8. 7. 2016. u 09:56
Uređeno: 1. 9. 2016. u 09:54

 

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. lipnja 2016.

 

ad.6.

Moot Court Croatia uvrštava se u listu simuliranih suđenja koja se priznaju kao oblik nastave studentima koji su bili polufinalisti ili finalisti natjecanja.

 

ad.7.

Donosi se studijski program nastavnih predmeta koji se izvode od akad. god. 2016/2017. te imenuju nositelji predmeta:

 1.  integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo:

  Maritime and Transport Law - prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin;

  Transport Insurance Law       - prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin;

  Carriage of Goods by Sea     - prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin;

  Comparative Criminal Law    - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Marta Dragičević    Prtenjača;

  Transitional Justice, Corruption and Economic Crimes - doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička;

  Međunarodno kazneno procesno pravo - prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Marin Bonačić;

  International Criminal Procedure (ERASMUS) - prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Marin Bonačić;

  European and International Cooperation in Criminal Matters (ERASMUS) - prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. Zoran Burić.

   

 2. preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad -

  Socijalni rad u virtualnom okruženju – doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

  Social Work in Virtual Environment (ERASMUS) -  doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

ad. 12.           

Naknadama za usluge u akademskoj 2016/17. godini

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta                   7.200,00 kuna
 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente          120,00 kuna
 3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente     100,00 kuna
 4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

  državljane                                                                                               7.200,00 kuna

              (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

   

  II. Naknade u administrativnom postupku

 1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                              300,00 kuna
 2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog

  indeksa                                                                                                                  250,00 kuna

 3. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa                                                50,00 kuna
 4. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno

  upis semestra po proteku propisanog roka                                                           150,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov

  prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju

  ili su se ispisali s fakulteta                                                                                      150,00 kuna

 2. Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima

  sa popisom ocjena na engleskom jeziku za studente koji su završili

  studij                                                                                                                      200,00 kuna

 3. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                                       1,00 kuna

  (Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija koji imaju indeks s 24 stranice i uredno upisuju višu godinu, ili su jednom ponovno upisali istu godinu studija, prilikom izdavanja novog indeksa zbog nedostatka prostora za unos podataka o tijeku studija, ne plaćaju naknadu za postupak njegovog izdavanja iz točke II. podtočke 3. ove odluke)

   

  III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

 1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom

  sveučilišnom studiju te stručnom studiju

  - na hrvatskom jeziku                                                           250,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                             350,00 kuna

 2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                                  

  - na hrvatskom jeziku                                                           400,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                             500,00 kuna

 3. diploma o doktoratu znanosti

  - na hrvatskom jeziku                                                            600,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                             700,00 kuna

 4. ovjera preslike diplome                                                           70,00 kuna

   

  IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

   

  1. potvrda u obliku diplome                                                      250,00 kuna

  2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                       300,00 kuna

   

              (Potvrda se izdaje bez naknade.)

   

  V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

 1. Zakasnine

  - za udžbenike – po primjerku i po danu                                               2,00 kuna

   

  2. Fotokopiranje bibliotečne građe

              - A4 format                                                                                             0,50 kuna

              - A3 format                                                                                             1,00 kuna

              Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2015/16. godini.

ad. 13.

Odobrava se provođenje provjere znanja iz nastavnog predmeta Prekršajno pravo na specijalističkom diplomskom stručnom studiju javna uprava od akad. god. 2016/2017. na pismeni i usmeni način.

 

ad.14.

Fakultetsko vijeće ovlašćuje dekanicu za pokretanje postupka izrade studije mogućnosti izgradnje dopunskih sadržaja u gradskom bloku Trg maršala Tita, Masarykova, Gundulićeva, Varšavska, Frankopanska.

 

ad.15.

Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor na Katedri za sociologiju, ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti.

Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Slavena Ravlića. 

Odobrava se produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. Slavenu Ravliću, redovitom profesoru na Katedri za sociologiju, na određeno vrijeme od dvije godine

 

ad.16.
Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

 

ad.17.

Doc. dr. sc. Marijana Majdak, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

 

ad.18.

Davor Petrić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

 

ad.19.

Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  Izv. prof. dr. sc. Gordanu Marčetić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

ad.20.
Dr. sc. Aleksandar Maršavelski ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Aleksandara Maršavelskog izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.21.

Dr. sc. Vanda Božić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Vandu Božić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Snježane Vasiljević u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta,  redovita profesorica znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin,  izvanredna profesorica znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku. 

 

ad.23.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jure Šimović,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

g) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i upravo, na Katedri za ekonomske znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i upravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, redovita profesorica u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

h) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jure Šimović,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

i) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

j) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Igor Martinović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.24.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građanko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građanko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građanko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građanko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.25.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Luka Buraizn, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Barbara Preložnjak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.26.
Poništava se natječaj za izbor jednog doktoranda na projektu „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“, objavljen 6. travnja 2016. u Narodnim novinama i Večernjem listu.

 

ad.27.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog  doktoranda u suradničkom zvanju asistenta na projektu „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.28.
Dr. sc. Sandra Marković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Sandru Marković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.29.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Anni-Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u izvođenju nastave na diplomskom sveučilišnom studiju Forenzika na Sveučilištu u Splitu u akad. god. 2015/2016.

 

ad.30.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Aleksandre Popovski s naslovom „Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnog dobra u općoj upravi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Aleksandre Popovski s naslovom „Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnog dobra u općoj uporabi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, doc. dr. sc. Lana Ofak 

 

ad.31.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Rutvice Rusan Novokmet s naslovom „Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine“ u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Gregori Graovac s naslovom „Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Andree Grgić s naslovom „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković

 

ad.32.
Stjepanu Novaku polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma: nadzor nad mjerama ograničavanja (sankcijama)“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

 

ad.33.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Davora Rajčića s naslovom „Evaluacija reforme studija (Bolonjska reforma) u području tehničkih znanosti u okviru Sveučilišta u Zagrebu“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Miće Ljubenka s naslovom „Građanskopravna odgovornost luke nautičkog turizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, doc. dr. sc. Adriana Vincenza Padovan.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Nižić s naslovom „Posebno razredno odjeljenje u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja i nastavnika/stručnih suradnika“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš.

 

d) menuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Renate Ćorić Špoljar s naslovom „Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

e) menuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ines Jambrek Petrak s naslovom „Sankcije u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske za osobe s antisocijalnim poremećajem ličnosti – poseban osvrt na psihopate i sociopate kao počinitelje nasilnih kaznenih djela“ u sastavu: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička,  prof. dr. sc. Miroslav Goreta, doc. dr. sc. Igor Martinović.

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Katarine Đurđenić s naslovom „Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

 

ad.34.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ani Štambuk za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

 

ad.35.

Prof. dr. sc. Tamari Ćapeta odobrava se plaćeni dopust od 29. kolovoz do 30. rujna 2016. godine zbog studijskog boravka na University of Pittsburgh, School of Law, SAD.

 

Doc. dr. sc. Kseniji Grubišić odobrava se plaćeni dopust od 10. listopada do 18. prosinca 2016. te od 1. ožujka do 1. lipnja 2017. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu u Beču, Austrija.

 

Doc. dr. sc. Jasmini Džinić odobrava se plaćeni dopust od 12. rujna 2016. do 16. prosinca 2016. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Autonomnog Sveučilišta u Madridu, Španjolska.

 

Doc. dr. sc. Meliti Carević odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna do 31. prosinca 2016. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu u Oxfordu, Velika Britanija.

 

ad.36.
Pisani rad Andree Konjević pod naslovom „International Obligations of States in the Protection of Refugees in the 21st Century: The Case of Mass Influx of Refugees to Europ“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Marije Jazvo s naslovom „Rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Nives Strabić s naslovom „Rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Alme Pezerović s naslovom „Jesmo li  ono što slušamo? Povezanost rizičnih ponašanja s vrstama glazbe koju mladi slušaju“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Maje Vučković s naslovom „Jesmo li  ono što slušamo? Povezanost rizičnih ponašanja s vrstama glazbe koju mladi slušaju“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ane Krakan s naslovom „Djeca u sjeni: od marginalizacije do aktualizacije – Društveni i pravni položaj djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Sandre Tomašković s naslovom „Osumnjičenikovo pravo na pristup branitelju u prethodnom postupku s posebnim osvrtom na radnju prikupljanja obavijesti“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Vedrane Vučković s naslovom „Osumnjičenikovo pravo na pristup branitelju u prethodnom postupku s posebnim osvrtom na radnju prikupljanja obavijesti“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Emine Pinjić s naslovom „Djelotvorna zaštita prava na dom u parnici i ovrsi -  Od partikularnih do sustavnih rješenja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Lucije Vranešević s naslovom „Djelotvorna zaštita prava na dom u parnici i ovrsi -  Od partikularnih do sustavnih rješenja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Katarine Šavuk s naslovom „Sustav sprječavanja pranja novca i njegova učinkovitost u borbi protiv organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Morane Vojnović s naslovom „Sustav sprječavanja pranja novca i njegova učinkovitost u borbi protiv organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Mustafe Sharifija s naslovom „Stavovi građana Republike Hrvatske o medijskoj reprezentaciji osoba s invaliditetom“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ivana Pižete s naslovom „Genocid „zločin svih zločina“ tumačenje i odgovornost države kroz praksu međunarodnog suda, kritike i prijedlozi novih rješenja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana