5. 2. 2013. u 10:16
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:27

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. siječnja 2013.


ad.4.
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 5.
Dr. sc. Snježana Vasiljević, znanstveni novak - viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 6.
Dr. sc. Luka Burazin, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Elizabetu Ivičević Karas izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

ad. 8.
Dr. sc. Goranka Lalić Novak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Goranku Lalić Novak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 9.
Dr. sc. Željko Karas ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Željka Karasa izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Dr. sc. Dario Čepo izabire se u suradničko zvanje višeg asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje politologije, na Katedri za sociologiju.

ad.11.
Daria Dubajić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

ad. 12.
Nikola Vido izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, na znanstvenom projektu „Restorative Justice at post-sentencing level; supporting and protecting victims“ (na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta).

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvena polja sociologija i socijalne djelatnosti, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Duško Sekulić,  redoviti profesor u  znanstvenom polju sociologija, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Ognjen Čaldarević, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, akademik Davor Krapac, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Slaven Ravlić, izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija.

ad. 17.
Ovlašćuje se dr. sc. Lucija Vejmelka  za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.18.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Renati Kalčić za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz predmeta „Porez na dodanu vrijednost“ na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije u akad. god. 2012/2013.

ad. 19.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Politička ekonomija“ i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“ u akad. god. 2012/2013.

ad. 20.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta „Međunarodna zaštita izbjeglica“ na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Ljudska prava“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2012/2013.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Ivani Milas Klarić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta „Prava osoba s invaliditetom“ na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Ljudska prava“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2012/2013.

ad. 21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Ivkošića s naslovom „Obrana dioničkoga društva od neprijateljskoga preuzimanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Nina Tepeš.

ad. 22.
Mr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se promjena naslova teme doktorske disertacije  „Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period“ / “ Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ksenija Turković i prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht.

ad. 23.
Nataši Lalićević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Metode restrukturiranja banaka u krizi“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.

ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jasmine Džinić s naslovom „Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Andree Grgić s naslovom „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Siniša Rodin.

ad. 25.
Prihvaća se ugovor o cotutelle s l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne u postupku prijave teme i postupka izrade i obrane doktorske disertacije Nevie Čičin Šain s naslovom „La lutte contre l’évasion fiscale internationale: le cas de l’impôt sur les sociétés“ / „Mjere protiv međunarodno organiziranog izbjegavanja porezne obveze kod poreza na dobit“.

ad. 26.
Dr. sc. Luki Burazinu odobrava se studijski dopust od 1. ožujka 2013. do 1. srpnja 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Katedri za pravo Sveučilišta u Genovi, Republika Italija.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana