24. 2. 2017. u 08:20
Uređeno: 24. 2. 2017. u 10:55
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –22. veljače 2017.
ad.3.
Prihvaćaju se izvješća o radu, s prijedlogom ocjene, asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada, te mentora asistenata: Reana Bezić, Iva Bjelniski Radićdr. sc. Vanda Božić, Marko Bratković, Juraj Brozović, Mateja Čehulić, Petra Đurman, dr. sc. Tena Hoško, Iva Lopižić, Miran Marelja, Ivan Obadić, Davor Petrić, Ivan Reiner, Nika Sušac, Jan Torjanac, dr.sc. Nevia Čičin-Šain, dr. sc. Antun Bilić, dr. sc. Mario Krešić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa, prof. dr.sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Alan Uzelac.
Rad asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada, te mentora asistenata iz točke 1. ove odluke ocjenjuje ocjenom osobito uspješan
ad.4.
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor
ad.5.
Dr. sc. Frane Staničić, docent izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
ad.6.
a) Doc. dr. sc. Davor Adrian Babića ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnikai uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Davora Adriana Babića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
b) Doc. dr. sc. Tomislav Karlović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tomislava Karlovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
c) Doc. dr. sc. Ozren Pilipović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ozrena Pilipovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
d) Doc. dr. sc. Vedran Đulabić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Vedrana Đulabića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
e) Doc. dr. sc. Sonja Cindori ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Sonju Cindori izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
ad.7.
Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku, imenuje se članicom povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Konzularno pravo, umjesto prof. dr. sc. Hrvoje Arbutine.
ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija, na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti i znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Marta Ljubešić, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju psihologija - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marine Milić-Babić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Gordana Berc, docentica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lelija Kiš Glavaš,redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti – inkluzivna edukcija i rehabilitacija - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Danijela Baturine u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Drago Čengić,znanstveni savjetnik u polju sociologija – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
ad.11.
Ovlašćuje se Ivan Reiner za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost.
ad.12.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine: Mladen Bajić, Rajko Čogurić, Dubravka Čošić, Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, Lidija Horvat, Saša Lui, Darko Klier, Damir Kos, Jadranka Kos, Ana Kovačević, Mirta Kuharić, Rajko Mlinarić, Tonći Petković, mr. sc. Marijan Svedrović, Dražen Tripalo, dr. sc. Laura Valković.
ad.13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2016/2017.:
1.) Socijalni rad i ovisnosti: prof. dr. sc. Vlado Jukić, doc. dr. sc. Ante Bagarić,
2.) Socijalna medicina: prof. dr. sc. Vesna Jureša, prof. dr. sc. Gordana Pavleković,
3.) Socijalni marketing: prof. dr. sc. Jurica Pavičić,
4.) Socijalni rad s pojedincem: mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Milica Gregurić, Jelena Zbiljski Matić, mr. sc. Sunčana Kusturin, mr. sc. Mirko Čorlukić, mr. sc. Maca Cicak, Kristina Duvančić, Nataša Bjelić, Anita Džombić, Josip Vuletić,
5.) Socijalni rad s obitelji: Valerija Kanđera, Božena Horvat Alajbegović, Ivana Vlahek Teskera, Aida Handžić
6.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom: Milica Gregurić, Marina Čaljkušić, Kristina Šesto,
7.) Socijalna psihologija: Zrinka Pandžić
8.) Socijalna gerontologija: Tereza Oreb, dr. sc. Ivana Dijanić,
9.) Teorijske osnove socijalnog rada: Tereza Oreb
10.) Zlostavljanje i zanemarivanje djece: Nikolina Škrlec, Tamara Gojković
11.) Etika socijalnog rada: prof. dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. Zdenko Pavšić-Čevra,
12.) Metode supervizije: dr.sc. Irena Bezić, mr. sc. Sunčana Kusturin, Tanja Vlašić, Milica Gregurić, Ljiljana Rogić Šneperger.
ad.14.
a) Marinki Bakula-Anđelić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Neovisno življenje i osobe s motoričkim oštećenjima“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.
b) Marku Bratkoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravne znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Revizija po dopuštenju“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.
c) Marizi Menger polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj institucionalno-pravnih i upravno-političkih faktora na odabir modaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Vedran Đulabić.
d) Ines Jambrek Petrak polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izvršavanje kazne zatvora prema osobama s duševnim smetnjama“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.
ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Lopižić s naslovom „Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ane Radine s naslovom „Pravo djeteta na slobodu vjeroispovijedi“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Garovac, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić.
ad.16.
Pisani rad Gligora Radečića s naslovom „Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila kao posljednje sredstvo: primjena blažih mjera u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravu“, priznaje se kao diplomski rad.
 
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana