19. 12. 2013. u 10:17
Uređeno: 19. 12. 2013. u 13:01

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 18. prosinca 2013.

ad. 1.
Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas izabire se za predstojnicu Zavoda za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju za akademske godine 2013/14. i 2014/15.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se glavnim i odgovornim urednikom, Ivana Dobrotić izvršnom urednicom, a Marina Dimić Vugec, tajnicom Revije za socijalnu politiku.

Članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. emeritus Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Siniša Zrinščaki, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, doc. dr. sc. Teo Matković, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, dr. sc. Paul Stubbs i doc. dr. sc. Ivana Vukorepa, od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Bob Deacon, dr. sc. Ann E. P. Dill, dr. sc. Irena Kogan, Adalbert Evers, dr. sc. Noemi Lendvai, dr. sc. Nol Reverda, dr. sc. Miroslav Ružica, prof. dr. sc. Nada Stropnik.


ad.5.
Marko Bratković izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

ad. 6.
Karlo Ressler izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na projektu „Max Planck partnerska grupa za 'Balkan Criminology’“ (pola radnog vremena, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta).

ad. 7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju biomedicinske znanosti, znanstvena grana klinička medicina, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković,       redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.8.
Ovlašćuje se Nika Sušac za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta „Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja“, „Socijalni rad s grupom“ i „Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima“ na Studijskom centru socijalnog rada.

ad.9.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jelene Ogresta s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa kod znanstvenih novaka na Sveučilištu u Zagrebu: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jelene Ogresta s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa kod znanstvenih novaka na Sveučilištu u Zagrebu: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, dr. sc. Katarina Prpić.

ad.10.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ive Savić s naslovom „Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Barbare Herceg s naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jelene Matančević s naslovom „Obilježja modela kombinirane socijalne politike u pružanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Jurica Pavičić.

ad.11.
Nataši Lucić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građansko pravo i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

ad.12.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marina Bonačića s naslovom „Nasljeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nine Prosinečki s naslovom „Socijalni kontekst i kvaliteta života osoba ovisnih o alkoholu nakon ortotopične transplantacije jetre“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Mladne Knežević, prof. dr. sc. Vesna Medved, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Dražen Begić.

ad. 13.
Izv. prof. dr. sc. Tamari Perišin  odobrava se plaćeni dopust od 2. siječnja 2014. do 15. srpnja 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Harvard Law School, Cambridge, Massachussetts, Sjedinjene Američke Države.


 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana