25. 4. 2014. u 08:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. travnja  2014.

ad. 1.
Prijelaz na integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij za studente koji su upisali dodiplomski pravni studij
I.

 (1) Studenti koji su na ovom Fakultetu upisani na dodiplomski pravni studij mogu uz pisanu zamolbu prijeći na integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij.
(2) Studentima iz stavka 1. ovog članka priznat će se položeni ispiti s dodiplomskog pravnog studija.
(3) Izvanrednim studentima koji prijeđu na integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij priznat će se seminari iz onih predmeta iz kojih su položili ispit, a za koji se izvode seminari.
(4)  Izvanrednim studentima koji prijeđu na integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij priznat će se vježbe iz onih predmeta iz kojih su položili ispit, a za koji se izvode vježbe.

II.

(1) Studenti koji imaju isključivo ne položene predmete četvrte godine dodiplomskog studija mogu upisati petu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija, ako ispunjavaju uvjete za upis više godine u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

(2) Ako student iz prethodnog stavka ovog članka nema uvjete za upis više godine, dužan je upisati ponavljanje četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija, a može upisati sadržaje više godine po bodovnom opterećenju prema pravilima koja se primjenjuju na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju.

(3) Studenti koji imaju ne položene predmete prve, druge ili treće godine dodiplomskog studija mogu upisati višu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija, ako ispunjavaju uvjete za upis više godine u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

(4) Ako studenti iz prethodnog stavka ne ispunjavaju uvjete za upis više godine, dužni su upisati ponavljanje godine, pri čemu mogu upisati sadržaje više godine po bodovnom opterećenju prema pravilima koja se primjenjuju na integriranom  preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju.

III.

(1) Studentima koji su na dodiplomskom studiju položili predmet Europsko javno pravo (kao obvezni ili kao izborni predmet) položeni ispit priznaje se u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

(2) Studenti koji su upisali predmet Europsko javno pravo, a nisu ga položili imaju pravo pristupiti ispitu bez ponovne obveze pohađanja nastave.

(3) Studenti koji nisu upisali predmet Europsko javno pravo dužni su ga upisati i položiti do kraja studija.

(4) Izborni predmeti koji su studenti položili na dodiplomskom pravnom studiju priznaju se kao izborni predmeti V. godine u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

(5) Iznimno, studenti mogu podnijeti zamolbu da se izborni predmeti priznaju kao predmeti određenog modula, ako su ti predmeti predviđeni studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

(6) Studenti su dužni upisati IX. i X. semestra kada za to ostvare uvjete sukladno studijskom programu i izvedbenom planom nastave.

(7) Ako su studenti na dodiplomskom pravnom studiju prijavili diplomski rad dužni su upisati Napredni seminar-diplomski rad, pri čemu im se ne mijenja osoba mentora.

IV.

Nakon prijelaza studenti plaćaju participaciju školarine jednako kao i ostali studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

ad. 2.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta: Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje, Osnove informacijske sigurnosti, Introduction to Information Security, na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.
Nositelji  nastavnih predmeta su:Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje  - doc. dr. sc. Mirela Krešić
Osnove informacijske sigurnosti           -  prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Introduction to Information Security -  prof. dr. sc. Dražen Dragičević   

ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Željko Horvatić,   redoviti profesor u mirovini u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović,  redovita profesorica  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad.5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstven grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstven grana financijsko pravo,  izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstven grana financijsko pravo.

ad.6.
Dr. sc. Draženka Ostojić izabire se u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

ad. 7
Dr. sc. Ana Keglević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Anu Keglević  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.8.
Dr. sc. Aleksandar Racz ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Aleksandra Racza izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.9.
Ovlašćuje se dr. sc. Dario Čepo za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za sociologiju.

ad.10.
Ovlašćuje se Ivan Šimović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za obiteljsko pravo.

ad.11.
Ovlašćuje se Ana Miljenović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta „Socijalni rad u organiziranju zajednice“ i „Međunarodni socijalni rad“.

ad.12.
Ovlašćuje se Ana Tokić Milaković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za psihologiju.

ad.13.
Melita Carević i Filip Kuhta ovlašćuju se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za europsko javno pravo.

Dr. sc. Marijana Kletečki Radović ovlašćuje se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

Dr. sc. Jelena Matančević ovlašćuje se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta  Socijalna politika Hrvatske, Strategijsko planiranje u socijalnoj politici, Osnove socijalne politike, Civilno društvo i javna uprava i Civilno društvo.

Dr. sc. Marina Milić Babić i Marko Buljevac ovlašćuju se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za područja socijalnog rada.

Dr. sc. Antonija Petričušić ovlašćuje se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za sociologiju.

Dr. sc. Nina Širola i Tomislav Jakšić ovlašćuju se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za trgovačko pravo i pravo društava.

Ivana Lukica ovlašćuje se za ispitivanje iz nastavnog predmeta  Engleski jezik.

ad.14.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Šimovića s naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Šimovića s naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović, prof. emeritus Nikola Gavella.

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dunje Diuć s naslovom „Pravni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem koherentnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ljube Runjića s naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Barić Punda.

ad.16.
Aleksandru Maršavelskom polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Responsibility of Political Parties for Criminal Offences”/”Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela“.
Odobrava se pisanje doktorske disertacije na engleskom jeziku.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Desanke Sarvan s naslovom „Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskog prava na vodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

ad.18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Branki Sladović Franz za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2014/2015.

ad.19.
Dr. sc. Antoniji Petričušić odobrava se plaćeni dopust od 8. rujna 2014. do 30. lipnja 2015. godine zbog stručnog usavršavanja na Central European University u Budimpešti, Republika Mađarska.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana