8. 7. 2013. u 09:28
Uređeno: 4. 9. 2013. u 08:57

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 3. srpnja 2013.

 

ad. 1.

            Studenti sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija i sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada koji su najkasnije s 1. listopada 2011. stekli uvjete za korištenje apsolventskih prava, imaju pravo završiti studij po upisanom nastavnom programu i planu do 30. rujna 2014.

ad. 3.

Prihvaća se uvrštenje tečaja „EU substantive criminal law and protection of victims“ koji se izvodi na Inter University Centre u Dubrovniku u popis tečajeva na temelju kojih se mogu steći ECTS bodovi na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izborni predmete pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija „Kazneno materijalno pravu EU i zaštita žrtava“ i „EU substantive criminal law and protection of victims“ u akad. god. 2013/2014. neće se izvoditi.

ad. 4.

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenuje se predstojnicom Katedre za europsko javno pravo od 1. srpnja 2013. do 30. rujna 2014. godine.

ad. 5.

Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i opće prometno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 6.

Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

ad. 7.

Prof. dr. sc. Petar Miladin, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 8.

Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana rimsko pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.

Dr. sc. Ivana Dobrotić, znanstveni novak viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.       

ad.11.

Dr. sc. Željko Karas, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.12.

Prof. dr. sc. Dražen Dragičević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Dražena Dragičevića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.14.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Siniša Rodin,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. emeritus Krešimir Sajko, redoviti profesor u mirovni  u znanstvenom polju pravo.

ad.15.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik,  redoviti profesor u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija, prof. dr. sc. Antonija Žižak,   redoviti profesor u znanstvenom polju odgojne znanosti, znanstvena grana defektologija.

ad.16.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

ad.17.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Dragan Medvedović,  redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Dario Đerđa,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.18.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur,    redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija.

ad.19.

Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredi profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor  u znanstvenom polju sociologija.

ad.20.

            Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje).

ad.21.

 Prof. dr. sc. Hana Horak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Hanu Horak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.22.

Dr. sc. Kosjenka Dumančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Kosjenku Dumančić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.23.

Imenuje se stručno povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na polovicu punog radnog vremena.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Ernest Bazijanec, redoviti profesor u znanstvenom polju zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

ad.24.

Imenuje se stručno povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog suradnika u zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, doc. dr. sc. Štefica Mrvelj, docentica u znanstvenom polju tehnologija prometa i transport.

ad.25.

  Ovlašćuje se dr. sc. Filip Hameršak za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu.

ad.26.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Horvat Vuković s naslovom „Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Horvat Vuković s naslovom „Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije“ u sastavu: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Sanja Barić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Davorina Pichlera s naslovom „Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Davorina Pichlera s naslovom „Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Hrvoja Vojkovića s naslovom „Građansko pravna odgovornost za liječničku pogrešku“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Hrvoja Vojkovića s naslovom „Građansko pravna odgovornost za liječničku pogrešku“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella. prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marko Baretić.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Srđana Šimca s naslovom „Mirenje kao generator promjena u pravosudnom sustavu i pravnoj profesiji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Srđana Šimca s naslovom „Mirenje kao generator promjena u pravosudnom sustavu i i pravnoj profesiji“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Silvia Mežnarić.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marijana Alfonza Sesara s naslovom „Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizofrenije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marijana Alfonza Sesara s naslovom „Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizofrenije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić.

ad.27.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Roberta Mrljića s naslovom „“Soft law“ i međunarodno pravo“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Žane Pedić s naslovom „Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Blanke Ivančić Kačer s naslovom „Građanskopravni aspekti transplantacije dijelova ljudskog tijela“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marko Baretić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ljiljane Friščić s naslovom „Stres  u radu socijalnih radnika – izvori, način suočavanja i moguće posljedice“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale.

ad.28.

a) Mr. sc. Asmiri Bećiraj polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Bračni predmeti i predmeti roditeljske odgovornosti u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Bosne i Hercegovine“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

b) Biljani Činčurak Erceg polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Međunarodne rijeke-plovidba i zaštita riječnog okoliša“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Maja Seršić.

c) Zoranu Buriću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Modeli prekograničnog prikupljanja dokaza u kaznenom pravu Europske unije/Models of Cross-Border Evidence Gathering in European Union Criminal Law“.              

Odobrava se pisanje doktorske disertacije na engleskom jeziku.

            Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Zlata Đurđević i prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber.

d) Anti Novokmetu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sudska kontrola optužbe“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

e) Ivanu Šimoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravne  znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

f) Marku Buljevcu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

g) Ivanu Vukušiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

h) Anji Mirosavljević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rad i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izvansudska nagodba – perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović.

i) Ivoni Ondelj polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Rodin.

j) Barbari Herceg polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Igor Bojanić.

k) Ivani Maurović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rad i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Antonija Žižak.

l) Mr. sc. Zoranu Šinkoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer financijsko pravo i financijska znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Financiranje vjerskih zajednica“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

ad.29.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marije Pleić  s naslovom „Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, akademik Davor Krapac.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tea Giljevića s naslovom „Utjecaj organizacijski varijabli na upravnu koordinaciju“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Mirko Klarić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Gojka Ostojića s naslovom „Utjecaj fiskalne politike na industriju osiguranja“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Željka Primorac.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Đure Šarića s naslovom „Svrha kažnjavanja u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad.30.

            Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandri Korać  Graovac za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2013/2014.

ad.32.

            Doc. dr. sc. Maji Munivrana Vajda odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2013. do 30. studenog 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu u okviru programa Visiting Professionals Placement, Nizozemska.

            Dr. sc. Dariu Čepo odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2013. do 1. listopada 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Centru za srednju i istočnu Europu Columbijskog sveučilišta u New Yorku, Sjedinjene Američke Države.         

Nevi Čičin-Šain odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2013. do 1. listopada 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na l'Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Republika Francuska.

ad.33.

Pisani rad Kristine Banić s naslovom „Razvoj zaštite prava homoseksualnih osoba:  komparativni prikaz i istraživanja“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Juraja Brozovića s naslovom „Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Emila Cetine s naslovom „Uloga stvarnopravnih osiguranja u kreditiranju gospodarskih djelatnosti -  Teorijski i praktični aspekti hipoteke i fiducije na nekretnini“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Gorane Depolo s naslovom „Gledam, dakle sudjelujem: obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Martine Gadanac s naslovom „Razvoj zaštite prava homoseksualnih osoba:  komparativni prikaz i istraživanja“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Vinka Galiota s naslovom „Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Doris Ivanković s naslovom „Gledam, dakle sudjelujem: obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u“ priznaje se kao diplomski rad.       

Pisani rad Marije Matešić s naslovom „Gledam, dakle sudjelujem: obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Nikše Odića s naslovom „Razvoj zaštite prava homoseksualnih osoba:  komparativni prikaz i istraživanja“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Davora Perlića s naslovom „Protection of Environmentally Displaced Persons from Arbitrary Detention and Arbitrary Expulsion – Case Study: The Case Concerning the Alfurnan Migrants“ priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana