21. 12. 2015. u 09:00
Uređeno: 22. 12. 2015. u 11:00

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 16. prosinca 2015.

 

ad.2.

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 16. prosinca 2015. do 15. prosinca 2017.

Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.

 

ad.4.

Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se glavnim i odgovornim urednikom, Ivana Dobrotić izvršnom urednicom, a Jelena  Baran tajnicom Revije za socijalnu politiku.

Članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, doc. dr. sc. Teo Matković, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, dr. sc. Paul Stubbs i doc. dr. sc. Ivana Vukorepa, od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine.

Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Bob Deacon, dr. sc. Ann E. P. Dill, dr. sc. Irena Kogan, Adalbert Evers, dr. sc. Noemi Lendvai, Martina Potůček, dr. sc. Nol Reverda, dr. sc. Miroslav Ružica, prof. dr. sc. Nada Stropnik, prof. dr. sc. Ivan Svetlik.

 

ad.6.

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov imenuje se glavnom urednicom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine.

 

ad.7.

Prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

a) Dr. sc. Jasmina Džinić, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

b) Dr. sc. Romea Manojlović, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

c) Dr. sc. Mihovil Škarica, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

d) Dr. sc. Ivan Šimović, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.9.

Dr. sc. Jasna Bogovac, predavač, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u interdisciplinarnom području znanosti (polje pravo i polje ekonomija).

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 10.

Dr. sc. Josip Pavliček, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 11.

Izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

 

ad. 12.

Dr. sc. Marin Bonačić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marina Bonačića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad. 13.

Imenuje se  stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Marina Bonačića u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno  pravo u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Matko Pajčić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.14.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

 

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vada, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku, doc. dr. sc. Miroslavu Rajteru, za sudjelovanje u izvođenju nastave (predavanja i ispiti) iz nastavnog predmeta Psihologija u javnoj upravi u akad. god. 2015/2016. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije.

 

ad.17.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Renati Matošević za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Bankarsko pravo  u akad. god. 2015/2016.

 

ad.18.

Mr. sc. Josi Vuksanu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Poslovi i ovlasti granične policije u sprječavanju nezakonitih migracija“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

ad.19.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Đanić s naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: doc. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Asmire Bećiraj  s naslovom „Bračni predmeti i predmeti roditeljske odgovornosti u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Bosne i Hercegovine“ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Suad Hamzabegović.

 

ad.20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Vinke Longin Peš s naslovom „Opravdanost primjene objektivne dogovornosti poslodavca za štetu uslijed ozljeda na radu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, prof. dr. sc. Petar Klarić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Aleksandre Popovski s naslovom „Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnog dobra u općoj upotrebi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, doc. dr. sc. Lana Ofak.

 

ad.22.

Pisani rad Aleksa Berneše s naslovom „Temeljni i aktualni problemi krajnje nužde u kaznenom pravu“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana