25. 5. 2017. u 12:23
Uređeno: 1. 6. 2017. u 08:38

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. svibnja 2017.

 

ad.1.

Prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i doc. dr. sc. Marko Jurić izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2017/2018. i 2018/2019.

Prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i doc. dr. sc. Marko Jurić započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2017.

 

ad.2.

Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec izabire se za predstojnika Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2017/2018. i 2018/2019.

Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu ima status prodekana.

Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2017. godine.

 

ad.3.

Glorija Gudelj imenuje se članicom Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, umjesto Danijela Javorića Barića.

 

ad.4.

Donosi se studijski program nastavnog predmeta „Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo“ koji se od akad. god. 2017/2018. izvodi na diplomskom sveučilišnom studiju socijalni rad te se za nositelja predmeta imenuje izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić.

 

ad.5.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora):

1. PETAR ALILOVIĆ, MARIN CURIĆ: ANALIZA PRAVILA O POTKAPITALIZACIJI IZ ČL. 4. ATA DIREKTIVE U KONTEKSTU PRAVA EUROPSKE UNIJE I USTAVNIH PRAVILA DRŽAVA ČLANICA S POSEBNIM OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU (mentorica: dr.sc. Nevia Čičin-Šain) – (51 bod)

2. DOMAGOJ GRGUREVIĆ I BENJAMIN SADRIĆ: PROCESNOPRAVNA PRIRODA ZASTARE - KLJUČ NEZASTARIJEVANJA PRETVORBENOG I PRIVATIZACIJSKOG KRIMINALA (mentor: doc.dr.sc. Marin Bonačič) – (47 bodova)

3. ANITA KUTLIĆ I ANITA TKALČEVIĆ: DIV KOJI SPAVA: MIRENJE IZ PERSPEKTIVE PRAVNIH PROFESIONALACA (mentorica: doc.dr.sc. Slađana Aras Kramar) – (46 bodova)

4. KRISTINA BUŠLJETA: "SAMA JE TO TRAŽILA.": PRIPISUJU LI STUDENTI POMAŽUĆIH PROFESIJA KRIVNJU ŽRTVI SILOVANJA? (mentorica doc.dr.sc. Jelena Ogresta) – (36 bodova)

5. MATEO PODOREŠKI, JELENA ZOVKIĆ: (PROŠIRENO) ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI: JE LI ZAKONODAVAC OTIŠAO PREDALEKO? (mentor: doc.dr.sc. Marin Bonačič) – (32 boda)

6. ANA-MARIA SUNKO: LIJEPO EUROPSKO PRAVO I POLITIKA: NEDOSTATAK ŽENA?-PROBLEM SPOLNO URAVNOTEŽENIH UPRAVNIH ODBORA I NJIHOVE REGULACIJE (mentorica: doc.dr.sc. Snježana Vasiljević) – (31 bod)

7. LEON ŽGANEC-BRAJŠA: ANTICIPIRANE NAREDBE I RODITELJSKA SKRB (mentorica: izv.prof.dr.sc. Irena Majstorović) – (31 bod)

8. IVONA RAGUŽ: KEMIJSKA KASTRACIJA OSUĐENIH PEDOFILA - PREVENTIVNA MJERA, KAZNA ILI ODMAZDA? (mentorica: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička) – (22 boda)

b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora):

9. RENATO BUKOVAC, PETRA SVETE I ALINA ŠKILJIĆ: PARTICIPACIJA MLADIH U POLITICI: MIT ILI STVARNOST - OSVRT NA ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (mentor: prof.dr.sc. Ivan Koprić) – (35 bodova)

10. PETRA LABAN-SABOL, STEFAN LABAN-SABOL, DOMINIK MIŠEVIĆ: UTJECAJ TERORIZMA NA PRAVNU, DRUŠTVENU I EKONOMSKU SFERU: PREGLED, ANALIZA I POSLJEDICE (mentorica: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička) – (33 boda)

 

ad.6.

Dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.7.

Doc. dr. sc. Ozren Pilipović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ozrena Pilipovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.8.

Izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić ispunjava uvjete propisane člankom 32. stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Predlažemo Matičnom odboru za polje politologije, sociologije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti da izv. prof. dr. sc. Slavicu Blažeka Kokorić, sukladno članku 32. stavku 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

ad.9.

Dr. sc. Danijel Baturina ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Danijela Baturinu izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.10.

Tereza Oreb izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog zaposlenika za vrijeme porodnog dopusta).

 

ad.11.

Dr. sc. Dominik Veletić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Dominika Vuletića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.12.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

ad.13.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Antuna Bilića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.14.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Zvonimira Šafranka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivana Tota u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.15.

Ovlašćuje se dr. sc. Danijel Baturina za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za socijalnu politiku.

 

ad.16.

Daje se suglasnost vanjskom suradniku mr. sc. Zvonimiru Saviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za ekonomske znanosti u akad. god. 2017/2018.

ad.17.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sanje Otočan s naslovom „Djelotvornost zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima u Republici Hrvatskoj i poredbenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omjec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

 

ad.18.

a) Ivanu Juriću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.

 

b) Lidiji Šimunović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prijeboj“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

 

c) Sanji Ljubetić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Imovinskopravna problematika (ne)upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige“.

Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Jasenko Marin i prof. dr. sc. Petar Miladin.

 

d)Josipu Vučkoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Normativna delegacija neovisnim upravnim tijelima – sadržaj, opseg i ustavne granice“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Branko Smerdel.

 

ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vedrana Kruljca s naslovom „Pravne pretpostavke za privatizaciju javnih zdravstvenih ustanova“ u sastavu: prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr.sc. Anamarija Musa.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marine Zagorec s naslovom „Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Marija Pleić, doc. dr.sc. Aleksandar Maršavelski.

 

ad. 20.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Gordani Marčetić za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2017/2018.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ivani Bajakić za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2017/2018.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Gordani Berc za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2017/2018

 

ad. 21.

Miranu Marelji odobrava se neplaćeni dopust od 15. srpnja 2017. do 15. siječnja 2018. godine radi znanstvenog usavršavanja.

Miranu Marelji u razdoblju od 15. srpnja 2017. do 15. siječnja 2018. godine mirovati će sva prava i obveze iz radnog odnosa.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2022 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana