20. 1. 2015. u 11:52
Uređeno: 21. 1. 2015. u 12:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 17. prosinca 2014.

ad. 3.
1. Završni i diplomski rad piše se na hrvatskom jeziku.

2. Iznimno, završni i diplomski rad na stranom jeziku može pisati student koji poznaje strani jezik što dokazuje:

time što je odslušao i položio barem jedan predmet na pravnom fakultetu na tom jeziku; ili

time što je sudjelovao na moot studentskom natjecanju na tom jeziku; ili

time što je proveo barem jedan semestar na studentskoj razmjeni te pratio predavanja na tom jeziku,
ili na drugi prikladan način.

3. Obrana rada održava se na jeziku na kojem je rad pisan.

4. Odluku o pisanju rada na stranom jeziku, nakon što utvrdi da student ispunjava uvjet iz točke 2. ove odluke, donosi mentor.

ad. 4.
Donosi se studijski program te imenuju nositelji izbornih nastavnih predmeta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad u akad.god. 2014/2015.:
- Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela - doc.dr.sc. Marijana Majdak
- Rješavanje sukoba - prof.dr.sc. Branka Sladović Franz

ad. 7.
Dr. sc. Ružica Šimić Banović, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.8.
Izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izvanredni profesor, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Miljen Matijašević, predavač, ponovno se izabire na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Josip Pandžić izabire se za doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na projektu „OIKONET“ (na određeno vrijeme).

ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Olje Družić Ljubotina u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

 

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Olje Družić Ljubotina u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Jelene Ogresta u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, dr. sc. Goran Milas, znanstveni savjetnik  u znanstvenom polju psihologija, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.14.
Pokreće se postupak izbora dr. sc. Ane Tokić Milaković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.
Za članicu stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o izboru dr. sc. Ane Tokić Milaković predlaže prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu dr. sc. Jasne Bogovac u postupku njezinog reizbora na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo,  izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika,  redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u okviru projekta "Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost / Transformation of Civil Justice under the Influence of Global and Regional Integration Processes. Unity and Diversity" (na određeno vrijeme).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad.19.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Politička ekonomija“ i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“ u akad. god. 2014/2015.

ad.20.
Daje se suglasnost mr. sc. Slavenu Dobriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Pravo osiguranja na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.

ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Fundamental Rights in the European Union u akad. god. 2014/2015.: Rada Borić, Tatjana Vlašić, Natalija Labavić.

ad.22.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period“ / “ Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period“ / “ Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Albin Eser, prof. dr. sc. Walter Perron, akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Katalin Ligeti, doc. dr. sc. Matko Pajčić – zamjenski član.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ljube Runjića s naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ljube Runjića s naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Barić Punda.

ad.23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Zorana Burića s naslovom „Models of Cross-Border Evidence Gathering in European Union Criminal Law (Modeli prekograničnoga prikupljanja dokaza u kaznenom pravu Europske unije)“ u sastavu: akademik Davor Krapac,  prof. Dr. Dr.h.c. mult. Ulrich Sieber, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Veić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Borislav Petrović.

ad.24.
a) Henriku-Riku Heldu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građansko pravo i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Petrak.

b) Ivani Radić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sustav maloljetničkih sankcija“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Zvonimiru Šafranku polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.

ad. 25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nevie Čičin-Šain s naslovom „Komparativna analiza sustava mjera za sprječavanje zakonitog izbjegavanja porezan na dobit u hrvatskom i francuskom poreznom pravu“ / „Analyse comparée des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale en droit fiscal croate et français: le cas de l'impôt sur les sociétés“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

ad. 26.
Pisani rad Ivane Janković s naslovom „The Right of Hot Pursuit In International Law – Case Study: The Case Concerning Certain Activities within the Malachi Gap“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Petre Ninić s naslovom „Pravni temelji položaja afroameričkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama od XVII. do sredine XX. stoljeća i borba za ravnopravnost“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana