28. 3. 2014. u 09:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. ožujka  2014.

ad. 1.
            Rad asistenta ocjenjuje se jednom godišnje temeljem pisanog izvješća o njegovu radu koje mentor asistenta podnosi Fakultetskom vijeću, u pravilu u mjesecu svibnju za prethodno razdoblje.         U izvješću se vrednuje asistentova uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu te uspješnost na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.

 

            Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja obveza koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim elementima rada:

 • urednost ispunjavanja obveza na poslijediplomskom sveučilišnom studiju,

 • sudjelovanje u izvođenju nastave,

 • sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu,

 • objavljivanje znanstvenih radova i njihovo vrednovanje,

 • sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima,

 • znanstveno usavršavanje u međunarodno prepoznatim ustanovama u zemlji i inozemstvu,

 • poštivanje plana rada,

 • timski rad,

 • nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje,

 • posebna postignuća relevantna za odgovarajuće znanstveno polje, odnosno područje.

              Ova odredba odnosi se jednako na asistente – znanstvene novake.

  II.

              Rad višeg asistenta, odnosno poslijedoktoranda ocjenjuje se jednom u dvije godine temeljem pisanog izvješća koje o svom radu viši asistent, odnosno poslijedoktorand podnosi Fakultetskom vijeću, u pravilu u mjesecu svibnju za prethodno razdoblje.

   

              Viši asistent / poslijedoktorand u svom izvješću vrednuje svoju uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu te poslijedoktorskom usavršavanju.

   

              Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja obveza koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim elementima rada:

   

 • sudjelovanje u izvođenju nastave,

 • sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu,

 • objavljivanje znanstvenih radova i njihovo vrednovanje,

 • sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima,

 • znanstveno usavršavanje u međunarodno prepoznatim znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu,

 • poštivanje plana rada,

 • timski rad,

 • nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje,

 • posebna postignuća relevantna za odgovarajuće znanstveno polje, odnosno područje.

   

              Ova odredba odnosi se jednako na više asistente, odnosno poslijedoktorande – znanstvene novake.

  III.

              Rad mentora asistenta ocjenjuje se jednom u dvije godine temeljem pisanog izvješća kojega o svom radu mentor asistenta podnosi Fakultetskom vijeću i ocjene asistenta o mentorstvu nastavnika, u pravilu u mjesecu svibnju za prethodno razdoblje.

              Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja obveza mentora asistenta koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim elementima rada:

   

 • znanstvena aktivnost (broj i kategorizacija objavljenih znanstvenih radova; citiranost; vođenje znanstvenih projekata, odnosno sudjelovanje u njima)

 • praćenje rada asistenta u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija,

 • poticanje na objavljivanje znanstvenih radova i stjecanje kompetencija potrebnih za samostalni istraživački rad,

 • gostovanja na međunarodno prepoznatim znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu,

 • usavršavanje u kompetencijama ključnim za mentorski rad.

  Asistent se o mentorstvu nastavnika očituje pisanom ocjenom nastavnikovog pristupa preuzetim mentorskim obvezama i uspješnosti njihove suradnje.

  IV.

              Ocjene kojim se ocjenjuju rad i uspješnost asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada, asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada – znanstvenih novaka, te mentora asistenata su: osobito uspješan, uspješan i neuspješan.

  Izvješća o radu, s prijedlogom ocjene, asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada, asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada – znanstvenih novaka, te mentora asistenata za sjednicu Fakultetskog vijeća priprema povjerenstvo u sastavu:

 • prodekan za znanost,

 • predstojnik odgovarajuće katedre,

 • predstojnik odgovarajućeg Zavoda, odnosno voditelj odgovarajućeg projekta.

  U slučaju da isti nastavnik obnaša više dužnosti, dekan u povjerenstvo imenuje drugog nastavnika odgovarajuće katedre, odnosno odgovarajućeg poslijediplomskog sveučilišnog studija, odnosno smjera poslijediplomskog sveučilišnog studija.

  ad. 2.
  Nastavne obveze koje se odnose na mentorstvo pri izradi diplomskih i završnih radova raspoređuju se na način da jedan nastavnik može biti mentor pri izradi  do deset diplomskih te do deset završnih radova u jednoj akademskoj godini.

ad. 3.
Asistentima – znanstvenim novacima upisanima u peti semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija te višim asistentima znanstvenim novacima odobrava se izvođenje nastave iz seminara i vježbi. Raspored njihovih obveza po pojedinim nastavnim predmetima utvrdit će predstojnici katedri s kojima je njihov rad povezan.

ad. 4.
Doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana povijest prava i države,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.5.
Dr. sc. Nina Gumzej, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
Petra Đurman izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu, doc. dr. sc. Anamariju Musa.

ad. 7
Jelena Baran izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika, doc. dr. sc. Tea Matkovića.

ad.8.
Reana Bezić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na projektu „Max Planck partnerska grupa za 'Balkan Criminology’“ (pola radnog vremena, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta).

ad.9.
Dr. sc. Blanka Ivančić-Kačer, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Blanku Ivančić-Kačer izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo.
U izvođenju nastave u akademskoj 2013/2014. godini sudjelovati će: mr. sc. Hrvoje Pauković, dr. sc. Gordan Stanković, Zoran Tasić, Pavao Škare, mr. sc. Dražen Jakovina, mr. sc. Slaven Dobrić, mr. sc. Maja Markovčić Kostelec, dr.sc. Adriana Vincenza Padovan, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, dr. sc. Božena Bulum, mr. sc. Srđan Šimac.

ad.11.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo.
U izvođenju nastave u akademskoj 2013/2014. godini sudjelovati će: Jasmina Dolmagić, Višnja Lasan Drenški, Darko Klier, Damir Kos, Ana Kovačević, dr. sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, dr. sc. Laura Valković.

ad.12.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dane Dobrić s naslovom „Europeizacija lokalne samouprave“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dane Dobrić s naslovom „Europeizacija lokalne samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jasmine Džinić s naslovom „Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jasmine Džinić s naslovom „Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jelene Matančević s naslovom „Obilježja modela kombinirane socijalne politike u pružanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jelene Matančević s naslovom „Obilježja modela kombinirane socijalne politike u pružanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jurica Pavičić.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nine Širola s naslovom „Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u krizi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Nine Širola s naslovom „Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u krizi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Zoran Parać, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivone Ondelj s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Petrović, dr. sc. Sanja Tišma, umjesto povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Rodin, dr. sc. Sanja Tišma.

ad.14.
a) Višnji Lachner polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934. godine“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Romei Manojlović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj odabranih organizacijski varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

ad.15.
Tema doktorske disertacije Tatjane Tarandek pod naslovom „Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom“, koja je prihvaćena temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 643-03/10-01/51, urbroj: 380-02/27-10-1, od 10. veljače 2010. godine, u sklopu izvan doktorskog studija, svojim je sadržajem i dalje istraživački relevantna za izradu doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije potvrđuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Snježane Bagić s naslovom „Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i njegov utjecaj na praksu sudova u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ane Miljenović s naslovom „Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj: eklektični pristup“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, izv. prof. dr. sc. Nino Žgnec, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Anka Mišetić, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

ad.18.
Ivi Savić  odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2014. do 20. ožujka 2015. godine zbog stručnog usavršavanja na DePaul University u Chicagu, Institutu za međunarodno zračno pravo, Sjedinjene Američke Države.

ad.19.
Pisani rad Ane Lah s naslovom „Pravno uređenje i njegov utjecaj na istraživanja ljudskih embrionalnih matičnih stanica u državama članicama EU i SAD-u te preporuka za Hrvatsku“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 


 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana