29. 2. 2016. u 11:33
Uređeno: 8. 3. 2016. u 08:28

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. veljače 2016.

 

ad.3.

Za voditelje i zamjenike voditelja poslijediplomskih specijalističkih studija predlažu se:

-           za poslijediplomski specijalistički studij Europsko pravo – prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, voditeljica, i prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica voditeljice

-           za poslijediplomski specijalistički studij Fiskalni sustav i fiskalna politika – prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, voditelj, i izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, zamjenik voditelja

-           za poslijediplomski specijalistički studij Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost politika – prof. dr. sc. Tatjana Josipović, voditeljica, i izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, zamjenik voditeljice

-           za poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava – izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, voditelj, i izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, zamjenica voditelja

-           za poslijediplomski specijalistički studij Kaznenopravne znanosti – prof. dr. sc. Davor Derenčinović, voditelj, i prof. dr. sc. Ivo Josipović, zamjenik voditelja

-           za poslijediplomski specijalistički studij Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo – prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, voditelj, i prof. dr. sc. Maja Seršić. zamjenica voditelja

-           za poslijediplomski specijalistički studij Prava društava i trgovačko pravo – prof. dr. sc. Siniša Petrović, voditelj, i prof. dr. sc. Petar Miladin, zamjenik voditelja

-           za poslijediplomski specijalistički studij „Obiteljska medijacija“ – prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, voditeljica, i doc. dr. sc. Vanja Branica, zamjenica voditeljice

-           za poslijediplomski specijalistički studij „Supervizija psihosocijalnog rada“ – prof. dr. sc. Marina Ajduković, voditeljica, i prof. dr. sc. Kristina Urbanc, zamjenica voditeljice

-           za poslijediplomski specijalistički studij „Psihosocijalni pristup u socijalnom radu“ – prof. dr. sc. Marina Ajduković, voditeljica, i izv.prof. dr. sc. Nino Žganec, zamjenik voditeljice

-           za poslijediplomski specijalistički studij Socijalna politika – prof. dr. sc. Gojko Bežovan, voditelj, i prof. dr. sc. Zoran Šućur, zamjenik voditelja        

 

ad.4.

Pravilnika o nagrađivanju studenata

Članak 1.

(1) Radi poticanja znanstvenoistraživačkog i stručnog rada studenata te promicanja studentskog stvaralaštva ustanovljuje se nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja.

(2) Studentski radovi iz stavka 1. ovog članka po svom sadržaju i opsegu moraju odgovarati diplomskomu radu.

Članak 2.

Pravo natjecanja za nagradu imaju svi studenti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet).

Članak 3.

(1) Natječaj za nagradu raspisuje se početkom kalendarske godine za akademsku godinu u tijeku.

(2) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta.

Članak 4.

(1) Studenti mogu za nagradu prijaviti rad znanstvenog ili stručnog sadržaja jednog ili više autora. Rad, osim popisa literature i drugih priloga, ne smije prelaziti opseg od četiri autorska arka.

(2) Rad koji se prijavljuje za nagradu može biti djelo najviše tri autora.

(3 )Uz rad koji prijavljuju studenti su dužni priložiti pisano mišljenje o radu predmetnog nastavnika koji je bio mentor pri izradi rada.

(4) Rad za koji se dodjeljuje nagrada može se priznati kao diplomski rad.

Članak 5.

(1) Radovi koji se prijavljuju za nagradu predaju se Dekanatu u dva primjerka i u elektronskoj verziji.

(2) Dekan upućuje prijavljene radove Odboru za poticanje izvrsnosti studenata i određuje rok u kojem Odbor obavlja probir prijavljenih radova.

(3) Odbor iz stavka 2. ovoga članka dostavlja dekanu popis do deset najboljih radova s prijedlogom redoslijeda i njegovim obrazloženjem.

Članak 6.

(1) Konačnu odluku o redoslijedu radova s popisa iz čl. 5. st. 3. ovoga Pravilnika donosi dekan.

(2) Najbolje radove dekan će predložiti za Rektorovu nagradu.

(3) Studenti čiji radovi ne budu nagrađeni Rektorovom nagradom, nagradit će se Dekanovom nagradom.

Članak 7.

(1) Dekanova nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa utvrđenog u proračunu Fakulteta.

(2) Ako dobitnik rektorove nagrade ne dobije novčanu nagradu dodijelit će mu se novčani iznos dekanove nagrade.

(3) Novčani iznos nagrade utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.

(4) Sadržaj i oblik povelje utvrđuje dekan.

Članak 8.

(1) Ako je nagrađeni rad autorsko djelo više autora, svakome od studenata dodjeljuje se povelja, a novčani iznos nagrade iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika dodjeljuje im se u jednakim dijelovima.

Članak 9.

(1) Dekan svake akademske godine može dodijeliti jednu ili više posebnih nagrada studentu odnosno skupini studenata za izniman uspjeh u javnom nastupu ili djelovanju kojim se promiče ugled Fakulteta (na međunarodnim, umjetničkim ili sportskim natjecanjima, studentskim udrugama i sl.).

(2) Posebna nagrada dodjeljuje se u obliku posebne povelje čiji sadržaj i oblik utvrđuje dekan.

(3) Kada se posebna nagrada dodjeljuje skupini studenata, povelja iz stavka 2. ovoga članka uručuje se svakom članu skupine.

Članak 10.

(1) Odluka o dodjeli nagrade s popisom svih nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije osam dana prije njezine dodjele.

Članak 11.

(1) Nagrada se dodjeljuje na koncu nastavne godine ili na početku sljedeće akademske godine.

(2) Nagrade svečano uručuje dekan uz nazočnost prodekana.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagrađivanju studenata od 5. studenog 2014.

 

ad.6.

Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se glavnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tomislav Karlović izvršnim urednikom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Branko Smerdel i izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, za razdoblje 2016. i 2017. godine.

Članovima dopisnog (međunarodnog) uredništva imenuju se: Mauro Bussani, Mirjan Damaška, Marc Gjidara, Janez Kranjc, Joseph Marko, Franz-Stefan Meissel, Victor Nabhan, Guido Pfeifer, C. H. (Remco) van Rhee, J. A. (Robbie) Robinson, Paul L. C. Torremans, Karel Wellens.

 

ad.7.

Dr. sc. Henrik-Riko Held ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Henrika-Rika Helda izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.8.

Dr. sc. Iva Savić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivu Savić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.9.

Doc. dr. sc. Mirela Krešić, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.

 

ad. 10.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel             redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Arsen Bačić,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad. 11.

Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Ivane Bajakić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti: prof. dr. sc. Mladen Vedriš,  redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

 

ad. 12.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u akademskoj 2015/2016. godini: Mladen Bajić, Rajko Čogurić, Dubravka Čošić, Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, Lidija Horvat, Saša Lui, Darko Klier, Damir Kos, Jadranka Kos, Ana Kovačević, Mirta Kuharić, Rajko Mlinarić, Tonći Petković, mr. sc. Marijan Svedrović, Dražen Tripalo, dr. sc. Laura Valković.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2015/2016.: Ines Bojić, Vlatka Cikač, dr. sc. Jadranko Jug, Renata Košir Skračić, Ines Kovačević, Vesna Kresek, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek.

 

ad. 13.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Danieli Corona za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta European Public Law u akad. god. 2015/2016.

 

ad.14.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Zrinki Pandžić, prof. psihologije, za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za psihologiju u akad. god. 2015/2016.

 

ad.15.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Terezi Oreb za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta Teorijske osnove socijalnog rada u akad. god. 2015/2016.

 

ad.16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Draženu Dragičeviću i doc. dr. sc. Hrvoju Lisičaru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta „Pravni aspekti i etika u digitalnom marketingu“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju Digitalni marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

 

ad.17.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Asmire Bećiraj s naslovom „Bračni predmeti i predmeti roditeljske odgovornosti u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Bosne i Hercegovine“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Asmire Bećiraj s naslovom „Bračni predmeti i predmeti roditeljske odgovornosti u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Bosne i Hercegovine“ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Suad Hamzabegović.

 

ad.18.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Stjepana Gadže  s naslovom „Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Renata Perić.

 

ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivice Kokota s naslovom „Kaznenopravna zaštita djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja putem računalnog sustava“ u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Igor Martinović.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mirelle Rodin s naslovom „Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenog tržišnog natjecanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Bubalo s naslovom „Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a u kontekstu zahtjeva Europske unije“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Renata Perić

 

ad.20.
Doc. dr. sc. Terezi Rogić Lugarić odobrava se plaćeni dopust od 25. travnja 2016. do 10. studenog 2016. godine zbog studijskog boravka na Australskom nacionalnom sveučilištu.

 

ad.21.

Pisani rad Ive Benzon s naslovom „Postupak u sporovima male vrijednosti. Analiza procesnih instituta u teoriji i praksi nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2013.“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Dina Glihe s naslovom „Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ane Pintarić s naslovom „Pravo djeteta na roditeljsko uzdržavanje: analiza, kritički osvrt i prijedlog poboljšanja“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Marije Vujeve s naslovom „Postupak u sporovima male vrijednosti. Analiza procesnih instituta u teoriji i praksi nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2013.“,  priznaje se kao diplomski rad.   

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana