24. 5. 2018. u 14:15
Uređeno: 14. 6. 2018. u 13:53

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. svibnja 2018.

ad 1.
Prihvaća se izmjena studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina“.

ad 2.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

a) Nagrada za individualni znanstveni rad (jedan ili dva autora):
1. Zara Troskot, Marija Elena Prskalo, Ključne odrednice iseljavanja visokokvalificiranog stanovništva: Slučaj Hrvatske s komparativnim osvrtom na nove članice EU (mentor: doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović) – 92.50%
2. Domagoj Dananić, Praktični utjecaj položaja namjere i nehaja u strukturi kaznenog djela na razgraničenje neizravne namjere od svjesnog nehaja (mentor: prof. dr. sc. Davor Derenčinović) – 92.19%
3. Dominik Žugaj, Elektronički nadzor i mjera istražnog zatvora u domu – budućnost osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku (mentor: doc. dr. sc. Marin Bonačić) – 86.88%
4. Valentino Kuzelj, Evolucija socijalne države i socijalne pravde kao ustavnih vrednota: od “kriznog poreza“ do “konverzije kredita u švicarskim francima“ (mentor: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori) – 83.13%
5. 
b) Nagrada za timski znanstveni rad (tri do deset autora):
1. Marina Hranj, Inga Jurić, Valentina Kozjak, Dolores Matasić, Lucija Matoš, Valentina Turniški, “Nasilje nije rješenje“: korelati nasilja u partnerskim vezama mladih (mentori: prof. dr. sc. Ivan Rimac, doc. dr. sc. Jelena Ogresta) – 94.69%
2. Hana Fiala, Matko Sanjin Jovanović, Helena Lijović, Tomislav Tot, Maršalovi Otoci protiv nuklearnih velesila – je li došlo vrijeme za nuklearno razoružanje? (mentor: prof. dr. sc. Maja Seršić) – 91.25%
3. Barbara Bilić, Tena Čupić, Janko Havaš, Hrvatska klinička iskustva u svjetlu dobrih europskih praksi (mentori: prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Barbara Preložnjak) – 87.81%

ad 3.
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 4.
Doc. dr. sc. Luka Burazin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Luku Burazina izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Vanju-Ivana Savića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
ad. 6.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Gliha , redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Marina Ajduković,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za vrijeme trajanja projekta 'doktorandi' Hrvatske zaklade za znanost (DOK-2018-01-6494) vezano uz projekt »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava« (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jedne osobe u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika za nastavni predmet Francuski jezik (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Lelija Sočanac, redovita profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Miljen Matijašević, viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana romanistika – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivane Dobrotić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić,  izvanredni  profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti rofesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana  socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ive Lopižić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

ad.12.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mije Galiota s naslovom „Aktivno podmićivanje u hrvatskom kaznenom pravu i praksi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mije Galiota s naslovom „Aktivno podmićivanje u hrvatskom kaznenom pravu i praksi“ u sastavu: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača.

ad.13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Orsata Miljenića s naslovom „Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. emeritus Mihajlo Dika.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Radina s naslovom „Pravo djeteta na slobodu vjeroispovijedi“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić.   

ad.14.
a) Juraju Brozoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

b) Josipu Pandžiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Komparativna analiza učinka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Slovačkoj i Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Gojko Bežovan.

c) Luki Grubišiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović.

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Brune Moslavca s naslovom „Posljedica kod kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu" u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Igor Martinović.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Reinera s naslovom „Ekološki porezi i održivi razvoj" u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Stjepke Popovića s naslovom „Provjera modela medijskog izvještavanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece" u sastavu: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Dean Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nade Mikulandra s naslovom „Oduzimanje i restitucija imovine Katoličke Crkve - građanskopravni aspekti" u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr.sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

ad.16.
a) Juraju Brozoviću odobrava se plaćeni dopust od 14. lipnja 2018. do 15. rujna 2018. godine zbog stručnog usavršavanja Max Planck Institutu za međunarodno, europsko i regulatorno procesno pravo  u Luksemburgu.

b) Doc. dr. sc. Ivani Dobrotić odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Oxfordu, Odjelu za socijalne politike i intervenciju, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

c) Davoru Petriću odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2018. do 1. lipnja 2019. godine zbog stručnog usavršavanja na LL.M. programu na University of Michigan Law School, SAD.

ad.17.
Pisani rad Kristine Bušljeta s naslovom „Sama je to tražila.“: pripisuju li studenti pomažućih profesija krivnju žrtvi silovanja?“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana