30. 11. 2017. u 10:21
Uređeno: 30. 11. 2017. u 10:24

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. studenoga 2017.

ad.1.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja „Pravna zaštita i naknada štete u postupcima javne nabave“ kao cjeloživotno obrazovanje.

ad.2.
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević imenuje se glavnim urednikom, a doc. dr. sc. Zoran Burić izvršnim urednikom Zagrebačke pravne revije.
Članovima domaćeg uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, doc. dr. sc. Viktor Gotovac, doc. dr. sc. Henrik-Riko Held, doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Ivan Kosnica, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar, doc. dr. sc. Lana Ofak, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Iva Savić, doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović, dr. sc. Tena Hoško, dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet.
Članovima međunarodnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gordan Kalajdžiev, prof. dr. sc. Barbara Kresal, prof. dr. sc. Nele Matz-Luck, prof. dr. sc. Meliha Povlakić, prof. dr. sc. Charles Szymanski, prof. dr. sc. Katja Šugman Stubbs, prof. dr. sc. Polonca Kovač, doc. dr. sc. Vasilka Sancin, doc. dr. sc. Miloš Živković, prof. dr. sc. Paul Cardwell, dr. sc. Mitja Grbec, dr. sc. Jurij Toplak, dr. sc. Nataša Hadžimanović.
Urednici i članovi uredništva imenuju se od 1. prosinca 2017. do 1. prosinca 2019.

ad.3.
Za akademsku godinu 2018./2019. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.
Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

ad.4.
Fakultetsko vijeće ovlašćuje Upravu da nastavi s Fakultetskim projektom u 2018. godini.

ad.5.
Prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
Dr. sc. Bruna Profaca, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docentice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metode socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.7.
Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Ivanu Grgurev izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.8.
Dr. sc. Lana Ofak, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Dr. sc. Anica Čulo Margaletić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana obiteljsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Jelena Ostojić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

ad.11.
Doc. dr. sc. Teo Matković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tea Matkovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Grega Strban, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo,   Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marko Kambič, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo,   Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

ad.15.
Ovlašćuje se dr.sc. Rutvica Rusan Novokmet  za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Međunarodno pravo.

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2017/2018.: mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir, Nikola Protrka, Sanja Silaj Zeman.

ad.17.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Roberta Mrljića s naslovom „'Soft law' i međunarodno pravo“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Roberta Mrljića s naslovom „'Soft law' i međunarodno pravo“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marize Menger s naslovom „Utjecaj institucionalno-pravnih i upravno-političkih faktora na odabir modaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Robert Blažević.

ad.19.
a) Doc. dr. sc. Kseniji Grubišić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obilježja 'sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija' u kontekstu reforme visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Šikić.

b) Niki Bačić Selanec, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Građanstvo Europske unije iz perspektive pravnog realizma“/„A Realist Account of European Union Citizenship”.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i prof. Daniel Halberstam.

ad. 20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sunčane Kusturin s naslovom „Subjektivna kvaliteta života mladih bez adekvatne roditeljske skrbi na pragu rane odrasle dobi " u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Matije Miloša s naslovom „Razvojne, normativne i funkcionalne perspektive međuodnosa građanskih inicijativa i političkog predstavništva“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Sanja Barić, prof. dr. sc. Branko Smerdel.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tee Hasić s naslovom „Pravo intelektualnog vlasništva kao instrument zaštite tradicijskog znanja i tradicijskih kulturnih izričaja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Rebrović Čančarević s naslovom „Doživljaj roditelja o utjecaju djeteta s teškoćama u razvoju na obiteljske procese“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić.

ad. 21.
Niki Bačić Selanec odobrava se plaćeni dopust od 10. siječnja 2018. do 13. travnja 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na University of Michigan Law School, Sjedinjene Američke Države.

Mateji Čehulić odobrava se plaćeni dopust od 15. siječnja 2018. do 15. travnja 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na International Institute for the Sociology of Law Oñati, Španjolska.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana