29. 1. 2015. u 13:55
Uređeno: 3. 2. 2015. u 10:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. siječanj 2015.

ad. 3.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2015/16. godini:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Redoviti                                                         600

Izvanredni                                                      150

Strani studenti                                                    2

 

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                         120

Izvanredni                                                        40

Strani studenti                                                    1

 

Preddiplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                         120

Izvanredni                                                      110

 

Preddiplomski stručni porezni studij

Redoviti                                                           60

Izvanredni                                                        20

 

ad. 7.

Doc. dr. sc. Gordana Berc, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.
Doc. dr. sc. Gordana Berc ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Gordanu Berc  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

Doc. dr. sc. Maja Laklija ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Maju Lakliju  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 

ad.9.

Dr. sc. Marko Turudić  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Marka Turudića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Juraj Brozović izabire se za doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u okviru projekta "Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost / Transformation of Civil Justice under the Influence of Global and Regional Integration Processes. Unity and Diversity" (na određeno vrijeme).

ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju biomedicinske znanosti, znanstvena grana klinička medicina, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković,    redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Romee Manojlović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava,  izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,         izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Tomislava Sokola u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Željko Potočnjak,           redovit profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno socijalno pravo, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad.14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marka Buljevca u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada,  izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk,           izvanredna profesorica  u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

ad.15.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alanu Uzelcu za sudjelovanje u izvođenju nastave  na master programu iz građanskog postupka (LL.M. in Civil Procedure) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pretoriji, Južnoafrička Republika, od 7. travnja  do 8. svibnja 2015. godine.

ad.16.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Zorana Burića s naslovom „Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law (Modeli prekograničnoga prikupljanja dokaza u kaznenom pravu Europske unije)“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Zorana Burića s naslovom „Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law (Modeli prekograničnoga prikupljanja dokaza u kaznenom pravu Europske unije)“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Katalin Ligeti, prof. dr. sc. Katja Šugman Stubbs, prof. dr. sc. Anne Weyembergh, prof. dr. sc. Walter Perron (zamjenski član).

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mirjane Kondor Langer s naslovom „Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškoga ubojstva u obitelji““.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mirjane Kondor Langer s naslovom „Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškoga ubojstva u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin.

ad. 17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Melite Carević s naslovom „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“ / „Pravno uređenje klimatskih promjena u Europskoj uniji i njegov utjecaj na donošenje svjetskih standarda“ u sastavu: doc. dr. sc. Lana Ofak, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, mag. Dr. Sigmar Stadlmeier LL.M.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivane Maurović s naslovom „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

ad.18.
a) Dori Zgrabljić Rotar polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sporazum o izboru nadležnog suda u pravnim situacijama s međunarodnim obilježjem“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

b) Desanki Sarvan polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskog prava na vodu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

ad.19.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mladenke Grgić s naslovom „Pravni položaj Uprave i Nadzornog odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radiono, doc. dr. sc. Ratko Brnabić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ane Đanić s naslovom „Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Frane Staničić.

ad.20.
Pisani rad Johana Hime s naslovom „Neposredna demokracija – pojavni oblici, prednosti i nedostaci, s posebnim osvrtom na institut referenduma“,  priznaje se kao diplomski rad.
 

Pisani rad Maria Rašića s naslovom „Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana