kufman, Vesna Patrij, Mladen Cerovac
Sportsko pravo: Antonio Zujić, Ivica Veselić, dr. sc. Marija Zuber, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja, dr. sc. Krešimir Šamija, doc. dr. sc. Vanja Smokvina, prof. Dag Modrić, prof. dr. sc. Ivica Drinković, dr. sc. Ivica Franjko, Petra Pocrnić Perica
Bankarsko pravo: Željka Bregeš, dr. sc. Morana Derenčinović Ruk, Ana Cvitković

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za izvođenje vježbi u akad. god. 2018/2019.  iz predmeta:
Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo – Tatjana Holjevac
Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad
- Dragana Brkić, Meri Dominis Herman, Mirjana Harapin, Hrvoje Miladin, Lidija Prici,  Kristina Senjak Krunić
Osnove u pravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad
Upravno postupovno pravo na preddiplomskom stručnom poreznom studiju
- Natalija Podgajski

ad.31.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2018/2019.: 
Predmet 

Vanjski suradnik  Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave 
  P S V
Menadžment u socijalnom sektoru mr. sc. Domagoj Račić  60 
Europska socijalna politika doc. dr. sc. Tihomir Žiljak 120  
Europska socijalna politika Mateja Medlobi  120 
Socijalna politika i socijalni razvoj dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović 4  
Uvod u psihologiju Zrinka Pandžić  75 
Metodologija istraživanja u socijalnom radu Tina Krznarić Jaković   120
Osnove savjetovanja Dunja Lačan   20
Osnove savjetovanja Tereza Oreb   50
Osnove savjetovanja Sara Tkalec   20
Odabrana područja socijalnog rada
osobe s invaliditetom Cvita Šimić 10  10
Socijalni rad u organiziranju zajednice Nedeljko Marković 12  20
Socijalni rad u organiziranju zajednice Suzana Gumbas 12  20
Socijalni rad u organiziranju zajednice Kristina Antar 4  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Borja Grmoja 4  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Martina Mičuga 4  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Martina Šimunić 4  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Danijela Đurak   16
Socijalni rad u organiziranju zajednice Vesna Katalinić   16
Mladi u sukobu sa zakonom Marijana Ivanešić 3  
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Antun Ilijaš 3  
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Anita Matijević 6  
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Nataša Kranjčec   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Ines Fabijanić   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Snježana Šalamon   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Andrea Radić   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Branka Žigante Živković 6  
Odabrana područja socijalnog rada mladi Vlatka Boričević Maršanić 9  3
Odabrana područja socijalnog rada mladi Ljubica Paradžik   1
Odabrana područja socijalnog rada mladi Mara Budimir   4
Socijalna psihijatrija doc. dr. sc. Draženka Ostojić 15  60
Socijalna psihijatrija doc. dr. sc. Tihana Jendričko 15  60
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

ad.32.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasni Omejec, izv. prof. dr. sc. Marku Šikiću, izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću, doc. dr. sc. Mateji Held i doc. dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad. god. 2018/2019.

ad.33.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, prof. dr. sc. Nini Žganecu, izv. prof. dr. sc. Zdenku Babiću i izv. prof. dr. sc. Maji Lakliji za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2018./2019.

ad.34.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2018./2019.
ad.35.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u održavanju nastave iz seminara „Kriminologische Gewaltforschung – Mainstream-                  Ansätze und innovative Alternativen” u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. na Sveučilištu u Hamburgu.

ad.36.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr.sc. Hrvoja Filipovića s naslovom „Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenima svjedocima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Hrvoja Filipovića s naslovom „Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenima svjedocima“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Marija Pleić.

ad.37.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Katarine Đurđenić s naslovom „Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Lidije Šimunović s naslovom „Prijeboj“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović.

ad.38.
a) Mr. sc. Josi Vuksanu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenopravni aspekti suzbijanja nezakonitih migracija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Ivani Božac polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost za štetu u okviru službeničkog prava Europske unije“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

c) Tajane Petrović polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Procjena rizika nefinancijskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori.

d) Mr. sc. Nadi Mikulandra polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Oduzimanje i restitucija imovine Katoličke Crkve - građanskopravni aspekti“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Hano Ernst.

e) Stjepki Popović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Provjera modela medijskog izvještavanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. emeritus Dean Ajduković.

f) Ireni Klemenčić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

ad.39.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Romane Galić s naslovom „Kvaliteta života i subjektivna dobrobit jednoroditeljskih obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vesna Trut s naslovom „Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Ivan Rimac, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, dr. sc. Mirjana Adamović.

ad.40.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Daliboru Čepulu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2018/2019.

ad.41.
Pisani rad Marka Doleneca s naslovom „Pravo na političku predstavljenost nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Hane Fiala s naslovom „The (Un)lawfulness of the Use of Force in International Law - Case Study: The Case Concerning the Egart and the Ibra“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Marije Elene Prskalo s naslovom „Ključne odrednice iseljavanja visokokvalificiranog stanovništva: slučaj Hrvatske s komparativnim osvrtom na nove članice EU“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Zare Troskot s naslovom „Ključne odrednice iseljavanja visokokvalificiranog stanovništva: slučaj Hrvatske s komparativnim osvrtom na nove članice EU“,  priznaje se kao diplomski rad.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana