3. 10. 2016. u 10:27
Uređeno: 10. 3. 2017. u 09:41

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. rujna 2016.

 

ad.3.

Odobrava se pokretanje elektroničkog časopisa „International Transport Law Review“.

 

ad.4.

Priznaje se sudjelovanje studenata na ljetnoj školi „Central Asia and Central Europe: Summer Seminar in Legal Studies“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i American University of Central Asia (Bishkek, Kirgistan) za stjecanje 4 ECTS boda.

 

ad.5.

Za predstojnicu Katedre za područja socijalnog rada za akademsku godinu 2016/17. imenuje se izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, umjesto prof. dr. sc. Zdravke Leutar.  

 

ad.6.

Marko Bratković imenuje se tajnikom Stegovnog suda, umjesto doc. dr. sc. Frane Staničića.

 

ad.7.

a) Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

b) doc. dr. sc. Mirela Krešić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

c) doc. dr. sc. Ivana Bajakić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

d) Dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

e) Dr. sc. Nikola Popović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da  izv. prof. dr. sc. Marka Baretića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

ad.9.

Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Terezu Rogić Lugarić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.10.

Doc. dr. sc. Nenad Rančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Nenada Rančića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.11.

Dr. sc. Ivana Kanceljak izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

 

ad. 12.           

Jan Torjanac izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

 

ad. 13.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Kristiana Turkalja u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  doc. dr. sc. Dalida Rittossa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.14.

Ines Rezo izabire se za doktoranda u suradničkom zvanju asistenta na projektu „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

 

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović,             redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš,        izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.17.

Ovlašćuje se Iva Bjelinski Radić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za radno i socijalno pravo.

 

ad.18.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz seminara i vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2016/2017.:

a) seminar: prof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. sc. Koraljka Modić Stanke, Mladen Sučević, Pavao Škare.

b ) vježbe: Tomislav Aralica, Sandra Artuković Kunšt, Boris Ljubić, Ines Bojić, Vlatka Cikač, dr. sc. Jadranko Jug, Nevenka Hrkač, Renata Košir Skračić, Ines Kovačević, Vesna Kresek, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u akad. god. 2016/2017.: Branko Hrvatin, dr. sc. Jadranko Jug, mr.sc. Dražen Jakovina, Jožica Matko-Ruždjak, Jadranka Liović Merkaš, Željko Pajalić, Mladen Sučević, Nataša Večković Jurman.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetima koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo u akad. god. 2016/2017.: Vanja Bilić, Vitomir Boić, Tihana Cišper, Branka Ćiraković, Domagoj Franjo Frtić, Branko Hrvatin, Vinka Ilak, Dražen Jakovina, Dragan Katić, Ines Kovačević, Ana Lovrinov, Tomislav Nagy, Nada Nekić Plevko, Marina Parać Garma, Lucija Popov, Ivana Požar, Radovan Raduka, Jožica Matko Ruždjak, Renata Šantek, Stjepan Šaškor, Srđan Šimac, Mario Vukelić.

           

Daje se suglasnost Nataliji Podgajski za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo i predmeta Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad te Tatjani Holjevac za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2016/2017.

 

ad.19.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornih predmeta u akad. god. 2016/2017.:

Kriminalistika – izvođenje nastave i ispitivanje: doc. dr. sc. Josip Pavliček, doc. dr. sc. Željko Karas.

Penitencijarno pravo – izvođenje nastave - Renata Šoher

Ljudska prava i kazneno pravosuđe i Human Rights and Criminal Justice - Štefica Stažnik

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima mr. sc. Hrvoju Paukoviću i Nives Grubešić Đogić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Pravo osiguranja na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2016/2017.

 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Milovanu Kubatu, prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki i doc. dr. sc. Davoru Mayeru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2016/2017.

 

ad.20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2016/2017.:

Menadžment u socijalnom sektoru - mr. sc. Domagoj Račić

Socijalna psihijatrija - doc. dr. sc. Draženka Ostojić, dr. sc Tihana Jendričko                  

Psihijatrija u lokalnoj zajednici - prof. dr. sc. Lana Mužinić, dr. sc. Igor Mandić

Europska socijalna politika - Suzana Jedvaj                                   

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - Ines Fabijanić, Nataša Kranjčec, mr.sc. Snježana Šalamon, Andrea Radić, Anita Matijević, mr.sc. Đurđa Petran, Katarina Gorša  

Socijalni rad s pojedincem - mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Milica Gregurić, Jelena Zbiljski Matić, mr. sc. Sunčana Kusturin, mr. sc. Mirko Čorlukić, mr. sc. Maca Cicak, Denis Marijon, Kristina Duvančić, Nataša Bjelić, Anita Džombić, Josipa Topolko            

Odabrana područja-obitelj - Valerija Kanđera, Božena Horvat Alajbegović, Aida Handžić

Osnove savjetovanja - Dunja Lačan, Petra Fleković          

Socijalni rad u organiziranju zajednice - Nedjeljko Marković, Suzana Jedvaj       

Metodologija istraživanja u socijalnom radu - prof. dr. sc. Goran Milas,Tina Krznarić      

Uvod u psihologiju - Jelena Matić, Zrinka Pandžić, Anamarija Bohaček                          Socijalna politika i socijalni razvoj - prof. dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, prof. emeritus Vlado Puljiz                                                                          

Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca - Maja Erenčić

Metode supervizije - dr.sc. Irena Bezić, Tanja Vlašić, Nikica Hamer Vidmar, Milica Gregurić

Marginalne grupe - Jelena Baran

Socijalni rad u zdravstvu - Ivana Mošić Pražetina

 

ad.21.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marku Šikiću, doc. dr. sc. Mateji Held, doc. dr. sc. Lani Ofak, doc. dr. sc. Frani Staničiću i doc. dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad. god. 2016/2017.

 

ad.22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, izv. prof. dr. sc. Nini Žganecu, izv. prof. dr. sc. Zdenku Babiću, izv. prof. dr. sc. Silvii Rusac i doc. dr. sc. Maji Lakliji za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2016/2017.

 

ad.23.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2016/2017.

 

ad.24.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Đanić Čeko s naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Đanić Čeko s naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: doc. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Andree Grgić s naslovom „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Andree Grgić s naslovom „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivane Radić s naslovom „Sustav maloljetničkih sankcija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Ivane Radić s naslovom „Sustav maloljetničkih sankcija“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

 

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Zvonimira Šafranka s naslovom „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Zvonimira Šafranka s naslovom „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Tota s naslovom „Operativni leasing“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Ivana Tota s naslovom „Operativni leasing“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

ad.25.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tene Hoško s naslovom „Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Ines Medić Musa.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mladenke Grgić s naslovom „Pravni položaj uprave i nadzornog odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, akademik Jakša Barbić.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Danijela Baturine s naslovom „Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvij Republike Hrvatske“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, dr. sc. Drago Čengić.

 

ad.26.
a) Katarini Đurđenić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

 

b) Miji Galiotu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Aktivno podmićivanje u hrvatskom kaznenom pravu i praksi“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

 

c) Mr. sc. Davoru Rajčiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Vrednovanje reforme studija (Bolonjska reforma) u području tehničkih znanosti u okviru Sveučilišta u Zagrebu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

 

d) Mići Ljubenku polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Građanskopravna odgovornost luke nautičkog turizma“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Jasenko Marin.

 

ad.27.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Anite Dučkić Sertić s naslovom „Proces oporavka od ovisnosti – iskustvo transformacijske promjene kod bivših ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Željke Radošević s naslovom „Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnom mjestu u okviru policijske profesije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović.

 

ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Rimcu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

 

ad.29.

Marku Bratkoviću odobrava se plaćeni dopust od 15. veljače do 14. svibnja 2017. godine zbog studijskog boravka na Institutu Max Planck za procesno pravo u Luksemburgu.

 

ad.30.
Pisani rad Marija Junković pod naslovom „Položaj vjerskih zajednica u hrvatskom pravu“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ivana Branimira Pavičića pod naslovom „Slučaj „Franak“ – Analiza slučaja, novi pristup ispitivanju valjanosti ugovora o kreditu i nastavak slučaja pred međunarodnim tijelima“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Lucije Rakić pod naslovom „Korupcija u Hrvatskoj: analiza nacionalnog programa 2006. -2008.; uloga medija i civilnih udruga u suzbijanju korupcije“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Andree Ruba pod naslovom „Shareholders' Agreement kao instrument regulacije odnosa između članova društva s ograničenom odgovornošću“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ane Rukavina pod naslovom „Kockanje u adolescenciji u kontekstu drugih rizičnih ponašanja i načina provođenja slobodnog vremena“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ane Slovenec pod naslovom „Upotreba bespilotnih letjelica u svrhu nadzora državnih granica“, priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Tee Zakšek pod naslovom „Upotreba bespilotnih letjelica u svrhu nadzora državnih granica“, priznaje se kao diplomski rad.

           

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana