1. 3. 2018. u 10:57
Uređeno: 1. 3. 2018. u 10:58

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. veljače 2018.


ad.5.
Prihvaća se program Ljetne škole „Trendovi u međunarodnom oporezivanju“ („Trends in International Taxation“) kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

ad 6.
Studenti poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava  koji su prekinuli Specijalistički studij ispite iz predmeta odslušali u semestrima koje su upisali prije prekida Specijalističkog studija mogu polagati samo ako upišu nastavak Specijalističkog studij.
Nastavak specijalističkog studij, tj. prijavu završnog specijalističkog rada, mogu upisati samo oni studenti koju su upisali, odslušali i položili potrebne ispite u tri semestra Poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava.
Školarina za nastavak Specijalističkog studija (prijava, ocjena  i obrana završnog specijalističkog rada) jednaka je aktualnoj školarini trećeg semestra Specijalističkog studija.
Studenti koji polažu ispite po proteku tri semestar (godina i pol) od isteka zadnje upisanog i odslušanog semestra Specijalističkog studija, dužni su snositi troškove polaganja ispita po sljedećim naknadama (naknade su uvećane za doprinos kojim Specijalistički studij sudjeluje u podmirenju potreba Fakulteta):
- za svaki održani ispit   
a) uz pregled seminarskog rada        360,00 kn
b) bez pregleda seminarskog rada        180,00 kn
Studenti prijavljuj završni specijalistički rad i pritom snose troškove mentorstva, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada po sljedećim naknadama (naknade su uvećane za doprinos kojim Studij sudjeluje u podmirenju potreba Fakulteta):
- za ocjenu i sudjelovanje u obrani završnog specijalističkog rada 2.500,00 kn
- za mentorstvo pri izradi završnog specijalističkog rada   5.000,00 kn
Studenti koji nisu izradili i obranili završni specijalistički rad u roku od dvije godine nakon što su formalno prijavili završni specijalistički radi  i podmirili prethodno navedene naknade, dužni su snositi troškove produženja prava za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u dodatnom iznosu od 5.000,00 kn.

ad.8.
Uredništvom Ljetopisa socijalnog rada imenuju se: 
glavna i odgovorna urednica: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izvršna urednica: doc.dr.sc. Lucija Vejmelka
Članovi Uredništva: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, doc. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Viktor Gotovac, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Ivan Šimović, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, Milica Gregurić, mr. sc. Antun Ilijaš, Štefica Karačić, Nataša Koražija.
Članovi Savjeta: Ilonka Filipović, prof.dr.sc. Mladen Knežević, prof. emeritus Vlado Puljiz, Ivana Magdalenić.
Članovi uredništva Ljetopisa socijalnog rada imenuju se za razdoblje od ožujka 2018. do veljače 2020. godine.

ad.9.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonija Žižak, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, redoviti profesori u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

e) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  doc. dr. sc. Jelena Ogresta, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Lane Milivojević u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad.11.
Ovlašćuje se Nika Sušac za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.12.
Ovlašćuje se Ines Rezo za izvođenje seminari i vježbi Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine: Mladen Bajić, Rajko Čogurić, Dubravka Čošić, Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, Lidija Horvat, Saša Lui, Darko Klier, Damir Kos, Jadranka Kos, Ana Kovačević,Mirta Kuharić, Rajko Mlinarić, Tonći Petković, Dražen Tripalo, dr. sc. Laura Valković.

ad.14.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici doc. dr. sc. Dori Dodig Hundrić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Uvod u socijalnu pedagogiju na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2017/2018.

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Bratkovića  s naslovom „Revizija po dopuštenju“ u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Aleš Galič.

ad.16.
Kristijanu Poljancu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Markovinović Žunko s naslovom „Elementi djelotvornog sustava alternativnog rješavanja potrošačkih sporova" u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Hana Horak.

ad.18.
Pisani rad Matea Podoreškog s naslovom „(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Jelene Zovkić s naslovom „(Prošireno) oduzimanje imovinske koristi: je li zakonodavac otišao predaleko?“,  priznaje se kao diplomski rad.
 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana