24. 5. 2018. u 14:05

zvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. travnja 2018.

ad 1.
Prihvaća se izmjena studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika.

ad 2.
Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika za V. generaciju studenata.

ad 3.
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se voditeljicom, a prof. dr. sc. Gojko Bežovan zamjenikom voditeljice poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika. Tajnicom studija imenuje se Ivana Bregović Žimbrek.

ad 4.
Prihvaća se program edukacije „Upravno postupovno pravo“ kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

ad 5.
Prihvaća se program edukacije službenika u javnopravnim tijelima u zastupanju javnopravnih tijela u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku.

ad.7.
Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se glavnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović izvršnim urednikom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Branko Smerdel i prof. dr. sc. Nina Tepeš, za razdoblje 2018. i 2019. godine.
Članovima dopisnog (međunarodnog) uredništva imenuju se: Mauro Bussani, Mirjan Damaška, Marc Gjidara, Janez Kranjc, Joseph Marko, Franz-Stefan Meissel, Victor Nabhan, Guido Pfeifer, C. H. (Remco) van Rhee, J. A. (Robbie) Robinson, Paul L. C. Torremans, Karel Wellens.

ad.8.
a) Dr. sc. Snježana Vasiljević, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

b) Dr. sc. Antun Bilić, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana pravo društava i trgovačko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Elizabetu Ivičević Karas izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

ad.10.
Dr. sc. Lea Skokandić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktorandice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.

ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijala politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.12.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara iz predmeta Pomorsko i općeprometno pravo i predavanja iz predmeta Private Security Services and Law  u akad. god. 2017/2018.: doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Ana Kapetanović, Zrinka Vučinović.

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Katarini Gorše za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Socijalni rad s grupom na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2017/2018.

ad.14.
Prof. dr. sc. Alanu Uzelcu ne daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave  u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. iz nastavnih predmeta „Sodno in alternativno reševanje sporov“ i „Prakse, tehnike in veščine reševanja sporov“ u doktorskom programu „Alternativno reševanje sporov“ na studiju alternativnog rješavanja sporova na Evropska pravna fakulteta v Novoj Gorici, Slovenija.

ad.15.
Marku Sukačiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović.

ad.16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jurja Brozovića s naslovom „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku" u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Malenice s naslovom „Izvršenje upravnosudskih odluka" u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.

ad.17.
Reani Bezić odobrava se plaćeni dopust od 7. svibnja do 30. rujna 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana