5. 4. 2013. u 09:45
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:28

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. ožujka 2013.

ad. 3.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija i socijalne djelatnosti, na Katedri za sociologiju.

ad.4.
Prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 5.
Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 6.
Dr. sc. Vanja-Ivan Savić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Dr. sc. Željko Karas, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 8.
Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić, viši predavač, ponovno se izabire na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ivanu Jaramaz Reskušić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

ad.10.
Dr. sc. Slađana Aras ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Slađanu Aras izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.11.
Nika Sušac  izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija,prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Viktor Gotovac, docenti u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad.14.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se:
prof. dr. sc. Zoran Parać,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava,prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Hana Horak,  izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
ad.15.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2012/2013: Dubravka Čošić, Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, dr. sc. Stjepan Gluščić, Darko Klier, Damir Kos, Ana Kovačević, dr. sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, Dražen Tripalo, dr. sc. Laura Valković, Boris Vinčić.
         
ad.16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Mladenu Kneževiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Sociologija turizma“ na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru u akad. god. 2012/2013.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Turudića s naslovom „Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, doc. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

ad.18.
a) Mr. sc. Sandri Kapetanović  polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

b) Emini Jerković polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Razvoj sustava u modeli oporezivanja dohotka“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Renata Perić.

c) Marku Juriću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građansko pravne i obiteljskopravne znanosti , odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dražen Dragičević i prof. dr. sc. Igor Gliha.

ad.19.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović imenuje se mentorom pri izradi doktorske disertacije Igora Martinovića s naslovom «Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem», umjesto prof. dr. sc. Petra Novoseleca.

ad.20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jelene Dujmović s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Boris Bakota.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jelene Dujmović s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Boris Bakota.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana