5. 5. 2015. u 10:44
Uređeno: 6. 5. 2015. u 12:02

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. travnja 2015.

ad. 1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, predloženice za dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2015/2016. i 2016/2017.

ad. 2.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu će minimalno 30% sredstava od sredstava koja mu je Sveučilište u Zagrebu doznačilo na temelju Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija („Ugovor“) na ime pune subvencije participacije školarina u akad. god. 2014./2015. utrošiti u provođenje aktivnosti radi ostvarenja sljedećih općih odnosno posebnih ciljeva predviđenih člankom 9.  Ugovora: 
- Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom;
- Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijega socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom;
- Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske;
- Povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente, studije i nastavu.

ad. 5.
Donosi se izmjena i dopuna studijskog programa izbornog nastavnog predmeta „Poduzetništvo i menadžment“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.
Nositeljima predmeta imenuju se prof. dr. sc. Mladen Vedriš i doc. dr. sc. Ivana Bajakić.

ad. 6.

Donosi se studijski program te imenuju nositelji izbornih nastavnih predmeta na:

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.:

Reguliranje elektroničkih komunikacija – prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić,

Electronic communications regulation – prof. dr. sc. Siniša Petrović,

Javna nabava – izv. prof. dr. Marko Šikić, doc. dr. sc. Frane Staničić, doc. dr. sc. Lana Ofak,

Religija, pravo i društvo – prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Frane Staničić,

Children's Procedural Rights and Civil Justice (ERASMUS) – doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar.

preddiplomskom stručnom studij Javna uprava (ERASMUS) u akad. god. 2015/2016.:

European Administrative Space – prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, doc. dr. sc. Goranka Lalić,

Multi-Level Governance and Regional Development – prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić..

 

ad. 7.
Studenti koji su u akademskoj 2014/15. godini sa sveučilišnog diplomskog pravnog studija prešli na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, s time da su do 30. rujna 2014. prijavili temu diplomskog rada, oslobođeni su obveze plaćanja naknade za upis naprednog seminara i izradu diplomskog rada ako do 30. travnja 2015. ostvare uvjete za taj upis. Od 1. svibnja 2015. nadalje na njih se u cijelosti primjenjuje odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2014/15. godini te uvjeti za upis naprednog seminara propisani Pravilnikom o studiju, kao i za sve ostale studente na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.


ad.9.

Fakultetsko vijeće ovlašćuje dekana za provedbu postupka javne nabave radova na obnovi fakultetskih zgrada.
 

ad.11.
Dr. sc. Tihana Jendričko, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Tihanu Jendričko izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (naslovno zvanje).

 

ad.12.
a) Dr. sc. Igor Vidačak, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, za nastavne predmete Odnosi uprave s građanima i Državna uprava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Tomislav Vračić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, za nastavni predmet E-uprava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.13.
Dr. sc. Vanda Božić izabire se za poslijedoktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo, u okviru projekta "Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime", (na određeno i nepuno radno vrijeme.

 

ad.14.
Tereza Oreb izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnu zaposlenicu, za vrijeme korištenja porodnog dopusta).

 

ad.15.
Izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  Izv. prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

ad.16.
Doc. dr. sc. Anamarija Musa ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Anamariju Musa izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.17.
Doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Annu-Mariu Getoš Kalac izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Maju Munivrana Vajda  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel,  redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc,  redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

 

ad.19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. emeritus Krešimir Sajko, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo.

 

ad. 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, doc. dr. sc. Mirela Krešić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

 

ad.21.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo,prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

 

ad.22.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

ad. 23.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu: 60% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, znanstvena grana povijest prava i države, doc. dr. sc. Gordana Berc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

ad. 24.

Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kriminalistika (naslovno zvanje).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, akademik Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad. 25.

Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete „Javni menadžment“ i „Uvod u javni menadžment“ (naslovno zvanje).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava,  doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete „Građevinsko upravno pravo“ (naslovno zvanje).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, mr. sc. Davor Rajčić, viši predavač (naslovno zvanje).

 

ad. 26.

Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Lelije Sočanac u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika.

 

ad. 27.

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Lelije Sočanac u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.

 

ad. 28.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marka Jurića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,        redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Gordan Ježić, redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika, znanstvena grana telekomunikacije i informatika.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Tihomira Katulića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Gordan Ježić,redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika, znanstvena grana telekomunikacije i informatika.

 

ad. 29.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Međunarodnopravna zaštita izbjeglica“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Ljudska prava“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2014/2015.

 

ad. 30.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Henrika-Rika Helda s naslovom „Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Henrika-Rika Helda s naslovom „Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Nikol Žiha.

 

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Melite Carević s naslovom „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“ / „Pravno uređenje klimatskih promjena u Europskoj uniji i njegov utjecaj na donošenje svjetskih standarda“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Melite Carević s naslovom „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“ / „Pravno uređenje klimatskih promjena u Europskoj uniji i njegov utjecaj na donošenje svjetskih standarda“ u sastavu: doc. dr. sc. Lana Ofak, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, A.Univ. Prof. Dr  Sigmar Stadlmeier LL.M.

 

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Davora Muhvića s naslovom „Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Davora Muhvića s naslovom „Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Mira Lulić.

 

ad. 31.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marina Bonačića s naslovom „Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Gojka Ostojića s naslovom „Utjecaj fiskalne politike na industriju osiguranja“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Željka Primorac.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dore Zgrabljić Rotar s naslovom „Sporazum o izboru nadležnog suda u pravnim situacijama s međunarodnim obilježjem“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mateje Crnković s naslovom „Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nataše Lucić s naslovom „Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

 

ad. 32.

Mr. sc. Hrvoju Filipoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenim svjedocima“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana