3. 12. 2013. u 07:45
Uređeno: 3. 12. 2013. u 07:45

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. studenog 2013.

ad. 1.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.
Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.

ad. 2.
Za predstojnike zavoda za akademske godine 2013/14. i 2014/15. izabiru se:

Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo         - prof. dr. sc. Maja Seršić

Zavod za javno pravo i javnu upravu                             - prof. dr. sc. Slaven Ravlić

Zavod za pravno-ekonomske znanosti                            - prof. dr. sc. Zoran Parać

Zavod za građanskopravne znanosti

i obiteljskopravnu znanost                                              - prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo                         - prof. dr. sc. Marko Petrak

Zavod za socijalni rad                                                    - prof. dr. sc. Marina Ajduković

Zavod za socijalnu politiku                                             - prof. dr. sc. Gojko Bežovan


ad.3.
Prihvaća se Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj  2013/2014. godini.

ad.4.
Dr. sc. Dragica Bukovčan, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana germanistika.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.5.

Dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Lindu Rajhvajn Bulat izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 6.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Eduard Kunštek,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,             redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Ignac Lovrek, redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika.

ad.7.a.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Građevinsko upravno pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Marko Šikić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, dr. sc. Davor Rajčić, viši predavač (naslovno zvanje).

ad.9.
Dr. sc. Ivan Glavić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Ivana Glavića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Antonije Petričušić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo u sastavu: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izvanredni profesor  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redovit  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad.11.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Aleksandra Racza u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti,  imenuju se: izv. prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad.12.
Ovlašćuje se dr. sc. Miši Mudriću za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za pomorsko i općeprometno pravo.

ad. 13.
Daje se suglasnost Tatjani Budimir za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2013/2014.

ad.14.
Daje se suglasnost Kosti Bovanu za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja u socijalnom radu  u akad. god. 2013/2014. na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad.15.
Daje se suglasnost dr. sc. Stanki Pejaković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Javna nabava na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave te Miroslavu Rajteru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Psihologija u javnoj upravi na Specijalističkom stručnom studiju javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2013/2014.

ad.16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević i izv. prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Medicina i kazneni postupak na poslijediplomskog specijalističkom studiju Medicina i pravo Pravnog fakulteta Sveučilištu u Splitu u akad. god. 2013/2014.

ad.17.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2013/2014.

ad.18.
a)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Igora Martinovića s naslovom „Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Igora Martinovića s naslovom „Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Biljane Činčurak Erceg s naslovom „Međunarodne rijeke – plovidba i zaštita riječnog okoliša“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Biljane Činčurak Erceg s naslovom „Međunarodne rijeke – plovidba i zaštita riječnog okoliša“ u sastavu:prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Mira Lulić.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Miroslava Rajtera s naslovom „Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Miroslava Rajtera s naslovom „Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Ručević.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mihovila Škarice s naslovom „Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mihovila Škarice s naslovom „Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Blažević

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Miroslava Šeparovića s naslovom „Dobrobit djeteta i načelo najboljeg interesa djeteta u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Miroslava Šeparovića s naslovom „Dobrobit djeteta i načelo najboljeg interesa djeteta u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović.

ad.19.
a)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jasmine Džinić s naslovom „Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Emine Jerković s naslovom „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Renat Perić, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mace Cicak s naslovom „Etičke vrijednosti u obrazovanju supervizora“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lea Šugman Bohinc.

ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nataše Lucić s naslovom „Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

ad.21.
Prihvaća se aneks ugovor o cotutelle s l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne u postupku prijave teme i postupka izrade i obrane doktorske disertacije Nevie Čičin Šain s naslovom „La lutte contre l’évasion fiscale internationale: le cas de l’impôt sur les sociétés“ / „Mjere protiv međunarodno organiziranog izbjegavanja porezne obveze kod poreza na dobit“.
Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić imenuje se komentoricom  Nevi Čičin Šain pri izradi doktorske disertacije s naslovom „La lutte contre l’évasion fiscale internationale: le cas de l’impôt sur les sociétés“ / „Mjere protiv međunarodno organiziranog izbjegavanja porezne obveze kod poreza na dobit“, umjesto prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine.

ad.22.
Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš imenuje se komentoricom Nini Širola pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u krizi".

ad.23.
Zoranu Buriću odobrava se plaćeni dopust od 1. prosinca 2013. do 1. lipnja 2014. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravi u Freiburgu, Njemačka.

ad.24.
Pisani rad Pauline Bače s naslovom „Jurisdictional Immunities of States for acta iure imperii in civil proceedings – Case Study: The Case Concerning the Mai-Tocao Temple“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Jurja Blažička s naslovom „Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Ive Crnogorac s naslovom „Sovereign Debt Default – Case Study: The Case Concerning the Alfurnan Migrants“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Tene Zgombić s naslovom „Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet“ priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana