1. 3. 2013. u 09:42
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:27

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. veljače 2013.

ad. 1.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2013/14. godini:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Redoviti 200
Redoviti za osobne potrebe 400 (280 + 120)
Izvanredni 150
Strani studenti 2

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti 50
Redoviti za osobne potrebe 70 (50 + 20)
Izvanredni 40
Strani studenti 1

Preddiplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti 60
Redoviti za osobne potrebe 60
Izvanredni 110

Preddiplomski stručni porezni studij
Redoviti 30
Redoviti za osobne potrebe 30
Izvanredni 20

ad. 2.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja „Kazneni zakon u praktičnoj primjeni“.

ad. 3.
Prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.4.
Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države, objavljen 19. prosinca 2012. godine u Narodnim novinama i Večernjem listu.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nella Lonza, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Budislav Vukas,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Ivo Bićanić, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomija.

ad. 5.
Ivan Šimović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.

ad. 6.
Doc. dr. sc. Marko Šikić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, imenuje se članom povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo, umjesto prof. dr. sc. Jasnice Garašić.

ad. 7.
Akademiku Davoru Krapcu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

ad. 8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad. 9.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: akademik Jakša Barbić,  redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Vilim Gorenc, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad.10.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Rodin,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad.11.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Pomorsko i općeprometno pravo i Pravo osiguranja.
U izvođenju nastave u akademskoj 2012/13. godini sudjelovati će: mr. sc. Hrvoje Pauković, dr. sc. Gordan Stanković, Zoran Tasić, Pavao Škare, mr. sc. Dražen Jakovina, mr. sc. Slaven Dobrić, mr. sc. Maja Markovčić Kostelec, dr.sc. Adriana Vincenza Padovan, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, dr. sc. Božena Bulum, mr. sc. Srđan Šimac.

ad.12.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na diplomskom i preddiplomskom studiju socijalnog rada.
U izvođenju nastave u akademskoj 2012/13. godini sudjelovati će: mr. sc. Irena Bezić, Sunčana Kusturin, Nikica Sečan Hamer, Nika Sušac.

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mace Cicak s naslovom „Etičke vrijednosti u obrazovanju supervizora“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Sonja Žorga.

ad. 14.
a) Jasmini Džinić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Igoru Martinoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Andrei Grgić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Maurović s naslovom „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sandre Kapetanović s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marka Jurića s naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marijana Alfonza Sesara s naslovom „Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizofrenije“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Slađana Ivezić Štrkalj.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana