1. 2. 2018. u 12:40
Uređeno: 6. 2. 2018. u 12:30
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 31. siječnja 2018.
ad.2.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja „Novi regulatorni okvir za zaštitu osobnih podataka“ kao cjeloživotno obrazovanje.
 
ad.3.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2018./2019. godini:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Redoviti - 650
Izvanredni - 50
Strani studenti - 2
Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti - 120
Izvanredni - 40
Strani studenti - 1
Preddiplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti - 120
Izvanredni - 110
Preddiplomski stručni porezni studij
Redoviti - 60
Izvanredni - 20
 
ad.4.
Za voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija iz  kaznenopravnih znanosti imenuju se: prof. dr. sc. Ivo Josipović, voditelj, doc. dr. sc. Marin Bonačić, zamjenik voditelja.
 
ad.6.
Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić imenuje se glavnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za slijedeće dvogodišnje razdoblje.
 
ad.7.
Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor na Katedri za sociologiju, ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti.
Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Slavena Ravlića. 
Odobrava se produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. Slavenu Ravliću, redovitom profesoru na Katedri za sociologiju, na određeno vrijeme od dvije godine.
 
ad.8.
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor na Katedri za ekonomske znanosti, ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti.
Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Mladena Vedriša. 
Odobrava se produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. Mladenu Vedrišu, redovitom profesoru na Katedri za ekonomske znanosti, na određeno vrijeme od dvije godine.
 
ad.9.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.10.
Dr. sc. Ivana Grgurev, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana Radno i socijalno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.11.
Dr. sc. Viktor Gotovac, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.12.
Miljen Matijašević, predavač, izabire se na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, za nastavni predmet Engleski jezik, na Katedri za strane jezike.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.13.
Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Sašu Nikšića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
 
ad.14.
Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Ivanu Vukorepa izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
 
ad.15.
Prof. dr. sc. Josipu Kregaru, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.
 
ad.16.
Prof. dr. sc. Željku Potočnjaku, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.
 
ad.17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 
 
ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava/CROATIAN VIOLENCE MONITOR - A Study of the Phenomenology, Etiology, and Prosecution of Delinquent Violence with Focus on Protecting Particularly Vulnerable Groups of Victims« (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Albrecht, redoviti profesor – Pravni fakultet Sveučilišta u Freiburgu.
 
ad.19.
Daje se suglasnost se dr. sc. Vandi Božić za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo.
 
ad.20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima doc. dr. sc. Goranu Mariću i mr.sc. Zvonimiru Saviću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Ekonomska politika u akad. god. 2017/2018.
 
ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima dr. sc. Sandri Marković i Josipu Vučkoviću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Katedre za ustavno pravo u akad. god. 2017/2018.
 
ad.22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akad. god. 2017/2018. na Studijskom centru socijalnog rada :
1.)  Socijalni rad i ovisnosti: prof. dr. sc. Vlado Jukić, doc. dr. sc. Ante Bagarić
2.)  Socijalna medicina: prof. dr. sc. Vesna Jureša
3.) Socijalni marketing: prof. dr. sc. Jurica Pavičić
            4.) Socijalni rad s pojedincem. mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Milica Gregurić Prugovečki, Kristina Duvančić, Josip Vuletić, Branko Orišković, mr. sc. Sunčana Kusturin, Jelena Zbiljski Matić, mr. sc. Maca Cicak, Tanja Vlašić, Ljiljana Rogić Šneperger, dr.sc. Irena Bezić 
5.) Socijalni rad s obitelji: Valerija Kanđera, Božena Horvat Alajbegović, Ivana Vlahek Teskera, Aida Handžić      
6.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom: Milica Gregurić Prugovečki          
7.)  Socijalna psihologija: Zrinka Pandžić               
8.) Interpersonalna komunikacija: Katarina Gorše
9.)  Zlostavljanje i zanemarivanje djece: Nikolina Škrlec,, Tamara Gojković 
 10.) Etika socijalnog rada: prof. dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. Zdenko Pavšić-Čevra
 11.) Metode supervizije: dr.sc. Irena Bezić, Tanja Vlašić, Milica Gregurić Prugovečki, Ljiljana Rogić Šneperger
 12.) Kreativne metode u socijalnom radu: Marija Simoković Sikavica
 13.) Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela: Goran Brkić
 
ad.23.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marinu Bonačiću i doc. dr. sc. Zoranu Buriću za sudjelovanje u održavanju predavanja, seminara i ispita iz predmeta Pravosudna policija na Stručnom studiju kriminalistike Visoke policijske škole u Zagrebu u akad. god. 2017/2018.
 
ad.24.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Stjepana Novaka s naslovom „Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma – nadzor nad mjerama ograničavanja odnosno sankcijama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Stjepana Novaka s naslovom „Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma – nadzor nad mjerama ograničavanja odnosno sankcijama“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Dunja Duić.
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Sanje Otočan s naslovom „Djelotvornost zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Sanje Otočan s naslovom „Djelotvornost zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omjec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
 
ad.25.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Đurđe Bolanča  s naslovom „Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnog natjecanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Silvija Petrić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Hrvoje Filipovića  s naslovom „Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenima svjedocima“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.
 
ad.26.
a) Matiji Milošu, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja”.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Sanja Barić.
b) Tei Hasić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Pravo intelektualnog vlasništva kao instrument zaštite tradicijskog znanja i tradicijskih kulturnih izričaja”.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.
 
ad.27.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marka Sukačića s naslovom „Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Nikol Žiha.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Stjepana Lovića s naslovom „Poništaj arbitražnog pravorijeka“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Valentine Šapina s naslovom „Kriminološka analiza homicidnog obiteljskog nasilja u Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Lucija Sokanović.
d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Josipa Pandžića s naslovom „Komparativna analiza učinka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac.
 
ad.28.
Doc. dr. sc. Mariu Krešiću odobrava se studijski dopust od 1. ožujka 2018. do 1. srpnja 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na Tarellov institutu za pravnu filozofiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Genovi, Republika Italija.
 
ad.29.
Pisani rad Antonie Ćurković s naslovom „Odnosi između države i vjerskih zajednica u Europskoj uniji - analize i kritike“,  priznaje se kao diplomski rad.
 
Pisani rad Marka Kraljevića s naslovom „Odnosi između države i vjerskih zajednica u Europskoj uniji - analize i kritike“,  priznaje se kao diplomski rad.
Pisani rad Ana-Marije Mioković s naslovom „Odnosi između države i vjerskih zajednica u Europskoj uniji - analize i kritike“,  priznaje se kao diplomski rad.
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana