29. 1. 2016. u 12:53
Uređeno: 1. 2. 2016. u 12:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. siječnja 2016.

 

ad.2.

Prihvaća se Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj  2015/2016. godini.

 

ad.3.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Redoviti                                                         600

Izvanredni                                                      150

Strani studenti                                                    2

 

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                         120

Izvanredni                                                        40

Strani studenti                                                    1

 

Preddiplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                         120

Izvanredni                                                      110

 

Preddiplomski stručni porezni studij

Redoviti                                                           60

Izvanredni                                                        20

 

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                           70

Izvanredni                                                        20

 

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

Redoviti                                                           25

Izvanredni                                                        15     

 

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                           50

Izvanredni                                                        50

 

ad.4.

Daje se suglasnost za raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) pravni studij.

 

ad.5.

Prihvaća se programa stručnog usavršavanja kao oblik tečaja cjeloživotnog obrazovanja:

a)         Priprema visokih učilišta za primjenu Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru na sveučilišne i stručne studijske programe

b)         Izrada pravnih propisa i akata (općih i pojedinačnih) znanstvenih organizacija  - primjeri dobre i loše prakse primjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te drugih zakona i pravilnika iz područja znanosti i visokog obrazovanja

ad.6.

Dr. sc. Marin Bonačić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Zoran Burić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Antonija Petričušić, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.7.

Dr. sc. Marko Buljevac, znanstveni novak - poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

Dr. sc. Ana Tokić Milaković, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.9.

Dr. sc. Mateja Crnković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Mateju Crnković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

Dr. sc. Melita Carević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Melitu Crnković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad. 10.

Dr. sc. Ana Miljenović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Anu Miljenović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

Dr. sc. Lucija Vejmelka ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Luciju Vejmelka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

Dr. sc. Jelena Matančević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jelenu Matančević izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad. 11.

Dr. sc. Aleksandar Maršavelski izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

 

ad. 12.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo na Katedri rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski,  redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. dr.h.c. Janez Kranjc, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Rodin,        redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

 

ad. 13.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

ad.14.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, na određeno vrijeme.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Mirele Krešić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,  redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak,  redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

 

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Mirele Krešić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,  redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

 

ad.17.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Politička ekonomija“ i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“ u akad. god. 2015/2016.

 

ad.18.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivane Kanceljak  s naslovom „Pravo ne vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare)“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Morane Derenčinović Ruk s naslovom „Razvoj i pravno uređenje sukoba interesa i instituta usklađenosti na hrvatskom tržištu kapitala“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

ad.20.
Aleksandri Popovski polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava,  odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnog dobra u općoj uporabi“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa.

 

ad.21.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tene Hoško s naslovom „Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, doc. dr. sc. Ines Medić.

 

ad.22.

Pisani rad Iris Haralović s naslovom „Pretplatnički ugovor u elektroničkim komunikacijama“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Lovre Klepca s naslovom „Pretplatnički ugovor u elektroničkim komunikacijama“,  priznaje se kao diplomski rad.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana