31. 3. 2017. u 11:55
Uređeno: 31. 3. 2017. u 11:57

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –29. ožujka 2017.

 

ad.1.

Prihvaćaju se prijedlozi programa rada prof. dr. sc. Davora Derenčinovića i prof. dr. sc. Igora Glihe, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2017/2018. i 2018/2019.

 

ad.2.

2.a.Donosi se studijski program nastavnih predmeta koji se izvode od akad. god. 2017/2018. te imenuju nositelji predmeta:

 1. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:

 1. Pension Schemes (ERASMUS) – doc. dr. sc. Ivana Vukorepa

 2. Mirovinski sustavi – doc.dr. sc. Ivana Vukorepa

 3. Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje – prof. dr.sc. Dubravka Hrabar, prof. dr.sc. Aleksandra Korać Graovac, izv.prof.dr.sc. Irena Majstorović, doc.dr.sc. Ivan Šimović, doc. dr.sc. Anica Čulo Margaletić

 4. Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu – prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, prof.dr.sc. Vilim Bouček, izv.prof.dr.sc. Davor Adrian Babić

 5. Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa – prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, prof.dr.sc. Vilim Bouček, izv.prof.dr.sc. Davor Adrian Babić

 6. preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:

 7. Alternativna skrb za djecu – prof. dr. sc. Branka Sladović Franz

2.b.
Odluka o kriterijima za uvođenje izbornih predmeta i njihovom izvođenju

 1. Fakultetsko vijeće će se pri uvođenju novih izbornih predmeta primarno voditi potrebom unaprjeđenja kvalitete studijskih programa, ali i radnim opterećenjem predlagatelja novoga izbornog predmeta, kao i financijskim mogućnostima Pravnoga fakulteta.

 2. Fakultetsko vijeće će pri odluci o uvođenju novoga izbornog predmeta uzeti u obzir da je jedan od uvjeta za napredovanje u zvanje izvanrednog profesora, da je pristupnik predložio ili uveo novi ili inovirani sadržaj predmeta. Pristupnike koji su radno preopterećeni (prekoračuju normu sati), potiče se da inoviraju sadržaje već postojećih predmeta kako bi udovoljili navedenom uvjetu.

 3. Prije sastavljanja i usvajanja Izvedbenoga plana nastave, nastavnici i suradnici, koji su u prethodnoj akademskoj godini izvodili nastavu više od punoga nastavnog opterećenja, odlučuju koje izborne predmete neće izvoditi u sljedećoj akademskoj godini, osim ako je riječ o nastavi na novouvedenom predmetu. O tome obavješćuju Tajništvo Pravnoga fakulteta do sredine svibnja tekuće akademske godine. Navedena obavijest nije potrebna kada je do prekoračenja norme sati došlo zbog izvanrednih okolnosti (primjerice, zbog korištenja slobodne studijske godine člana katedre nastavnika/suradnika koji je zbog toga u prethodnoj akademskoj godini izvodio nastavu više od punoga nastavnog opterećenja).

 4. Ako nastavnik ne udovolji obvezi iz toč. 3. ove Odluke, Uprava Fakulteta će odlučiti koje će izborne predmete nastavnik odnosno suradnik izvoditi.

 

ad.3.

Petar Kovačević imenuje se članom Odbor za poticanja izvrsnosti studenata, umjesto Luke Kosa.

 

 

ad.6.

a) Dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

b) Dr. sc. Nina Tepeš, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

c) Dr. sc. Đorđe Gardašević, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

d) Dr. sc. Hano Ernst, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

d) Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

e) Dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

f) Dr. sc. Gordana Berc, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

f) Dr. sc. Maja Laklija, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

 

ad. 7.

Izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (naslovno zvanje).

Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Lanu Mužinić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

 

ad.8.

a) Dr. sc. Tena Hoško izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

 

 

b) Dr. sc. Danijel Baturina izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijale djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

 

ad.10.

Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Snježane Husinec na nastavno radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika.

Za članicu stručnog povjerenstva za podnošenje izvješća o radu dr. sc. Snježane Husinec predlaže se izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.

 

 

ad.11.

Dopunjuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Luka Burazin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivana Tucak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.12.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Slavice Blažeka Kokorić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

ad.13.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog zaposlenika za vrijeme porodnog dopusta).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

ad.14.

Ovlašćuje se Juraj Brozović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo.

 

 

ad.15.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:

 1. vježbi i seminara iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2016/2017. na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo: dr. sc. Tomislav Čorić, Ilija Tadić, Dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Krešimir Rožman, Darko Milković, Domagoj Franjo Frntić, Lucija Miše, Marina Kasunić Peris, Nataša Novaković, prof. Paul Schoukens.

 2. predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2016/2017. na diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Jasenka Požega, prof. Paul Schoukens

 1. Predavanja i seminara iz predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2016/2017. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal.

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Private Security Services and Law i Pomorsko i općeprometno pravo (predavanja, seminar, vježbe) u akad. god. 2016/2017.: doc. dr. sc. Robert Mikac, doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Ana Kapetanović, dr. sc. Nikola Popović, prof. dr. sc. Gordan Stanković, Danijela Simeunović, prof. dr. sc. Nikolina Brnjac

 

 

ad.17.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornih predmeta u ljetnom semestru akad. god. 2016/2017.

Human Rights and Criminal Justice - Štefica Stažnik

International Criminal Procedure - Vesna Alaburić, Davor Lazić

 

 

ad.18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivi Josipoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Sustavi istrage u poredbenom i međunarodnom kaznenom pravu na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2016/2017.

 

 

ad.19.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Maje Kolega s naslovom s naslovom „Prediktori socijalno poduzetničke namjere studenta poduzetničkih i psihosocijalnih studija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Maje Kolega s naslovom s naslovom „Prediktori socijalno poduzetničke namjere studenta poduzetničkih i psihosocijalnih studija“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Drago Čengić.

 

 

ad.20.

a) Mr.sc. Željki Barić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Učinkovitost psihosocijalnih usluga skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji iz perspektive teorije osnaživanja“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dean Ajduković.
 

 

b) Ivi Lopižić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javan uprava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

 

ad.21.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sanje Ljubetić s naslovom „Imovinsko pravna problematika (ne)upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Lidije Šimunović s naslovom „Prijeboj“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, doc. dr. sc. Dubravka Akšamović.

 

 

ad.22.

Pisani rad Ane Remetin s naslovom „Sukladnost imuniteta saborskih zastupnika i sudaca u Republici Hrvatskoj s međunarodnim standardima“, priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana