4. 3. 2015. u 08:02
Uređeno: 16. 10. 2019. u 08:37

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. veljače 2015.

ad. 2.
Dr. sc. Trpimir Mihael Šošić  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Trpimira Mihaela Šošića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 3.
Dr. sc. Marko Buljevac  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marka Buljevca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 4.
Nika Bačić izabire se za doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za europsko javno pravo u okviru UNESCO-ove Katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog (UNESCO Chair on Free Movement of People, Migration and Intercultural Dialogue), s ciljem poticanja istraživanja i razvoja znanja u području prava slobode kretanja i migracija Europske unije (na određeno vrijeme).

ad. 5.

Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 6.

Dr. sc. Jasna Bogovac, predavač, ponovno se izabire na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 7.

Dr. sc. Tomislav Sokol ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Tomislava Sokola izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marte Dragičević Prtenjača u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.9.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – poslijedoktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo, u okviru projekta "Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime", (na određeno i nepuno radno vrijeme).


ad.10.
Ovlašćuje se dr. sc. Iva Savić za izvođenje nastave iz seminara i vježbi iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo.

ad.11.
Ovlašćuje se Miran Marelja za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za opću povijest prava i države.

ad.12.
Ovlašćuje se Ana Miljenović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Teorijske osnove socijalnog rada

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:

 • seminara iz predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2014/2015. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal.

 • vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2014/2015. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo: Marina Kasunić Peris, Ilija Tadić, dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Darko Milković, Krešimir Rožman

 • predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2014/2015. na diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Jasenka Požega

  ad.14.
  Daje se suglasnost Terezi Oreb za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog  predmeta Teorijske osnove socijalnog rada u akad. god. 2014/2015.

  ad.15.
  Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave  na u svojstvu gostujućeg profesora na Pravnom fakultetu Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Njemačka, od 16. travnja  do 14. svibnja 2015. godine.

  ad.16.
  Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika“.
  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Veić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Borislav Petrović.

ad.17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Henrika-Rika Helda s naslovom „Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Nikol Žiha.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Davora Muhvića s naslovom „Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Mira Lulić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Krešimira Škarice s naslovom „Ovisnost kao kriminogeni čimbenik razbojništva i razbojničke krađe“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, , prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Miljenović s naslovom „Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj: eklektični pristup“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Anka Mišetić.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Anje Mirosavljević s naslovom „Izvansudska nagodba-perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, prof. dr. sc. Antonija Žižak 

ad.18.
a) Mateji Crnković polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Šikić.

b) Ani Đanić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Šikić.

c) Nevii Čičin-Šain polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Komparativna analiza sustava mjera za sprečavanje zakonitog izbjegavanja porezan na dobit u hrvatskom i francuskom poreznom pravu“ / „Analyse comparée des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale en droit fiscal croate et français: le cas de l'impôt sur les sociétés“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i prof. dr. sc. Michel Bouvier.

ad.19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Hrvoja Filipovića s naslovom „Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenim svjedocima“ u sastavu: akademik Davor Krapac, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana