1. 12. 2015. u 14:35
Uređeno: 9. 12. 2015. u 12:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. studenoga 2015.

 

ad. 1.

U članku 18. dodaje se alineja 2. koja glasi

- viši knjižničar – službenik, radno mjesto I. vrste – koeficijent 1,60

 • završen dodiplomski ili diplomski pravni studij odnosno drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera, stečeno stručno zvanje viši knjižničar, položen stručni ispit odnosno završen dopunski studij knjižničarstva, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika i rada na osobnom računalu
 • obavlja poslove vezane uz nabavu i stručnu obradu knjižnične građe,
 • upućuje korisnike na referentne izvore informacija,
 • prikuplja i analizira korisničke zahtjeve u vezi nabave knjižnične građe,
 • daje poduke korisnicima za samostalno služenje katalozima i drugim informacijskim pomagalima i ostalim izvorima informacija,
 • sudjeluje u izradi bibliografija za potrebe fakulteta,
 • sudjeluje u reviziji knjižnične građe,
 • održava knjižnični fond i radi na stručnom uređenju i izgradnji knjižničnog fonda,
 • pretražuje baze podataka, informacijske izvore i izrađuje citatne analize,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Knjižnice po nalogu voditelja Knjižnice.

   

ad.2.

Prof. dr. sc. Željko Potočnjak imenuje se predstojnikom Zavoda za pravno-ekonomske znanosti za akademske godine 2015/16. i 2016/17.  

 

ad.3.

Imenuju se članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2015/16. i 2016/17.:

 

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 3. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić
 4. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 5. Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
 6. Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
 7. Danijel Relković
 8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 10. Tena Hoško
 11. Danijel Javorić Barić, student

 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka, klasa: 640-01/15/22/9, urbroj: 251-55-15-7, od 28. listopada 2015., u odnosu na točku 15. u smislu imenovanja članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom.

 

ad.4.

Osnivaju se Pododbori Studijskoga centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te imenuju članovi Pododbora za akademske godine 2015/16. i 2016/17.:

 1. PODODBOR ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA*
 1. prof. dr. sc.  Ninoslava Pečnik
 2. prof. dr. sc.  Zdravka Leutar
 3. prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
 4. izv. prof. dr. sc.  Zdenko Babić
 5. doc. dr.  sc. Ivana Dobrotić
 6. doc. dr. sc. Vanja Branica
 7. dr. sc. Marko Buljevac
 8. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
 9. Lea Skokandić
 10. Tereza Oreb

*Djeluje pod okriljem odbora PF-a: Odbora za unapređenje studija; Odbora za poticanje izvrsnosti studenata i Odbora za žalbe studenata

b) PODODBOR ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA I MEĐUNARODNU SURADNJU*

 1. prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 2. prof. dr. sc. Marina Ajduković
 3. prof. dr. sc. Ivan Rimac
 4. izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac
 5. doc. dr. sc. Gordana Berc
 6. doc. dr. sc. Maja Laklija
 7. dr. sc. Marina Milić Babić
 8. dr. sc. Ana Miljenović
 9. dr. sc. Jelena Ogresta
 10. dr. sc. Lucija Vejmelka
 11. Nika Sušac

*Djeluje pod okriljem odbora PF-a: Odbora za znanstveno-istraživačke projekte i Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost

 

 1. PODODBOR ZA SURADNJU S PROFESIONALNOM ZAJEDNICOM I JAVNOŠĆU*
 1. prof. dr. sc. Kristina Urbanc
 2. prof. dr. sc. Zoran Šućur
 3. izv. prof. dr.  Slavica Blažeka Kokorić
 4. izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
 5. doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
 6. doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
 7. doc. dr. sc. Marijana Majdak
 8. dr. sc.   Jelena Matančević
 9. dr. sc. Ana Tokić Milaković
 10. Danijel Baturina
 11. Jelena Baran

   

*Djeluje pod okriljem odbora PF-a: Odbora za cjeloživotno obrazovanje i suradnju s vanjskim dionicima

ad 5.

Fakultetsko vijeće ovlašćuje Upravu da nastavi s Fakultetskim projektom u akad. god. 2015/2016. godini.

 

ad.6.

Pokreće se postupak za produženje ugovora o radu prof. dr. sc. Mladenu Vedrišu.

Za člana stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti predlaže se prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

 

Pokreće se postupak za produženje ugovora o radu prof. dr. sc. Slavenu Ravliću.

Za člana stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti predlaže se prof. dr. sc. Duško Sekulić.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

 

ad.7.

Prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Marko Jurić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Tihomir Katulić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Marko Turudić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Dr. sc. Mišo Mudrić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.9.

Imenuje se  stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Ivana Šimovića u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo,

prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. emeritus Nikola Gavella,       edoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

ad. 10.

Imenuje se  stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Zorana Burića u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno  pravo u sastavu: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Matko Pajčić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.11.

Teodor Sabolić ne izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici (na određeno vrijeme).

 

ad. 12.

Mateja Čehulić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.

 

ad. 13.

Dr. sc. Tomislav Jakšić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Tomislava Jakšića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.14.

Dr. sc. Dunja Pastović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Dunju Pastović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.15.
Dr. sc. Zoran Burić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Zorana Burića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.16.
Dr. sc. Nenad Rančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nenada Rančića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.17.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, na Katedri za sociologiju.

U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih  znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije.     

 

ad.18.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za sociologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Robert Blažević,  redoviti profesor u znanstvenom polju politologija.

 

ad.19.

Raspisuje se natječaj za izbor tri zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rad, izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rad,  prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zdravka Leutar,             redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti

 

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana marketing.

 

ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija,

prof. dr. sc. Gordana Keresteš,  redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

 

ad.22.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Jospović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić,             izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Lana Ofak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanosti (naslovno zvanje).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

ad.25.
Ovlašćuje se dr. sc. Barbara Preložnjak za izvođenje seminara iz nastavnog predmeta Opća teorija prava i države.

 

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:

vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2015/2016. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo: Ilija Tadić, dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Marina Kasunić Peris, Darko Milković, Krešimir Rožman

 

predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2015/2016. na sveučilišnom diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Jasenka Požega

 

predavanja i seminara iz nastavnog predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2015/2016. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: dr. sc. Zoran Pičuljan, Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal.

 

ad.27.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Miljenka Frankulina s naslovom „Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Miljenka Frankulina s naslovom „Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademika Jakša Barbić.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Zorana Šinkovića s naslovom „Financiranje vjerskih zajednica“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Zorana Šinkovića s naslovom „Financiranje vjerskih zajednica“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Renata Perić.

 

ad.28.
Stjepanu Gadži polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

 

ad. 29.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jose Vuksana s naslovom „Poslovi i ovlasti granične policije u sprječavanju nezakonitih migracija“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

 

ad.30.

Pisani rad Marine Blažun s naslovom „Odnos tajnog nadzora nad telekomunikacijama i prava na privatnost komuniciranja“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Tene Boroš s naslovom „Odnos tajnog nadzora nad telekomunikacijama i prava na privatnost komuniciranja“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Eve Habdija s naslovom „Pravno uređenje klimatskih promjena i izazovi za novi ugovor o klimatskim promjenama 2015“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana