25. 4. 2013. u 13:36
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:28

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. travnja 2013.

 

ad. 1.

Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Hrvoja Sikirića, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.

ad. 2.

Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad, diplomskog sveučilišnog studija Socijalna politika i specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava u akademskoj 2013/14. godini:

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                            60

Izvanredni                                                         30

Strani studenti                                                    1

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

Redoviti                                                            30

Izvanredni                                                          20  

Strani studenti                                                     1

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                              25

Redoviti za osobne potrebe                                30

Izvanredni                                                           80

 

ad. 3.

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu integriranog i preddiplomskog studija

u statusu izvanrednog studenta                                                                            7.200,00 kuna

 1. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente                   120,00 kuna
 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente               100,00 kuna
 3. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

državljane                                                                                                 7.200,00 kuna

            (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

 

II. Naknade u administrativnom postupku

 

 1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                         300,00 kuna
 2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog

indeksa                                                                                                                    250,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa                                             50,00 kuna
 2. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno

upis godine po proteku propisanog roka                                                                           150,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov

prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju

ili su se ispisali s fakulteta                                                                                          150,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima

sa popisom ocjena na engleskom jeziku                                                                     200,00 kuna

 1. Prijavnica za ispite (za studente preddiplomskih stručnih studija)

      – u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje

      i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada                              

      administrativne provedbe ispita                                                                                        1,00 kuna

(Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija koji imaju indeks s 24 stranice i uredno upisuju višu godinu, ili su jednom ponovno upisali istu godinu studija, prilikom izdavanja novog indeksa zbog nedostatka prostora za unos podataka o tijeku studija, ne plaćaju naknadu za postupak njegovog izdavanja iz točke III. podtočke 3. ove odluke)

 

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

 1. svjedodžbe o završenom stručnom studiju i preddiplomskom  sveučilišnom studi
 2.                                                                                                               250,00 kuna
 3. diploma o završenom dodiplomskom, integriranom i diplomskom sveučilišnom studiju

- na hrvatskom jeziku                                                                           250,00 kuna

- na latinskom jeziku                                                                            350,00 kuna

 1. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                       

- na hrvatskom jeziku                                                                                           400,00 kuna

- na latinskom jeziku                                                                                            500,00 kuna

 1. diploma o doktoratu znanosti

- na hrvatskom jeziku                                                                                   600,00 kuna

- na latinskom jeziku                                                                                    700,00 kuna

 1. ovjera preslike diplome                                                                             70,00 kuna

 

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome                                                                               250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                                                300,00 kuna

 

            (Potvrda se izdaje bez naknade.)

 

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

 

 1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu                                                     2,00 kuna

 

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

            - A4 format                                                                                              0,50 kuna

            - A3 format                                                                                              1,00 kuna

 

            Danom donošenja ove odluke prestaju važiti odluke o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2012/13. godini.

 

ad.4.

Dr. sc. Goranka Lalić Novak, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 5.

Iva Čatipović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

 

 

ad. 6.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

 

ad. 7.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac, redoviti profesor u znanstvenom polju informacijske znanosti.

 

ad. 8.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak,         redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju sociologija.

 

ad. 9.

Ovlašćuje se Ivana Kanceljak za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za građansko pravo.

         

ad.10.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Barbare Preložnjak s naslovom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Barbare Preložnjak s naslovom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“ u sastavu: prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Tomaž Keresteš.

 

ad.11.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Horvat Vuković s naslovom „Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjeru Indije“ u sastavu: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Sanja Barić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Petra Ceronje s naslovom „Ugovor o logističkoj špediciji“ u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Jasenko Marin.

 

ad.12.

a) Snježani Bagić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i njegov utjecaj na praksu sudova u Hrvatskoj“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

 

b) Jeleni Matančević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obilježja modela kombinirane socijalne politike u pružanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Gojko Bežovan.

 

c) Jeleni Dujmović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Vedran Đulabić.

 

ad.13.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ljube Runjića s naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Barić Punda.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Antonije Kovačić s naslovom „Hrvatsko prekršajno pravo u Europskom kontekstu: materijalnopravni, postupovni i organizacijski aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Asmira Bećiraj s naslovom „Bračni predmeti i predmeti roditeljske odgovornosti u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Bosne i Hercegovine“ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. emeritus Krešimir Sajko.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Biljane Činčurak Erceg s naslovom „Međunarodne rijeke-plovidba i zaštita riječnog okoliša“ u sastavu: prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Mira Lulić.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Zorana Burića s naslovom „Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law”/“Modeli prekograničnog prikupljanja dokaza u kaznenom pravu Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Urlich Sieber, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Katja Šugman Sttubs.

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ante Novokmeta s naslovom „Sudska kontrola optužbe“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

 

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dane Dobrić s naslovom „Europeizacija lokalne samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Boris Bakota.

 

ad.14.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Igoru Glihi za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2013/2014.

 

ad.15.

Pisani rad Lucije Čolak s naslovom „Zaštita kolektivnih interesa u parničnom postupku“ priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                       

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana