2. 10. 2013. u 09:22
Uređeno: 3. 10. 2013. u 12:08

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. rujna 2013.

ad. 1.
Prof. dr. sc. Marko Baretić i prof. dr. sc. Petar Miladin izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.
Prof. dr. sc. Marko Baretić i prof. dr. sc. Petar Miladin započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2013.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur izabire se za predstojnik Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.
Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu ima status prodekana.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2013. Godine.

ad.3.
Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, a za zamjenika prof. dr. sc. Marko Baretić.

ad.4.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, član – prof. dr. sc. Ivana Grgurev, zamjenica člana

Prof. dr. sc. Marko Baretić, član – prof. dr. sc. Marko Petrak, zamjenik člana

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, članica – doc. dr. sc. Mirela Krešić, zamjenica članice

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica – doc. dr. sc. Marko Šikić, zamjenik članice

Prof. dr. sc. Zoran Šućur, član – doc. dr. sc. Vanja Branica, zamjenica člana.


ad.12.
Naknade školarine na dodiplomskom sveučilišnom  studiju

Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta, odnosno po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta za osobne potrebe, te za izvanredne studente

  - ako student mora položiti do tri ispita           - 1.650,00 kuna

- ako student mora položiti više od tri ispita      - 3.300,00 kuna

 

ad. 13.
Dr. sc. Ksenija Grubišić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.14.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Iris Goldner Lang izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

ad.15.
Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Branku Sladović Franz izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

ad.16.
Doc. dr. sc. Irena Majstorović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Irenu Majstorović izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 


ad.17.
Doc. dr. sc. Marko Šikić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Šikića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

ad.18.
Doc. dr. sc. Zdenko Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Zdenka Babića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.19.
Doc. dr. sc. Ana Štambuk ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Anu Štambuk izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Linde Rajhvan Bulat u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.- prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada,- prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada,- prof. emeritus Vlado Puljiz, redovit profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na  projektu „Max Planck partnerska grupa za „Balkan Criminology“ (na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Hans-Joerg Albrecht, redoviti professor, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.


ad.22.
Jasmina Šimulčik, Melita Milenković i Joško Pavković ispunjavanju uvjete za  izbor u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ad.23.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se:  prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad.24.
Ovlašćuje se dr. sc. Tina Oršolić Dalessio za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za opću teoriju prava i države.

ad.25.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u akad. god. 2013/2014.: dr. sc. Jadranko Jug, Branko Hrvatin, Željko Pajalić, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević, Nataša Večković Jurman, Franc Harapin.                                 

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetima koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo u akad. god. 2013/2014.: Branko Hrvatin, Vitomir Boić, Ines Kovačević, Dražen Jakovina, Tihana Cišper, Srđan Šimac, Nada Nekić Plevko, Mario Vukelić, Vanja Bilić, Marijan Ruždjak, Tomislav Nagy, Stjepan Šaškor.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Zemljišnoknjižno pravo  u akademskoj godini 2013/14.: Nives Radišić, Mihaela Jozipović, Boris Ljubić, Milena Frankić, Jožica Matko Ruždjak.

ad.27.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2013/2014. vanjskim suradnicima:

Francuski jezik pravne struke:

Jasna Horn, prof.

Magali Ruet, prof.

Njemački jezik pravne struke

dr. Ivan Glaser

dr. Dragica Bukovčan

Engleski  jezik pravne struke

Eamonn Shanahan, MA


ad.28.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Šikiću, doc. dr. sc. Frani Staničiću i doc. dr. sc. Lani Ofak za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Upravno pravo“ na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu  u akad. god. 2013/2014.

ad.29.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u pokretanju i izvođenju preddiplomskog sveučilišnog studija „Vojno vođenje i upravljanje“ u akad. god. 2013/2014.

ad.30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Rimsko privatno pravo“ na Pravnom fakkultet u Sveučilišta u Osijeku  u akad. god. 2013/2014.


ad.31.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Leliji Sočanac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Jezici u kontaktu u akad. god. 2013/2014. na diplomskom studiju iz suvremene talijanske filologije na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

ad.32.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Ivani Bajakić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Uvod u financijska tržišta EU“ u akad. god. 2013/2014. na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

ad.33.
a)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Gabrijele Ratkajec Gašević s naslovom „Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Nivex Koler-Trbović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Miroslava Šeparovića s naslovom „Dobrobit djeteta i načelo najboljeg interesa djeteta u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dore Dodig s naslovom „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Neven Ricijaš, prof. dr. sc. Zdravka Poldrugač, doc. dr. sc. Marijana Majdak.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Miroslava Rajtera s naslovom „Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Ručević.

ad.34.
a) Teu Giljeviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Mr. sc. Antoniji Kovačić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Hrvatsko prekršajno pravo u Europskom kontekstu: materijalnopravni, postupovni i organizacijski aspekti“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

ad.35.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dunje Duić s naslovom „Pravni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem koherentnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Igora Martinovića s naslovom „Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

ad.36.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Paraću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2013/2014.

ad.37.
Doc. dr. sc. Vanji-Ivanu Saviću odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2014. do 15. veljače 2015. godine zbog stručnog usavršavanja u okviru Visiting Scholar Program na Northwestern University, Evanston, IL, Sjedinjene Američke Države.

ad.38.
Pisani rad Tene Baričić s naslovom „Stranačko izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Romine Galović s naslovom „Izvršavanje istražnog zatvora: normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Stjepana Vlahovića s naslovom „Izvršavanje istražnog zatvora: normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava“ priznaje se kao diplomski rad.

 

 

                                                                                                                                                

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana