3. 7. 2017. u 11:40
Uređeno: 3. 7. 2017. u 11:43

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. lipnja 2017.

ad.2.

Donosi se studijski program nastavnih predmeta koji se izvode od akad. god. 2017/2018. te imenuju nositelji predmeta:

a) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:

Predmeti modula Pravo Europske Unije:

- Nadležnosti i uloga Suda EU - prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Perišin

- Jurisdiction and Role of the European Court of Justice - prof. dr. sc. Tamara Ćapeta,

prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Perišin;

Izborni predmeti pete godine studija:

- Transitional Justice- doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc.dr.sc. Marin Bonačić

- Introduction to Sociology (ERASMUS) - prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, doc. dr. sc. Dario Čepo

- Protection of privacy in the criminal justice system – izv. prof. dr. Primož Gorkič

 

b) specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava:

Izborni predmet:

- Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacija – doc. dr. sc. Snježana Vasiljević.

 

ad.3.

Sudjelovanjem u projektu neformalnog učenja pod nazivom Model European Union Zagreb (MEUZ) studenti stječu 4 ECTS boda koji se upisuju u dopunsku ispravku kao dodatni bodovi, ali se ne mogu priznati za sadržaj propisan izvedbenim planom i programom.

 

ad.8.

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta 7.200,00 kuna
 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente 120,00 kuna
 3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente 100,00 kuna
 4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

državljane 7.200,00 kuna

(Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

II. Naknade u administrativnom postupku

 1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
 2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog

indeksa 250,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa 50,00 kuna
 2. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno upis semestra po proteku propisanog roka 150,00 kuna
 3. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju  ili su se ispisali s fakulteta 150,00 kuna
 4. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija) 1,00 kuna

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

 1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te stručnom studiju

- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna

- na latinskom jeziku 350,00 kuna

 1. diploma o završenom poslijediplomskom studiju

- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna

- na latinskom jeziku 500,00 kuna

 1. diploma o doktoratu znanosti

- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna

- na latinskom jeziku 700,00 kuna

 1. ovjera preslike diplome 70,00 kuna

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome 250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku 300,00 kuna

(Potvrda se izdaje bez naknade.)

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

 1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

- A4 format 0,50 kuna

- A3 format 1,00 kuna

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2016/17. godini.

 

ad.9.

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019.

Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.

 

ad.15.

Antonija Ivančan izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

 

ad.16.

Andreja Metelko-Zgombić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Konzularno pravo.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.17.

Dr. sc. Antun Bilić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Antuna Bilića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.18.

Dr. sc. Zvonimir Šafranko ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Zvonimira Šafranka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.19.

Dr. sc. Ivan Tot ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivana Tota izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad. 20.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad. 21.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

ad. 22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Nevie Čičin-Šain u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marijane Majdak u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 24.

Ovlašćuje se Reana Bezić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kriminologija i viktimologija.

 

ad. 26.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Rutvice Rusan Novokmet s naslovom „Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Rutvice Rusan Novokmet s naslovom „Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine“ u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić. 

ad. 27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jose Vuksana s naslovom „Poslovi i ovlasti granične policije u sprječavanju nezakonitih migracija“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.

ad. 28.
a) Đurđi Bolanča, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnog natjecanja“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Baretić.

 

b) Marini Zagorec, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenopravnom sustavu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača.

 

ad. 29.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mirana Marelje s naslovom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Zrinka Ernet Sunko, izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas.

ad. 30.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doc. dr. sc. Ksenije Grubišić s naslovom „Obilježja sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija u kontekstu reforme visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Slaven Ravlić, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dario Đerđa.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Orsata Miljenića s naslovom „Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. emeritus Mihajlo Dika.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Katarine Peročević s naslovom „Ustavnopravne odrednice osobnosti nerođenog djeteta“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Nenad Hlača.

ad. 31.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2017/2018.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Saši Nikšiću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2017/2018.

 

ad. 32.
Izv. prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2017. do 30. rujna 2017. i od 1. lipnja 2018. do 30. rujna 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

Doc. dr. sc. Aleksandru Maršavelskom odobrava se plaćeni dopust od 1. kolovoza 2017. do 1. rujna 2017. godine zbog studijskog boravka na Australskom nacionalnom Sveučilištu.

 

ad. 33.

Pisani rad Petra Alilovića s naslovom „Analiza pravila o potkapitalizaciji iz čl. 4. ATA Direktive u kontekstu prava Europske unije i ustavnih pravila država članica s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Marina Curića s naslovom „Analiza pravila o potkapitalizaciji iz čl. 4. ATA Direktive u kontekstu prava Europske unije i ustavnih pravila država članica s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Luke Kušpilića s naslovom „Inspiciendum dare – izgubljeni preteča ugovora o ispitivanju robe i usluga“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Dominika Miševića s naslovom „Utjecaj terorizma na pravnu, društvenu i ekonomsku sferu: pregled, analiza i posljedice“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Relje Rajkovića s naslovom „Autorskopravna zaštita fiktivnih likova ili: kada je i superjunacima potrebna zaštita“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ana-Marie Sunko s naslovom „Pretty European law & policy: missing women? Problem of gender-balanced boards and their regulation“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Petre Svete s naslovom „Participacija mladih u politici – mit ili stvarnost: osvrt na Zakon o savjetima mladih“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana